Prospectus

nl en

BLOK 2 Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie / deel Celfysiologie

Course
2010-2011

Coordinator
Dr.ir. E.J. van der Zaal
Email: b.j.v.d.zaal@biology.leidenuniv.nl

Het examenonderdeel Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie (totaal 9 EC) omvat de onderdelen Celbiologie (3 EC) Celfysiologie (3 EC) en Microbiologie (3 EC).

Omschrijving
Celfysiologie richt zich op de elementaire fysisch-chemische processen die kenmerkend zijn voor een levende (eukaryote) cel. Speciale aandacht voor transport van kleine moleculen en ionen over membranen (al dan niet actief, invloed van membraanpotentiaal, osmose) en voor de processen rondom de energievoorziening van de cel, in het bijzonder de fotosynthese (protonengradiënten, redoxreacties, energiegekoppelde reacties, fotochemie). In aansluitende practica en werkgroepen wordt de stof nader toegelicht.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepen en practica (onderdelen Basispracticum 2)

Studiemateriaal
Campbell & Reece, “Biology” (8th ed.) en syllabus Celfysiologie

Toetsing
Kennis van de bij colleges, practica en werkgroepen behandelde stof wordt door middel van een schriftelijk tentamen getoetst. Bij de tentamenstof Celfysiologie horen dus ook de onderdelen van het Basispracticum die op het vak Celfysiologie betrekking hebben.

Ingangseis/advies
x

Rooster
x

Inschrijving
x

Gebruik Digitale Leeromgeving/Blackboard
Aansluitend bij Campbell & Reece

Doelstelling
Het onderdeel celfysiologie legt een basis voor het begrijpen van de meest essentiële fysisch-chemische kenmerken van een levende cel. Hiermee is het mogelijk een logische argumentatie aan te voeren wat betreft het verloop van diverse transport en diffusieprocessen en van (bio)chemische reacties om daarmee inzicht te krijgen in basisvoorwaarden voor het leven.

Opmerkingen