Prospectus

nl en

BLOK 2 Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie / deel Celbiologie

Course
2010-2011

Coordinator
Prof.dr.H.P.Spaink;
Email: h.p.spaink@biology.leidenuniv.nl

Het examenonderdeel Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie (totaal 9 EC) omvat de onderdelen Celbiologie (3 EC) Celfysiologie (3 EC) en Microbiologie (3 EC).

Omschrijving
In dit onderdeel worden structuren en processen van eukaryote cellen behandeld. Ook wordt ingegaan op de technieken die voor de bestudering van cellen van belang zijn. Enkele onderdelen en processen van eukaryote cellen zullen wat uitvoeriger worden behandeld, zoals cytoskelet, organellen, membraanstructuren, receptoren, hormoonwerking, intracellulair transport, energievoorziening en celbeweging. Er zullen voorbeelden gegeven worden van het belang van celbiologische kennis voor het begrijpen van de vorming van multicellulaire organismen en het ontstaan van ziektes

Onderwijsvormen
Hoorcollege en een toer door de cel met een computerprogramma.

Studiemateriaal
Campbell & Reece, “Biology” (8th ed.) en CD-ROM celbiologie

Toetsing
Over de colleges wordt een schriftelijk tentamen gegeven. Het eindcijfer (voor onderdeel Celbiologie en Microbiologie) wordt berekend uit het gemiddelde voor tentamens celbiologie, microbiologie, en celfysiologie. Om te slagen, mag voor geen van de drie tentamens een 5.0 of lager gehaald worden. Het tentamen mag in delen worden herkanst. Na herkansing telt het laatst behaalde cijfer.

Ingangseis/advies
x

Rooster
x

Inschrijving
x

Gebruik Digitale Leeromgeving/Blackboard
Aansluitend bij Campbell & Reece. De presentaties in het college samen met verhelderend filmpje zullen op CD uitgereikt worden. Daarnaast is er de mogelijkheid een toer door de cel te maken met behulp van een computerprogramma.

Doelstelling
Het leren begrijpen van de processen in levende cellen. Hierbij is het van belang oog te krijgen voor de algemene principes die in alle levende cellen voorkomen en die te leren onderscheiden van specialisaties die alleen een rol spelen in bijzondere typen cellen of bepaalde processen. Door de processen in hun ruimtelijke context te bestuderen wordt geleerd om begrip te krijgen voor de schaal in ruimte en tijd waarin de processen zich afspelen.

Opmerkingen
x