Prospectus

nl en

Law of Telecommunication

Course
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse Bachelor.

Beschrijving

De telecommunicatiemarkt heeft zich sinds het einde van de vorige eeuw snel ontwikkeld van een monopolistische naar een concurrerende markt. Het telecommunicatierecht is een belangrijk instrument gebleken om deze overgang te bewerkstelligen en waar nodig bij te sturen. Telecommunicatiewaakhond OPTA haalt met grote regelmaat de krant met besluiten, die keer op keer weerstand oproepen bij ofwel de gevestigde, ofwel de nieuwe marktpartijen. De stormachtige ontwikkelingen rondom internet en mobile telefonie roepen ook telkens nieuwe vragen op. Toenemende convergentie van telefonie, internet en omroepdistributie zorgt ervoor dat reguleringsmodellen zelf ook weer aan wijziging onderhevig zijn.
Telecommunicatierecht bevindt zich op het snijvlak van recht, techniek en beleid. Het is steeds meer een instrument, in handen van toezichthouders (en marktpartijen), waarmee economische belangen worden behartigd. In het keuzevak wordt een overzicht gegeven van de basisbeginselen van het telecommunicatierecht, tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is: Het sectorspecifieke telecommunicatierecht is een specifiek rechtsgebied, waarvan geen kennis wordt opgedaan in de kernvakken. Tegelijkertijd bouwt het telecommunicatierecht voort op zowel het algemene bestuursrecht, het (Europese) mededingings¬recht, het civiele recht en het strafrecht; het geeft daarvan een concrete marktgerichte toepassing. Het keuzevak beoogt een overzicht te geven van het rechtsgebied en de specifieke aspecten daarvan. Daarnaast dient elke deelnemer op één (te kiezen) specifiek onderdeel zich te verdiepen door het schrijven van een paper.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Een algemene kennis van dit onderdeel van het sociaal-economisch recht en de wijze waarop regulering daarbinnen functioneert, alsmede de vaardigheid om in kort tijdsbestek op een onderdeel van dat terrein een kort eigen onderzoek uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 3 uur: 5

 • Namen docenten: P.C. Knol; B.A.M. van Aarnhem; J. Tempelman; G-J Zwenne.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Raadpleging van per college voorgeschreven stof.

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: 2

 • Namen docenten: P.C. Knol / G-J Zwenne / B.A.M. van Aarnhem

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering specifiek opgegeven stof (voornamelijk rechtspraak) en voorbereiding casus.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk (of bij uitzondering mondeling) tentamen

 • Paper

Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de cijfers voor tentamen en paper. Voor alle onderdelen moet minstens een voldoende zijn behaald.

Inleverprocedures
Inlevering paper na afloop onderwijs bij de coördinator van het keuzevak.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Alle verplichte stof is opgenomen in specifieke readers, waarvan deel uitmaakt een door de docenten van het keuzevak geschreven ‘Inleiding telecommunicatierecht’.

Werkboek:
In werkboek/readers is de stof per week aangegeven.

Reader:
In werkboek/readers is de stof per week aangegeven.

Aanbevolen studiemateriaal
Achtergrondinformatie wordt opgenomen op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: eLaw@Leiden

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer B.328

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7873

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak zal doorgang vinden bij een minimum van 20 deelnemende studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.