Prospectus

nl en

Bachelor Project Deel 1 (Leiden)

Course
2011-2012

Omschrijving

Doelen: 1. Het leren toepassen van concepten, theorieën en methoden in een onderzoek binnen een van te voren door de docenten geformuleerd theoretisch of conceptueel kader. 2. Het uitvoeren van en rapporteren over een literatuur- of beperkt empirisch onderzoek.

Inhoud: In het Bachelorproject werken studenten aan de voorbereiding en uitvoering van een Bachelorscriptie. De Bachelorscriptie is een individueel werkstuk van ongeveer 20 pagina’s (8.000 woorden) gebaseerd op literatuuronderzoek, dan wel een beperkt eigen empirisch onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op een van de deelterreinen van de Politieke Wetenschappen, binnen een van te voren door de deelnemende docenten ingekaderd onderzoeksplan. Binnen het kader van de door de docenten opgestelde bredere onderzoeksvraag formuleert iedere student een eigen onderzoeksvraag die nader is gepreciseerd en geoperationaliseerd. Vervolgens vindt literatuurstudie plaats, worden onderzoeksgegevens verzameld en geanalyseerd, en wordt een volwaardig onderzoeksverslag geschreven.
In het eerste deel (blok 3) wordt er een aantal introducerende colleges gegeven over het verrichten van onderzoek, de algemene opzet, werkwijze en het doel van het BA project. Tevens verzorgen de deelnemende docenten een inleiding over de verschillende deelprojecten en wordt de keuze voor een deelproject gemaakt. Tijdens vijf werkgroepbijeenkomsten wordt een voorbereidende literatuurstudie gedaan die uitmondt in een literatuur review en een onderzoeksoriëntatie. In het tweede deel (blok 4) wordt het onderzoek uitgevoerd en de Bachelorscriptie geschreven.
Voor het collegejaar 2011-12 worden deelprojecten georganiseerd op het terrein van de vergelijkende politicologie, internationale politiek, nationale politiek, politieke psychologie en politieke filosofie.

Onderwijsvormen

Eerste deel: hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepsbijeenkomsten, bibliotheekinstructie
Tweede deel: projectbijeenkomsten en zelfstudie

Studiemateriaal

P. Verschuren, De probleemstelling voor een onderzoek (Utrecht, Het Spectrum, 4e druk of later).

De syllabus voor deze cursus wordt in de eerste helft van januari op blackboard geplaatst. Van studenten wordt verwacht dat zij deze voorafgaande aan de eerste bijeenkomst hebben doorgenomen.

Toetsing

Deel 1: Het schrijven van een kritisch (en voldoende) literatuur review en onderzoeksoriëntatie
Deel 2: Het schrijven van een Bachelorscriptie van voldoende wetenschappelijk niveau
Voor het bachelorproject geldt een aanwezigheidseis. Dit geldt in het bijzonder voor de Bachelorprojectdag op 9 februari: afwezigheid bij die bijeenkomst leidt automatisch tot uitsluiting van het project.

Ingangseis/advies

Deelname aan het Bachelorproject in het derde jaar is alleen toegestaan wanneer de propedeuse is behaald en tenminste 40 ECTS van het tweede jaar zijn behaald met inbegrip van het studieonderdeel Research Methods en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject.

Rooster Deel 1 (blok III)

Bachelorproject Blok III – Louwerse, Dr. T.
donderdag 9 februari t/m 16 februari, 9.00-13.00 uur, SA41

Bibliotheekinstructie
Groep A: dinsdag 6 maart 09.00-11.00 uur, zaal 1A26
Groep B: woensdag 7 maart 13.00-15.00 uur, zaal 1A26
Groep C: dinsdag 6 maart 13.00-15.00 uur, zaal 1A32
Groep D: woensdag 7 maart 15.00-17.00 uur, zaal 1A26

Bachelorproject deelgroep 1 – div.docenten
donderdag 23 februari t/m 22 maart, 9.00-11.00 uur, SA29
Bachelorproject deelgroep 2 – div.docenten
donderdag 23 februari t/m 22 maart, 11.00-13.00 uur, SA29 (behalve 1 maart verplaatst naar maandag 27 februari SA21 en 22 maart verplaatst naar 19 maart SA21)
Bachelorproject deelgroep 3 – div.docenten
donderdag 23 februari t/m 22 maart, 11.00-13.00 uur, SA31
Bachelorproject deelgroep 4 – div.docenten
donderdag 23 februari t/m 22 maart, 13.00-15.00 uur, SA29 (behalve 1 maart verplaatst naar maandag 27 februari SA21 en 22 maart verplaatst naar 19 maart 1A22)

Bachelorproject deelgroep 5 – div.docenten
donderdag 23 februari t/m 22 maart, 13.00-15.00 uur, 1A11 (behalve 15 t/m 29 mrt SA21)