Prospectus

nl en

Openbare financiën

Course
2010-2011

Openbare Financiën omvat de theoretische benadering van de financieel-economische aspecten van de overheid en de collectieve sector in Nederland. Het vak omvat thema’s als de begroting, de financiering van zorg, onderwijs en bijvoorbeeld de financiële bedrijfsvoering van gemeenten.
Het is een spannend vak. Er is geen beleid, geen bestuur en geen publieke sector mogelijk zonder (financiële)middelen en de besluitvorming daarover is in hoge mate politiek strategisch van aard. Daarnaast kent bijvoorbeeld de begrotingscyclus een vaste serie van besluitvormingsmomenten die voor bestuur en beleid van groot belang zijn. Ook maatschappelijke vraagstukken komen aan de orde: is op de verschillende beleidsterreinen juist financiering via de begroting wenselijk of moet er worden gekeken naar vormen van marktwerking of eigen bijdrage? Hoe loopt de politieke besluitvorming en welke toegevoegde waarde heeft de democratische legitimatie van overheidsbegrotingen? Wie controleert overigens de besluitvorming over en de besteding van de middelen en hoe loopt dat?
De collegecyclus wordt verzorgd door twee hoogleraren van de Vrije Universiteit. De colleges zijn onontbeerlijk voor het behalen van het (gesloten boek) tentamen in december en te grote afwezigheid kan leiden tot problemen bij het behalen van het vak. Het vak probeert met de literatuur en de sprekers zowel de belangrijkste theoretische concepten te geven alsook zo dicht mogelijk bij de praktijk te blijven. Prinsjesdag 20010 zal een centrale rol spelen bij enkele colleges.
Er is veel literatuur voorhanden. Tijdens het eerste college zal een toelichting op de literatuur en de tentaminering worden gegeven.

Docenten
Prof.dr. Goos D. Minderman is hoogleraar Pulic law and Public Governance aan de Vrije Univesiteit Amsterdam en directeur van het Jelle Zijlstra Center for Public Control and Governance. Hij promoveerde in 2000 op parlementaire sturing van rijksfinanciën en publiceert veel over bestuur, toezicht en verantwoording bij non-profitorganisaties.
Prof. Dr. Raymond H.J.M. Gradus is hoogleraar aan hetzelfde Center bij de VU en directeur van het wetenschappelijk bureau van het CDA. Hij publiceert wereldwijd over vraagstukken van Openbare Financiën en marktwerking in het publieke domein.

Literatuur
De literatuur bestaat uit enkele boeken; artikelen en aanvullende literatuur wordt opgenomen in een reader.

U wordt verzocht de volgende literatuur aan te schaffen:

  • Minderman, G.D. (2003), Hoofdlijnen van het nieuwe recht der rijksfinanciën, Public controllingreeks 2, Den Haag: Sdu uitgevers, ISBN: 978-90-12-09783-3

  • Donders, J., en R.H.J.M. Gradus, Toegang tot de collectieve sector, SDU uitgevers Den Haag, 2007 ISBN 978 90 12 12299 3
    Het verdient aanbeveling als u de literatuur voor de betreffende week voorafgaand aan het college hebt bestudeerd. U herkent dat de relevante thematiek en de wijze van bevragen (en tentamineren). Het is geenszins de bedoeling dat u feiten en details uit het hoofd leert maar wel dat u met kennis van zaken omtrent de dynamiek, structuur en normatiek van het vakgebied kunt meediscussiëren. *Tentaminering *
    Tentaminering vindt plaats aan de hand van een tentamen, af te nemen in december. Het tentamen omvat drie uur en bevat een of meerdere casusposities of stellingen aan de hand waarvan de deelnemer het verworven inzicht kan laten zien. Op de tentamens is geen literatuur toegestaan (gesloten boek).

Rooster
03-11-2010 tot en met 15-12-2010 van 20:00-22:00 uur in zaal 403 Aula 20:00-22:00, Campus Den Haag, Lange Houtstraat 5

B: Schakelvak: Tentamen Openbare Financiën
22-12-2010 403 Aula 18:30-21:30
B: Schakelvak: hertentamen Openbare Financiën
19-01-2011 403 Aula 18:30-21:30