Prospectus

nl en

Veldonderzoek Milieubiologie (EBC)

Course
2010-2011

Coordinator:
Dr. Wil Tamis, telefoon 071-527 7479; email: tamis@cml.leidenuniv.nl

Omschrijving:
De cursus Veldonderzoek Milieubiologie is het vervolg op de cursus Milieubiologie – theorie. De kennis die in de theorie cursus is verkregen, wordt in de veldcursus in praktijk gebracht. De focus is echter geheel gericht op empirisch (veld)onderzoek. Er wordt gestart met een introductie op onderzoeksmethdologie. Vervolgens wordt er in projectgroepen gewerkt aan een – maar voor de verschillende projectgroepen andere – onderzoeksopdracht. Dit zijn fictieve, maar levensechte, (offerte)verzoek tot het uitvoeren van milieubiologische onderzoek. Onderwerpen die hierbij de laatste jaren aan de orde kwamen zijn: – planten (relatie landbouwpraktijk en slootkantflora; ecologisch bermbeheer), macrofauna (ecologische kwaliteit van sloten in relatie tot riooloverstorten, waterzuiveringsinstallaties e.d.), vogels (relatie landbouw – weidevogels; openluchtrecreatie en broedvogels). Indien praktisch haalbaar kan ook een eigen idee worden uitgevoerd.
In de eerste week schrijven de cursisten in groepjes een onderzoeksvoorstel op basis van een geschreven onderzoeksopdracht. In de weken daarna wordt dit onderzoek ook echt uitgevoerd, te beginnen met twee weken veldwerk in en rond leiden. Daarbij gaat het om het systematisch verzamelen van gegevens in het kader van de zelf vormgegeven onderzoeksopzet. Daarna wordt eenzelfde periode besteed aan het uitwerken en statistisch analyseren van de gegevens en de schriftelijke en mondelinge verslaglegging van de resultaten.

Onderwijsvormen:
Semi-zelfstandig veld-onderzoek

Toetsing:
Projectvoorstel en onderzoeksverslag

Ingangseis/advies:
Cursus Milieubiologie theorie en de cursus Ecologie en milieu.

Inschrijving:
Via USIS

Gebruik DLO:
Niet

Doelstelling:
Het leren zelfstandig milieubiologisch onderzoek op te zetten en uit te voeren

Kosten
Beperkte kosten voor handleiding (c. 5 €).