Prospectus

nl en

BLOK 1 Basispracticum 1

Course
2010-2011

Coordinator

ing.A.J.G.Regensburg-Tuïnk; a.j.g.regensburg@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving

Basisvaardigheden in het laboratorium (pipetteren, steriel werken, oplossingen maken) en microscopie (preparaten maken en werking van microscoop) zijn de eerste onderwerpen waar aandacht aan besteed wordt. De moleculaire biologie is niet meer weg te denken uit de praktijk van de natuurwetenschappen. Een aantal practica zullen besteed worden aan de basistechnieken van deze tak van de biologie. Er wordt een stukje DNA gekloneerd in een vector om een recombinant DNA-molecuul te maken. Veel aandacht wordt hierbij besteed aan het maken van een labjournaal en mondelinge verslaggeving.

Onderwijsvormen

Practicum
Bij de opzet van het practicum wordt uitgegaan van een grote mate van zelfwerkzaamheid, uiteraard met begeleiding waar dat nodig is. Begeleiding wordt geboden waar kennis gemaakt wordt met apparatuur zoals micropipetten, balansen, pH-meter en microscoop. Er wordt getracht daar waar mogelijk uit te gaan van een probleemstelling, waarbij de studenten zoveel mogelijk zelf de basisgegevens moeten verzamelen (boek, handleiding, internet). Met sturing van de assistenten (socratische vraagstelling) en gerichte vragen/opdrachten uit de handleiding wordt aan een oplossing van het gestelde probleem gewerkt.

Studiemateriaal

BIO-Q op Blackboard. – practicum handleiding 2010 en powerpoints op Blackboard – Biology, Campbell-Reece, 8th edition.

Toetsing

BIO-Q bevat een korte herhaling van de VWO stof. Deze stof dient zelfstandig te worden bestudeerd. De stof van dit programma wordt schriftelijk getoetst. Een voldoende voor deze toets geeft toegang tot voortzetting van het basispracticum. De toets maakt deel uit van het tentamen Chemie van het Leven.

De leerstofstof genetica wordt opgesplitst in: klassieke genetica
Onderwerpen als mitose, meiose en de erfelijkheidswetten van Mendel komen in een toets aan de orde. moleculaire genetica
De onderwerpen recDNA en conjugatie worden beoordeeld aan de hand van het labjournaal. In presentaties en interactieve besprekingen worden de resultaten van de experimenten belicht.

Gebruik DLO

Blackboard, – BIO-Q, – website Biology Campbell-Reece

Doelstelling

Het practicum is enerzijds bedoeld als kennismaking met laboratoriumtechnieken en als toelichting op collegestof; anderzijds moeten de studenten vertrouwd worden gemaakt met de wetenschappelijke manier van denken en met een goede mondelinge en schriftelijke verslaggeving. De basis hiervoor wordt op dit practicum gelegd.

Opmerkingen

Afstemming met andere vakken in het blok: practica en hoorcolleges van Chemie van het Leven en Moleculaire Genetica zijn op elkaar afgestemd en ondersteunen elkaar.
Vernieuwende aspecten: Bij de theoretische voorbereidingen van de verschillende proeven door de studenten wordt gebruikt gemaakt van de website die bij Campbell hoort. Ter voorbereiding en ondersteuning van de practica wordt via Blackboard powerpointpresentaties met opdrachten aangeboden. De opdrachten horen voorafgaand aan het practicum te worden gemaakt en ingeleverd. Veel proeven worden afgesloten door het beantwoorden van vragen, het maken van sommen of met een verslag in de vorm van een labjournaal. Na beoordeling kunnen de uitwerkingen met uitleg op Blackboard bekeken worden.