Prospectus

nl en

Politieke Psychologie

Course
2011-2012

Omschrijving

Doel:
In deze cursus maak je kennis met de theorievorming en het onderzoek van de politieke psychologie. Politiek is mensenwerk en daardoor voor een belangrijk deel psychologie. Politiek psychologen streven ernaar politiek gedrag van elites en burgers te verklaren. Na afloop van de cursus zul je meer kennis en inzicht hebben in de belangrijke onderzoeksvragen, begrippen, theorieën, methoden en resultaten van de politieke psychologie en een eigen politiek psychologisch onderzoeksplan kunnen ontwikkelen.

Inhoud:
De cursus is georganiseerd in vier delen. Het eerste deel – de introductie – biedt je een overzicht van de terreinen van onderzoek van de politieke psychologie en van de belangrijkste politiek-psychologische onderzoeksvragen, kernbegrippen, en theorieën. In het tweede eerste deel richten wij de blik op gedrag en oriëntaties van politici (elite niveau). Onderwerpen zijn: ambities en motivaties in de politiek, leiderschap en charisma, en politieke besluitvorming en fiasco’s daarvan. Enkele van de intrigerende onderzoeksvragen zijn: Wat zijn de ambities en motieven van politici en wat is de oorsprong daarvan? Wat maakt een politicus charismatisch? Waarom is de ene politicus succesvol en stapelt de ander fout op fout? In het derde deel kijken wij naar de verbinding tussen elites en massa: politieke socialisatie. Spannende onderzoeksvraag is: Hoe beïnvloeden politieke elites de burgers? In het vierde deel nemen we belangrijke politieke gedragingen en oriëntaties van burgers (massa niveau) onder de loep: stemmen, protesteren of zwijgen; politieke partijvoorkeur; politieke kennis, interesse en cynisme; nationalisme, racisme, anti-Semitisme en Islamofobie; genocide en terrorisme; en internationale vijandschap en vriendschap. Fascinerende onderzoeksvragen zijn: Waarom gaat de ene burger wel en de andere niet stemmen? Wat zijn de achtergronden van partijvoorkeur? Hoe is nationalisme te verklaren? Wat ligt ten grondslag aan negatieve stereotypen van andere volkeren en aan etnisch exclusionisme? Wat zijn de oorzaken van politiek geweld en terrorisme?

Onderwijs- en leervormen
De werkvormen van de cursus zijn: hoor- en werkcolleges, literatuurstudie, het schrijven van een recensie van een onderzoeksartikel, het ontwikkelen en schrijven van een eigen onderzoeksplan en het schrijven van een commentaar op het conceptonderzoeksplan van een medestudent(e). De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen over de hoor- en werkcolleges en de bestudeerde literatuur. Een uitgebreide beschrijving van de cursus staat in de ‘Studiewijzer cursus Politieke Psychologie 2011-2012’. Hierin lees je wat je van de cursus kunt verwachten en anderzijds wat de cursus en de docent van jou verwacht, en hoe je een goed resultaat kunt behalen bij deze cursus. In het eerste deel van deze handleiding wordt de cursus als geheel beschreven. In het tweede deel staan de plannen voor de afzonderlijke hoor- en werkcolleges. Per college wordt aangegeven wat de doelstelling is, welke voorbereiding van je wordt verwacht, welke werkvormen worden gebruikt, en welk nawerk is gewenst.

Studiemateriaal

Boek: Cottam, M. L., Dietz-Uhler, B., Mastors, E. & Preston, Th. (eds.) (2010), Introduction to Political Psychology, New York, N.Y.: Psychology Press. (404 pagina’s).

Boek: Post, J. M. (2004), Leaders and Their Followers In A Dangerous World, The Psychology of Political Behavior, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. (279 pagina’s).

Boekhoofdstuk: Sears, D. O., Huddy, L. & Jervis, R. (eds.) (2003), Oxford Handbook of Political Psychology, New York, N.Y.: Oxford University Press, hoofdstuk 3 (33 pagina’s).

Enkele recent gepubliceerde artikelen van politiek psychologisch onderzoek.

Collegeteksten op Blackboard.

Toetsing

Het eindcijfer wordt gebaseerd op de cijfers voor de recensie van een recent gepubliceerd wetenschappelijk artikel, het eigen onderzoeksplan, het commentaar op het conceptonderzoeksplan van een medestudent(e), en het schriftelijke tentamen over de hoor- en werkcolleges en de bestudeerde literatuur.

Schriftelijk tentamen
donderdag 29 maart 2012, 9.00-12.00 uur, USC
Hertentamen
donderdag 7 juni 2012, 9.00-12.00 uur, SA41

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
dinsdag 7 februari t/m 20 maart, 11.00-13.00 uur, SA41
vrijdag 10 februari t/m 23 maart, 11.00-13.00 uur, SA41

Werkgroepen
werkgroep 1: woensdag 8 februari t/m 21 maart, 9.00-11.00 uur, 6C03
werkgroep 2: woensdag 8 februari t/m 21 maart, 9.00-11.00 uur, 1A22
werkgroep 3: woensdag 8 februari t/m 21 maart, 11.00-13.00 uur, 1A22
werkgroep 4: woensdag 8 februari t/m 21 maart, 11.00-13.00 uur, 1A37
werkgroep 5: donderdag 9 feb 15.00-17.00 uur, 6C03, woensdag 15 februari t/m 21 maart, 15.00-17.00 uur, 6C03