Prospectus

nl en

BA - Final essay (incl. focus 5b)

Course
2012-2013

Voertaal

Nederlands/Engels

Koppeling aan een BA-3 focuscollege

Het BA-eindwerkstuk is gekoppeld aan een 2de semester BA3-focuscollege (focus 5b). Hierdoor is het eindwerkstuk ingebed binnen een regulier college, en kan de student kennis en vaardigheden die hij/zij tijdens het bewuste college verwerft onmiddellijk toepassen bij schrijven van het eindwerkstuk. Bovendien krijgt de student bij het college al gerichte begeleiding en feedback van de docent op zijn/haar eindwerkstuk.

ECTS

Wie een werkstuk schrijft als onderdeel van de reguliere toetsing van het college in kwestie krijgt 5 EC voor het college, voor wie ook een BA-eindwerkstuk schrijft leveren college en eindwerkstuk samen 10 EC op. In het college wordt begeleiding van het schrijven van een BA werkstuk gecombineerd met analyse van ter zake doend Japans-talig materiaal.

Bepalingen

Voor het BA-eindwerkstuk gelden verder de volgende bepalingen.

Onderwerpskeuze

Omdat het BA-eindwerkstuk geschreven wordt binnen het kader van een focuscollege, zal het qua onderwerp op dat van het college aansluiten, of in ieder geval moeten aansluiten op de expertise van de docent van het focuscollege en in overleg met de docent gekozen moeten worden.

Omvang

Het BA-werkstuk telt plm 8.500 woorden, met 7000 en 10.000 als onder- respectievelijk bovengrens, inclusief noten, bibliografie en eventuele appendices. Met de toestemming van de begeleider kan er een langere appendix toegevoegd worden. De begeleider kan ook aan de examencommissie een beargumenteerd verzoek voorleggen om toestemming voor een korter of een langer werkstuk.

Na aanvang van het BA3-focuscollege geeft de student aan of hij/zij (a) een werkstuk wil schrijven als onderdeel van de reguliere toetsing van het college in kwestie, of (b) in plaats daarvan een BA-eindwerkstuk.

Inlevertermijn en herkansing

DEADLINES:
Inleveren scriptie voorstel: 15 oktober 2012
Inleveren kladversie van de scriptie: 26 april 2013
Inleveren definitieve versie scrieptie: 1 juni 2013

● Vanaf dit academisch jaar werken wij met een twee-deadlines beleid voor het inleveren van de BA scriptie, dat op dezelfde wijze zal functioneren als het beleid voor het inleveren van papers dat al een aantal jaren geldt voor de opleiding. De eerste deadline voor het inleveren valt op 26 april 2013. De tweede en uiterste deadline voor het inleveren valt op 1 juni 2013. Zoals ook bij papers het geval is, hebben studenten die op of vóór de deadline een (gedeeltelijke) kladversie inleveren bij hun begeleider recht op feedback, en zullen deze studenten hun scriptie inclusief commentaar minimaal twee weken voor het verstrijken van de tweede deadline retour ontvangen van de begeleider, om tijdige revisie en opnieuw inleveren mogelijk te maken. Studenten die ten tijde van de eerste deadline geen kladversie hebben ingeleverd, verspelen daarmee hun ‘recht op herschrijven’. Ze behouden daarbij wél het recht om een definitieve versie van hun scriptie in te leveren, op of voor de datum van de uiterste deadline, zonder verder benadeeld te worden, afgezien van het feit dat zij het recht op revisie en opnieuw inleveren van hun scriptie verspeeld hebben.
● Alle BA scripties die in het huidige academische jaar beoordeeld dienen te worden, moeten voor de uiterste deadline van 1 juni 2013 ingeleverd zijn. Scripties die na deze datum worden ingeleverd, worden pas beoordeeld, en ontvangen dus ook pas feedback, ná het begin van het eerste semester van het daaropvolgende academische jaar, oftewel vanaf september 2013. Alle kladversies die ná de eerste deadline van 26 april en vóór de uiterste deadline van 1 juni worden ingeleverd, zullen automatisch worden beschouwd als de definitieve versie, waarin geen verdere wijzigingen of aanpassingen meer mogen worden aangebracht.
● Definitieve versies behoren te worden ingeleverd via de gemeenschappelijke Blackboard-site die met dit oogmerk is opgezet en voor alle begeleiders toegankelijk zal zijn. De scripties worden daarbij automatisch gecontroleerd door SafeAssign. Na de deadline van 1 juni 2013 is het niet langer mogelijk om een tekst aan te leveren via de Blackboard-site.
● Alle definitieve versies die voor 1 juni zijn ingeleverd zullen op hetzelfde moment beschikbaar worden gesteld aan zowel de hoofdbegeleider als de tweede lezer ter lezing en beoordeling. Onder normale omstandigheden zal de beoordeling – en het uiteindelijke eindcijfer – binnen vier weken, dus voor eind juni, bekend gemaakt worden.
● Vanaf dit jaar zullen voor elke scriptie zowel de hoofdbegeleider als de tweede lezer worden toegewezen door de scriptieverdelingscommissie (Thesis Distribution Committee). Studenten die hun BA scriptie in het tweede semester wensen te voltooien, behoren vóór 15 oktober 2012 een verzoekschrift bij de commissie in te dienen, waarin in ieder geval de academische discipline, het onderwerp en de geprefereerde begeleider van de voorgestelde scriptie zijn aangegeven. (Nota bene: deze datum valt één maand eerder dan de deadline van het afgelopen academisch jaar.)
● Studenten die een scriptie willen schrijven in een academische discipline die niet wordt aangeboden in BA3 focusvakken, behoren het BA3 focusvak (of -vakken) te volgen dat door hun hoofdbegeleider wordt aanbevolen. Dergelijke regelingen behoren te worden getroffen aan het einde van het tweede jaar van de student, of uiterlijk aan het begin van het derde jaar.
● Wat betreft studenten die er niet in slagen hun scriptie in te leveren danwel te voltooien vóór de deadline van 1 juni: Vanaf september 2013 zullen deze studenten recht hebben op verdere begeleiding bij het schrijven van hun scriptie en op het ontvangen van studiepunten (ECTS) voor het bijbehorende BA3 vak van het tweede semester. De deadline voor het inleveren van een definitieve versie (zonder mogelijkheid tot verdere revisie) valt op de laatste dag van de eerste tentamenweek (21 december 2012). Studenten die er niet in slagen voor deze datum hun scriptie in te leveren danwel te voltooien, verspelen daarmee hun recht op het ontvangen van ECTS voor het bijbehorende BA3 vak van het voorgaande semester. Daarmee worden zij verplicht datzelfde of een ander, gelijkwaardig vak, bij te wonen en af te ronden wanneer het opnieuw wordt aangeboden in het tweede semester, overeenkomstig de standaardvoorwaarden die op alle ingeschreven studenten van toepassing zijn.

Taal

Het eindwerkstuk wordt geschreven in het Nederlands of het Engels. De examencommissie kan eventueel toestemming geven voor de keuze van een andere Westerse taal. Hiertoe moet tijdig een verzoek ingediend worden, ook met het oog op de tweede lezer.

Gebruik Japanstalig materiaal

Gebruik van Japanstalig materiaal (primair, secundair, gesproken, geschreven) is verplicht.