Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

History of Japan to 1868 5
Japan in the 21st century: Sociological Perspectives 5
Structure: Japanese Grammar Ia 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Taalbeheersing Ia: Conversatie & Luistervaardigheid en Kanji-introductie 5
Teksten Ia 5

Tweede semester

Modern Japanese History 5
Structure: Japanese Grammar Ib 5
Arts and material culture of Japan 5
Taalbeheersing Ib: Conversatie & Luistervaardigheid en Kanji-introductie 5
Teksten Ib 5
BA1 Seminar: Literatuur 5
BA1 Seminar: Introduction to Domestic Politics 5
BA1 Seminar: Inleiding Antropologie van Japan 5
BA1 seminar: Religie van Japan 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Taalbeheersing IIa: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji 5
Teksten IIa, inclusief Taaltechnieken en hulpmiddelen 5

Kies twee Focus 1+2 vakken van 5 ECTS

Lecture Focus 1+2: International Relations of Japan (FAT-module course, twice a week in block I only) 5
Hoorcollege Focus 1+2 Antropologie: Culturen en Subculturen 5
Focus 1+2: Introduction to Japanese linguistics 5
Focus 1+2: Japanese Literature in the 20th Century 5
Focus 1+2: Japanese Economic Development 5
Focus 1+2: Gender and Art in Japan 5
BA2 Focus: Japanese Religions and Buddhism 5

Keuzevak bij Koreaans, Chinees, Zuid Azië (India en Tibet of Zuid-Oost Azië (Indonesië)

Tweede semester

Inleiding Klassiek Japans 5
Taalbeheersing IIb: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji 5
Teksten IIb, inclusief Taaltechnieken en hulpmiddelen 5

Kies twee Focus 3+4 vakken van 5 ECTS

Lecture Focus 3+4: Material Culture of Modern Japan 5
Lacture Focus 3+4: Film in Japan 5
Focus 3+4: Recht en Samenleving 5
Focus 3+4: Pelgrimage in Japan 5
Focus 3+4: Histories of Japanese Society. Making Japan 1500-1900: Society, Governance and Anti-Christian Ideology 5
Focus 3+4: International Political Economy of China 5
Focus 3+4: The Political Content of Japanese Popular Culture 5

Keuzevak bij Koreaans, Chinees, Zuid Azië (India en Tibet of Zuid-Oost Azië (Indonesië)

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Taalverwerving IIIa: conversatie & luistervaardigheid, teksten 5

Keuzeruimte 15 ECTS

Kies een of twee focus 5a+6 vakken van 5 ECTS

Focus 5a+6: Regionalism and Regionalization in the International Relations of East Asia 5
Focus 5a&6:Gender Dynamics in Contemporary Japanese Society (I) 5
Focus 5a+6: Sociolinguistics and discourse I 5
Focus 5a+6: Artist as Profession in Japan (I) 5
Focus 5a+6: Occupied Asia I 5
Focus 5a+6:Tokugawa Japan: culture, religion, art and literature in early-modern political history I 5
Focus 5a+6: Boeddhisme in Japan I 5

Als hierboven 1 focus 5a+6 vak is gekozen, kiest de student 1 van de twee volgende taalvakken

Twee taalvakken ter vervanging van 2 focusvakken is niet mogelijk!

Premodern Texts (Classical Japanese) 5
Wetenschappelijke Teksten 5

Tweede semester

Taalverwerving IIIb 5

Keuzeruimte 15 ECTS

BA - Final essay (incl. focus 5b) 10

Kies een Focus 5b vak van 5 ECTS (in combinatie met BA-eindwerkstuk)

Focus 5b:Gender Dynamics in Contemporary Japanese Society (II) 10
Focus 5b: Sociolinguistics and discourse II 5
Critical Approaches International Relations Asia 5
Focus 5b+6: Artist as Profession in Japan (II) 5
Focus 5b+6: Occupied Asia II 5
Focus 5b+6:Tokugawa Japan: culture, religion, art and literature in early-modern political history II 5
Focus 5b+6: Verbeelde ruimten: tuinen in de Japanse literatuur en kunst 5
Focus 5b: Boeddhisme II 5

