Prospectus

nl en

Grondslagen van het islamitische recht

Course
2011-2012

Toegangseisen

De vakken Ibadat en Mu’amalaat moeten zijn afgerond (of de student moet een vergelijkbaar kennisnivo hebben – zulks in overleg met de docent).

Beschrijving

Dit college behandelt een tal van de gecompliceerde onderwerpen in het islamitisch recht. Eerst wordt aandacht geschonken aan de benaderingen van de klassieke en moderne moslimjuristen over de hoofdbronnen van de islamitische wetgeving, met name de Koran en de Soenna. Daarna komen de interpretatietechnieken voor de teksten in deze hoofdbronnen aan de orde. Een aantal secondaire bronnen van de islamitische wetgeving worden ook uitvoerig behandeld. Het onderwerp ijtihad (zelfstandige interpretatie) en de moderne discussies over het benutten en het moderniseren van ijtihad staan ook centraal in dit college.

Leerdoelen

Kennis: Na deze cursus heeft de student kennis van a) de basisbegrippen die vaak voorkomen in de literatuur over de grondslagen van het islamitische recht (usûl al-fiqh), b) de relatie tussen islamitisch recht (fiqh) en haar grondslagen (usûl al-fiqh) en c) de eventuele rol van de islamitisch rechtsfilosofie in het beter begrijpen van verschillende maatschappelijke vraagstukken in Nederland waarbij moslims betrokken zijn.

Inzicht: De student heeft inzicht in a) de verschillende thema’s die besproken worden door de moslimrechtsgeleerden, zoals de bronnen van de islamitische wetgeving, middelen van zelfstandige interpretatie (ijtihâd), etc. en b) de redenen waarom deze rechtsgeleerden verschillende conclusies kunnen trekken terwijl ze zich baseren op dezelfde teksten en bewijzen.

Vaardigheden: De mondelinge en analytische vaardigheden van de student worden verder ontwikkeld. De student is na deze cursus in staat zelfstandig de relatie tussen islamitisch recht (fiqh) en haar grondslagen (usûl al-fiqh) te benoemen en te analyseren.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

  • Combinatie van hoor- en responsiecollege. De docent bespreekt onderdelen van de stof en discussieert met studenten over de bestudeerde literatuur. Van de studenten wordt actieve deelname verwacht.

  • Referaat, mondelinge presentatie.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Ja, zie Balckboard.

Literatuur

  • Kamali, Mohammad Hashim, Principles of Islamic Jurisprudence, 3de ed., The Islamic Texts Society, Cambridge, 2003.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M. Ghaly