Prospectus

nl en

Conversatie Turks 1

Course
2010-2011

Toegangseisen

Een voldoende voor Grammatica Turks 2.

Beschrijving

De cursus Conversatie Turks 1 maakt deel uit van een reeks van drie cursussen (Conversatie Turks 1-3) die de actieve taalbeheersing van het Turks trainen. Dit gebeurt op verschillende gebieden. De theoretische kennis van de Turkse grammatica wordt in de praktijk toegepast door het maken van grammaticale herhalingsoefeningen die zelfstandig voorbereid worden en tijdens college besproken worden. Daarnaast worden de luistervaardigheid en spreekvaardigheid getraind door het beluisteren (en bekijken) van audio(-visueel) materiaal, het gericht aanleren van Turkse spreektaalzinnen en oefenen van conversatievaardigheden in groepssituaties. Voor niet-Turkstaligen wordt de spreekvaardigheid geoefend op beginnersniveau. Voor Turkstaligen en studenten die het gesproken Turks beheersen als waren ze vrijwel native speakers wordt een apart college ‘discussietraining’ gegeven. De student leest ter voorbereiding Turkse teksten waarover in college gesproken wordt. Daarnaast wordt ingegaan op vertaalaspecten van deze teksten. Een gedetailleerd overzicht van de cursusinhoud zal bij aanvang van de cursus aan de studenten worden uitgereikt.

Leerdoelen

Verdieping van de kennis van de Turkse grammatica, praktische toepassing van deze kennis, en oefening spreek- en luistervaardigheid. Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe de cursussen Grammatica Turks 1-3, Teksten Turks 1-3, Conversatie Turks 1-3, Inleiding Osmaans en Osmaanse Teksten behoren. Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-werkstuk wordt met Turkstalig materiaal gewerkt. Tezamen leiden al deze cursussen tot: een grondige kennis van de grammatica en gesproken vormen van de belangrijkste fasen van de in het betreffende taalgebied gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten (Eindterm IIa).

Hierbij worden de volgende eindtermen behaald binnen het Europees referentiekader:

Vaardigheid: Lezen
instroomniveau: 0, na 3 jaar: B2

Vaardigheid: Schrijven
instroomniveau: 0, na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Luisteren
instroomniveau: 0, na 3 jaar: B1

Vaardigheid: Gesproken interactie
instroomniveau: 0, na 3 jaar:

Vaardigheid: Gesproken productie
instroomniveau: 0, na 3 jaar: B1

Rooster

rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent).

Toetsing

Mondeling tentamen:
Deeltoets 1 na blok 3 in de toetsweek: 40% (woordenschat en oefeningen).
Deeltoets 2 aan het einde van het semester: 60% (woordenschat en oefeningen en conversatievaardigheden)

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Het te gebruiken materiaal wordt aangeboden op de Blackboardpagina van de cursus.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact:

Bij de docent Drs. M.E. Yildirim

Opmerkingen

  • Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.