More info

Doel van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

Een Bachelor Talen en culturen van Japan beschikt over:

  • Taalvaardigheid: Een Bachelor is in staat om modern geschreven en gesproken Japans te begrijpen, te lezen en te vertalen, en een conversatie te voeren in het Japans; hij beschikt voorts over een gedegen inzicht in de grammatica en de geschiedenis van het Japans;

  • Regiokennis: De bachelor heeft weet van belangrijke historische, cultureel-maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Deze regiokennis zal (1) de taalverwerving verrijken en contextualiseren, (2) een brede algemene kennis van Japan bieden, en (3) de basis bieden voor verdere studie op het masterniveau (en hoger);

  • Algemene academische vaardigheden: het kunnen vinden, ordenen en kritisch bespreken van informatie en

  • Disciplinair bewustzijn: bekendheid met de benaderingen (probleemstellingen, theorieën, methoden, analytisch taalgebruik) van ten minste drie disciplines die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden.

Het programma

De studie van de Japanse taal en cultuur is een brede studie, die aan de ene kant gestoeld is op een generalistische kennis van Japan en beheersing van de Japanse taal en aan de andere kant op de beheersing van specifieke disciplines binnen het grotere geheel van de ‘japanologie’. Het bachelorpro¬gramma houdt vast aan het principe dat zowel het generalistische aspect als het disciplinaire aspect aan bod moet komen.
Het bachelorcurriculum biedt de student derhalve een combinatie van een brede, regionaal-cultureel georiënteerde benadering en de mogelijkheid zich te specialiseren in een van de gebieden die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden. Praktisch betekent dit dat het propedeuseprogramma (het programma voor het eerste jaar) alsmede een deel van het tweede jaar voor elke student precies hetzelfde is, maar dat al in het tweede jaar de student de mogelijkheid geboden krijgt om zich te specialiseren. Specialisaties waarvoor de student in het tweede jaar kiest worden deels verder uitgebouwd in het derde jaar en monden uit in een eindwerkstuk. Het bachelorprogramma zal dus een basis bieden die elke student nodig heeft om in of met betrekking tot Japan te kunnen functioneren, ook in de toekomstige werkomgeving.

Bindend studieadvies (BSA)
De opleiding stelt als aanvullende eis dat bepaalde onderdelen van de opleidingsprogramma’s in de propedeuse in ieder geval zijn afgerond, namelijk de vakken:
Teksten: basis teksten I & II (onderdeel van Taalverwerving BA1) en Japanse verhalen: schrift, tekst, verbeelding.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ects (15 ects per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte/.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om af te kunnen studeren moeten studenten het programma van 180 ects hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk voldoende hebben afgerond.
Ter afronding van het bachelorprogramma schrijft de student een werkstuk in combinatie met het focus-college 5b.
Het onderwerp hiervoor stelt de student in overleg met een docent vast. In het werkstuk zet de student uiteen wat de vakliteratuur over dit onderwerp beweert. Vervolgens dient de student, op basis van de door hem geraadpleegde bronnen, nieuwe inzichten toe te voegen aan hetgeen in de vakliteratuur wordt gesteld, respectievelijk een der bestaande door hem omschreven opvattingen op een nieuwe manier te onderbouwen of te weerleggen. De student maakt daartoe gebruik van Japanstalige bronnen; de geraadpleegde vakliteratuur mag, maar hoeft niet, in andere talen dan het Japans te zijn gesteld.
Als aan alle verplichte onderdelen van het studieprogramma is voldaan, kan de student afstuderen. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier te vinden.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Talen en culturen van Japan geeft rechtstreeks toegang tot de doorstroom-masteropleiding Japanese Studies. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Asian Studies. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.