Prospectus

nl en

Afstudeerproject

Course
2011-2012

Omschrijving

Het afstudeerproject omvat een politicologische analyse van een probleem, of casus in de Nederlandse politiek in brede zin (dus inclusief bijvoorbeeld het buitenlands beleid). Studenten kiezen bij voorkeur een onderwerp dat aansluit bij één van de thematische vakken uit hun opleiding. Studenten kunnen voortgaan op de onderzoeksopzet die in het kader van het vak Politicologische Analyse is geformuleerd. Het onderzoek mondt uit in een scriptie van 8000 – 10.000 woorden (de gebruikelijke omvang van een journal article). Deze omvang impliceert de noodzaak een beperkt en specifiek thema of casus te kiezen.

De begeleiding is individueel, door een van de leden van de wetenschappelijk staf, aan te wijzen door de opleidingsdirecteur. Een scriptieopzet met een eventuele voorkeur voor een begeleider dient uiterlijk 20 februari te worden gestuurd aan de scriptiecoordinator, dr F.G.J. Meijerink (meijerink@fsw.leidenuniv.nl). Deze deadline impliceert dat studenten worden geacht om de onderwijsvrije januarimaand te gebruiken om aan hun eerste volledige versie van de onderzoeksopzet te werken. De opzet bevat een doelstelling en vraagstelling, theoretisch kader, definiering van concepten, onderzoeksmethode en voorlopige literatuurlijst.

De onderzoeksopzet dient goedgekeurd te worden door zowel de scriptiebegeleider als een tweede lezer die eveneens wordt aangewezen door de opleidingsdirecteur. De goedgekeurde eindversie van de onderzoeksopzet, ondertekend door begeleider en 2e lezer, wordt door de scriptiebegeleider ingeleverd bij de onderwijsadministratie en in het dossier van de student gevoegd. De eindversie van de scriptie wordt beoordeeld door de scriptiebegeleider en 2e lezer. Zij vullen samen het zogeheten thesis evaluation form in dat ondertekend door hen wordt ingeleverd op de onderwijsadministratie.

Tijdens de laatste bijeenkomst met de student wordt ook de achterzijde van het thesis evaluation form, de publicatieverklaring en de verklaring van geen plagiaat, ingevuld. Na deze laatste bijeenkomst biedt de student zijn scriptie in pdf formaat aan aan het Leiden Master Student Repository.

De scriptie dient aan hoge standaarden van academisch onderzoek en rapportage te voldoen, in goed Nederlands duidelijk en gestructureerd geschreven te zijn en voorzien van een geaccepteerd systeem van bronverwijzing. Bij de beoordeling gelden als criteria onder andere: duidelijke doelstelling en vraagstelling, wetenschappelijke en/of maatschappelijk relevantie, methodologische aanpak, kwaliteit van dataverzameling en de presentatie.

Let op: begeleider en tweede lezer hebben 3 weken om tot de eindbeoordeling van de eindversie van de scriptie te komen. In dat kader dient de student er acht op te slaan dat in de zomermaanden Juli- Augustus docenten niet beschikbaar zijn voor scriptiebegeleiding en/of -beoordeling.

Deadline eerste volledige versie scriptie: 14 mei 2012.
Deadline eindversie scriptie: 11 juni 2012.