Prospectus

nl en

Werkcollege wereldchristendom

Course
2010-2011

Toegangseisen

Afgrond college Geschiedenis van het christendom of Christendom: Middeleeuwen en Reformatie.

Beschrijving

Het christendom, de godsdienst met wereldwijd de meeste aanhangers en de grootste verspreiding, kent een grote diversiteit aan ideologieën, rituele en artistieke praktijken en organisatievormen. Dit werkcollege verdiept de historische kennis opgedaan in het college Modern christendom I, maar concentreert zich vooral op de huidige situatie. Daarbij komen de wereldwijde constanten aan bod, vaak maar niet altijd te herkennen aan wereldwijde confessionele stromingen (orthodox, katholiek, protestants, pentecostaal), maar wordt daarnaast ook veel aandacht geschonken aan de grote regionale en lokale verschillen als gevolg van verschillende historische en culturele ontwikkelingen.

Tegen de achtergrond van een verdere kennismaking met deze wereldwijde patronen, focust dit college op twee methodologische aspecten: (1) de kennismaking met de verschillende manieren waarop het wereldwijde christendom wordt bestudeerd (historisch, missiologisch, antropologisch etc.), en (2) het type primaire bronnen dat beschikbaar is en hoe die ingezet kunnen worden voor een nadere bestudering.
Dit jaar zullen daarbij de elektronische bronnen centraal staan, ihb de websites die vele christelijke kerken en organisaties onderhouden. Hoe kunnen deze bronnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek? Hoe lees je dergelijke teksten, welke informatie geven ze wel en welke niet? Tijdens de eerste helft van het college zullen gezamenlijk een aantal websites worden geïdentificeerd en bestudeerd, waarna de studenten ieder een eigen onderzoeksvraag nav een of meer sites zullen formuleren. In de tweede helft van de collegereeks presenteren de studenten hun voorlopige resultaten. Het college wordt afgerond met een research paper waarin het onderwerp van het referaat wordt uitgediept en in bredere context geplaatst.

Leerdoelen

 • Studenten zijn na afronding bekend met de belangrijkste verschijningsvormen van het wereldchristendom (orthodox, roomskatholiek, protestants en pentecostaal), in hun onderlinge relaties en tegen de achtergrond van historische ontwikkelingen zoals kolonialisme en globalisering enerzijds, en de hedendaagse, vaak interreligieuze, context anderzijds.

 • Studenten zijn in staat lokale vormen van christendom te plaatsen in het grotere geheel van het mondiale christendom, met oog voor de vele variabelen, lokaal, regionaal en internationaal, die de lokale vormen beïnvloeden.

 • Studenten kennen de belangrijkste secundaire bronnen op dit vakgebied en kunnen deze gebruiken om de primaire bronnen in een breder kader te plaatsen

 • Via de intensieve kennismaking met primaire bronnen (in dit college vooral websites van kerken en christelijke organisaties) zijn de studenten in staat het beschikbare tekst- en beeldmateriaal te gebruiken voor het formuleren van eigen onderzoeksvragen op het gebied van het wereldwijde christendom.

 • Studenten kunnen hun onderzoeksresultaten mondeling en schriftelijk presenteren

Rooster

12 × 2 uur in het tweede semester.

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

 • Participatie tijdens colleges (onvoldoende/voldoende/goed)

 • Wekelijkse toetsing via essayvragen nav literatuur (onvoldoende/voldoende/goed)

 • Mondelinge presentatie eigen onderzoek (tijdens colleges 7 t/m 9; onvoldoende/voldoende/goed)

 • Afsluitend paper over eigen onderzoek (na afloop collegereeks; 2500-3000 woorden; alleen in te leveren als de vorige opdrachten allemaal minstens voldoende hebben gescoord)

 • eindcijfer: cijfer paper, afronding n.a.v. overige opdrachten.

Blackboard

Ja – voor programma, literatuuropgave (soms ook literatuur), wekelijkse opdrachten

Literatuur

Losse artikelen, nader op te geven, deels afhankelijk van de belangstelling van de studenten.

Aanmelden

Via Blackboardmodule, vanaf vanaf 10 januari 2011

Contact

H.L. Murre-van den Berg: h.l.murre@religion.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit college kan deel uitmaken van een minor of keuzepakket Christendom, in ieder geval in combinatie met

 • Geschiedenis van het christendom

 • Modern christendom I

 • Rituelen en symbolen