Prospectus

nl en

Cyberspace and Cyberlaw

Course
2010-2011

Toegangseisen

Een e-mailadres.

Beschrijving

Het keuzevak Cyberspace & Cyberlaw gaat over de regulering van informatie- en communicatie technologie (ICT). In onze moderne maatschappij is het gebruik van ICT niet meer weg te denken. Toepassingen als Hyves, Google Maps, de OV chipkaart en het elektronisch patiëntendossier maken ons leven leuker, makkelijker en veiliger, maar ze roepen ook allerlei juridische vragen op. Hoe is de privacy van gebruikers gewaarborgd? Hoe is het auteursrecht geregeld? Is er sprake van oneerlijke handelspraktijken?
Met name de snelheid waarmee nieuwe ICT diensten en toepassingen worden ontwikkeld en in de markt gezet stellen hoge eisen aan de flexibiliteit van beleidsmakers en juristen. Doel van het vak is de student toe te rusten voor de interdisciplinaire dialoog tussen juristen en ICT-ontwerpers die noodzakelijk is om de informatiemaatschappij, zoals die zich bij voortduring vernieuwt, juridisch op orde te houden/brengen.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is de juridische deelnemer toe te rusten voor de noodzakelijke interdisciplinaire dialoog met ontwerpers van “meeregulerende” ICT-diensten.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 1. Een begrip van de technische werking van belangrijke ICT infrastructuren zoals het internet en de ontwikkeling hiervan richting de toekomst.
 2. Een begrip van de positiefrechtelijke aspecten van ICT en de invloed dat het ontwerp van systemen heeft op de toepassing en invulling van het recht.
 3. Een besef van de verschillende partijen en actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling en exploitatie van ICT diensten.
  Met deze kennis moet de student in staat zijn om de ontwikkeling van ICT diensten en toepassingen juridisch te duiden en kan de student normatieve uitspraken doen over de (technische) inrichting van een bepaalde ICT dienst of toepassing.
  De abstracte materie zal concreet worden gemaakt door het bespreken van twee concrete casus, te weten: 1) The Pirate Bay (filesharing, auteursrecht) en 2) OV chipkaart (privacy).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Schmidt, Schermer, Mommers en Zwenne

 • Vereiste voorbereiding door studenten: maken en inleveren opdracht (4x).

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Schmidt, Schermer, Mommers en Zwenne

 • Vereiste voorbereiding door studenten: doornemen digitaal beschikbaar onderwijsmateriaal

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • 3 opdrachten

 • Tentamen

Bij de berekening van het eindcijfer telt het tentamen mee voor 70%, de tweede opdracht voor 10% en de derde opdracht voor 20%. De eerste opdracht is ter kennismaking.

Inleverprocedures
Opdrachten worden ingeleverd via Blackboard op de speciale website

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld op de speciale website die voor dit vak wordt ingericht

 • Wat tijdens de colleges en werkgroepen wordt behandeld

 • Wetboeken

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. B.W. Schermer

 • Werkadres: KOG, kamer B3.29

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7873

 • E-mail: b.w.schermer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Meta Juridica

 • Afdeling: eLaw@Leiden, Centrum voor recht in de informatiemaatschappij, Universiteit Leiden

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer B3. 28

 • Openingstijden: Dagelijks van 10.00 – 15.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7873

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Er wordt geen bijzondere voorkennis verwacht over computergebruik.
Voor niet-rechtenstudenten wordt – wanneer van toepassing – in de eerste week een extra bijeenkomst belegd waarin extra literatuur wordt besproken.
Het vak zal slechts doorgang vinden bij een minimum van 15 deelnemende studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.