Prospectus

nl en

Themacursus I: Iconografie Algemeen

Course
2011-2012

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de iconografie en iconologie, zoals die zijn ontwikkeld voor de westerse kunstgeschiedenis. Tijdens de eerste helft van de cursus worden termen en begrippen uit de iconografie behandeld en wordt een overzicht gegeven van thema’s uit de Bijbel en de klassieke oudheid die een belangrijke rol hebben gespeeld in de beeldende kunst. Tijdens het tweede deel van de cursus wordt een aantal aspecten van de iconografie nader uitgediept aan de hand van thema’s als de beeldtraditie van Het Laatste Avondmaal, de context van De Nachtwacht van Rembrandt, de manieren waarop de genreschilderkunst uit de 17e eeuw kan worden geïnterpreteerd en de betekenis van het decoratieve programma van het Paleis op de Dam.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis over de methodiek van de iconografie en iconologie aan de hand van kunstwerken uit verschillende periodes van de Westerse kunstgeschiedenis.

  • Het kunnen herkennen van de belangrijkste iconografische thema’s: Griekse mythen, Bijbelverhalen, profane thema’s.

  • Het instrumentarium beheersen om tot (pre-)iconografische duiding te komen (iconografische woordenboeken, online referentiemateriaal, e.d.).

  • Een kunstobject op wetenschappelijk verantwoorde wijze (pre-)iconografisch kunnen beschrijven en iconografische beeldtradities (diachronisch) kunnen analyseren.

  • Kennis hebben van uiteenlopende wetenschappelijke visies en methodes op het terrein van de iconografie aan de hand van enkele sleutelartikelen op dit gebied.

Rooster

Conceptrooster: maandag 13.00 – 15.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

In de tentamenweek wordt een schriftelijke tussentoets met open vragen (open boek) afgenomen, aan de hand van enkele artikelen, die 30% van het eindcijfer bepaalt. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met open vragen over de collegestof op Blackboard en het boekje van Van Straten, waarvan de score 70% van het eindcijfer bepaalt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van het studiemateriaal. Het bevat de powerpoints van de colleges, links naar de artikelen en handige internetsites en een proeftentamen.

Literatuur

  • Roelof van Straten, Inleiding in de iconografie, Bussum 2007 (of een recentere druk).

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit hoorcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta: stuco-ba-kg@hum.leidenuniv.nl (studiecoördinator)
Dr. M.E.W. (Marion) Boers: m.e.w.boers@hum.leidenuniv.nl (docent)

Opmerkingen

N.v.t.