Prospectus

nl en

Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid

Course
2011-2012

Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid (5 EC), ECON/BSK

Docent(en)
Drs. A.P. Ros e.a.,

Vakbeschrijving:
In dit vak analyseren studenten in kleine groepen zelfstandig een bestuurlijk-economisch vraagstuk. Zij doen verslag van hun onderzoek in een paper, die zij in een afsluitende bijeenkomst presenteren. Centraal staat het thema Markt en overheid.
Goed werkende markten dragen bij aan onze welvaart. Daarom proberen de Europese en de nationale overheid verstoringen van die marktwerking tegen te gaan. De Europese Commissie en de NMa treden bijvoorbeeld op tegen prijsafspraken, onderlinge verdeling van markten, fusies die leiden tot te veel marktmacht, en het misbruik van marktmacht.
De overheid probeert ook al jaren om in sectoren waarin zij traditioneel zelf actief was, meer marktwerking tot stand te brengen. Bekende voorbeelden op dit terrein zijn de levering van elektriciteit, gas en water, het openbaar vervoer (NS, streekvervoerders), de post (TNT) en de zorg.
Verder grijpt de overheid soms ook in tijden van extreem grote problemen in om het voortbestaan van belangrijke markten te garanderen. Hèt voorbeeld hierbij is natuurlijk de miljardensteun aan de banken en verzekeraars in 2008 en 2009.
Uw opdracht: u kiest een sector van de Nederlandse economie en analyseert de werking van die markt en het marktwerkingsbeleid voor die sector: wat is er mis met de marktwerking als de overheid zich afzijdig houdt, wat heeft de overheid al in deze sector gedaan, is dat succesvol geweest, en wat zou de overheid nog meer of juist anders dienen te doen? Voorbeelden van sectoren die kunnen worden onderzocht zijn de ziekenhuiszorg, de levering van elektriciteit,de supermarkten (concentratie, prijzenoorlog), mobiele telefonie, de bankensector, huurwoningen (de woningcorporaties), het notariaat, de medicijnenmarkt en de markt voor zorgverzekeringen. U sluit uw paper af met een of meer aanbevelingen voor het marktwerkingsbeleid.
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen maken studenten gebruik van kennis die zij in het eerste semester opdoen. Daarmee is het project een moment van kennisintegratie. Dit betekent ook dat het onderzoek zowel economische als bestuurlijke aspecten kent: het gaat om de gevolgen voor de welvaart van (meer) marktwerking, maar ook om de borging van publieke belangen, de governance van de betreffende organisaties en de vraag hoe de diverse maatschappelijke belangen ter zake tegen elkaar worden afgewogen.

Literatuur:

  • Sociaal-Economische Raad (2010), Overheid én markt: Het resultaat telt! Voorbereiding bepalend voor succes, Advies 10/01, Den Haag: SER

  • B. Baarsma, C.C. Koopmans en J. Theeuwes (2010), Beleidseconomie. Een rationele onderbouwing van overheidsingrijpen, Amsterdam: Amsterdam University Press

  • D.A. Blokland (2008), Een afwegingskader voor marktwerking in semi-publieke sectoren, TPEdigitaal, 2(1), p. 47-61

  • Bozeman, B. (2007). Public Values and Public Interest. Counterbalancing Economic Individualism, Washington, DC: Georgetown University Press

  • M.E. Janssen Groesbeek (2001), Maatschappelijk ondernemen: theorie, praktijk, instrumenten, Amsterdam: Business Contact

  • M.E. Janssen-Groesbeek (2009), Duurzamer ondernemen, Amsterdam: Business Contact

  • Reader

Onderwijsvorm:
Seminar. Groepjes studenten kiezen een opdracht die wordt uitgewerkt in een paper. Deze paper dient als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door docenten en medestudenten.

Eindtermen:

  • Na afronding van het vak heeft de student een eerste zelfstandige schriftelijke en mondelinge oefening achter de rug inzake een belangrijk (actueel) maatschappelijk vraagstuk op economisch terrein.

  • De student heeft zich geoefend in het (snel) verzamelen, interpreteren en schriftelijk verwerken van sociaal-economische en bestuurlijke informatie, zowel in papieren als in digitale versies.

Rooster:
Hoorcollege: vrijdag 13/4 van 13-15 uur
Room: SB 45

Vanaf week 2 werkgroepen:
wgr 1 di 17/4-22/5 van 15-17 uur:17/4 en 22/5 in 1A22, 24/4 t/m 8/5 in 5A37. Geen college op 15/5.
wgr 2 di 17/4-22/5 van 15-17 uur; 5B04 muv 17/4 in 5A37 en 22/5 in 1A11. Geen college op 15/5
wgr 3 do 19/4-24/5 van 15-17 uur; 19/4 in 1A47, 3/5,10/5 en 24/5 in kamer docent. Let op geen werkgroep op 17/5 (Hemelvaartsdag)
wg 4 do 19/4-24/5 van 15-17 uur in Sa37, muv 26/4in 5A42 . Let op geen werkgroep op 17/5 (Hemelvaartsdag) en op 3/5