Prospectus

nl en

BLOK 2 Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie / deel Microbiologie

Course
2010-2011

Coordinator

Dr. Arthur F.J. Ram
Email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl

Het examenonderdeel Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie (totaal 9 EC) omvat de onderdelen Celbiologie (3 EC) Celfysiologie (3 EC) en Microbiologie (3 EC).

Omschrijving

Microbiologen houden zich bezig met het bestuderen van vnl. bacteriën en schimmels. Tijdens de colleges wordt allereerst ingegaan op de anatomie van micro-organismen, en vervolgens op de functie en chemische samenstelling van hun organellen en macromoleculen. Verder zal worden verteld over hun onderlinge communicatie d.m.v. signaalmoleculen, en op hun interacties met andere organismen zoals mens, dier en plant en hun omgeving. Speciale aandacht zal worden gegeven aan ziekteverwekkers en hoe we ons daartegen kunnen beschermen via hygiënische maatregelen, antibiotica en vaccinatie. Tenslotte zal de rol van micro-organismen in de cyclus van elementen, en in verschillende industriële processen (variërend van de productie van yoghurt tot antibiotica) worden behandeld.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum (onderdelen Basispracticum 2)

Studiemateriaal

Syllabus, hand-outs van Blackboard power points.
Campbell, Reece, Biology, 8th ed,

Toetsing

Over de colleges met bijbehorende practica wordt een schriftelijk tentamen gegeven. Bij de tentamenstof Microbiologie horen ook de onderdelen van het Basispracticum die op het vak Microbiologie betrekking hebben. Het eindcijfer (voor onderdeel Celbiologie en Microbiologie) wordt berekend uit het gemiddelde voor tentamens microbiologie, celfysiologie en celbiologie. Om te slagen, mag voor geen van de drie tentamens een 5.0 of lager gehaald worden. Het tentamen mag in delen worden herkanst. Na herkansing telt het laatst behaalde cijfer.

Ingangseis/advies

x

Rooster

x

Inschrijving

x

Gebruik Digitale Leeromgeving/Blackboard

x

Doelstelling

Basaal begrip van architectuur, opbouw en gedrag van micro-organismen, alsmede inzicht geven van de essentiële rol van micro-organismen in ons dagelijks leven, hun rol in de biosfeer en hun toepassing in industriële processen.

Opmerkingen

x