Prospectus

nl en

Inleiding Beeldende Kunst, Prent- en Tekenkunst 500 - 1800

Course
2011-2012

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In een reeks van colleges wordt ingegaan op de beeldende kunsten vanaf Cimabue tot David, d.w.z. vanaf de late dertiende eeuw tot aan het einde van de achttiende eeuw. Het accent in deze colleges ligt op de schilderkunst en de beeldhouwkunst in de Nederlanden en in Italië, met bijzondere aandacht voor aspecten van stijl, iconografie en functie. In de beide laatste colleges wordt aan de hand van originele prenten tevens aandacht besteed aan enkele boegbeelden van de prentkunst.

Leerdoelen

De student kan de belangrijkste objecten uit de geschiedenis van de beeldende kunsten uit de periode van globaal 1400 tot 1800 herkennen en dateren en kan deze plaatsen binnen de stijlhistorische ontwikkeling en binnen de historische en culturele context waarin deze objecten functioneren.

  • In staat zijn om aan de hand van een binnen het vakgebied beproefde methode (bijv. de iconologische benadering) kunstwerken uit de tijd van renaissance, barok en classicisme te interpreteren.

  • Weten hoe technische en materiële aspecten van de kunstproductie in de vroegmoderne tijd (tempera en olieverf, beeldhouwtechnieken, materialen en technieken in de tekenkunst, grafische technieken, etc.) de verschijningsvorm van kunstobjecten kunnen bepalen.

  • Een kritische instelling hebben ten aanzien van kunsthistorische literatuur over de behandelde periode.

Rooster

Conceptrooster: woensdag 17-19 uur en vrijdag 13-15 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/roosters/collegeroosters-timetable.html

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

2 schriftelijke tentamens met enkele essayvragen (2 × 50% van het eindcijfer).

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals rooster, tentamenstof, korte teksten voor tentamen) en mededelingen van docenten.

Literatuur

  • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History, (enhanced) 13th edition [ISBN 978-1-4390-8592-7]

Studenten wordt verzocht de literatuur voor een college voorafgaand aan dat college te lezen.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. L Tilanus: j.l.l.tilanus@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

N.v.t.