Prospectus

nl en

Inl. sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen eisen. Het college staat ook open voor keuzevakstudenten en toehoorders.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met de manier waarop in de sociale wetenschappen onderzoek wordt gedaan. De disciplines waar het hier over gaat zijn: sociologie en culturele antropologie. Binnen deze vakgebieden worden verschillende vragen gesteld over kenmerken en uitingsvormen van religie in de moderne, westerse en niet-westerse samenleving.
Het college bestaat uit twee blokken: we beginnen met een algemeen deel waarin uitgelegd wordt wat het onderscheid is tussen de verschillende sociaal-wetenschappelijke vakken en hoe het sociaalwetenschappelijk onderzoek in elkaar zit. Ook gaan we in op de vraag waarom de regels die daarbij worden gehanteerd belangrijk zijn. Dit eerste blok heeft dus in hoofdzaak een methodologisch karakter. Methoden van onderzoek, in ons geval onderzoek naar ontwikkeling, functie en betekenis van religie in verschillende culturen en historische periodes, bestaan in feite uit een verzameling regels en procedures volgens welke de onderzoeker probeert antwoorden te vinden op vooraf gestelde vragen. Het gaat dus om de route die gevolgd wordt van vraag naar antwoord.
In het tweede blok zal de godsdienstsociologie central staan. Daarbij gaat het om de vraag hoe hedendaagse religie wordt beïnvloed door algemene sociohistorische processen zoals modernisering, individualisering, globalisering en medialisering. Sociologen onderzoeken de invloed van religieuze organisaties (kerken, scholen, partijen etc.) en religieuze waarden en ideeën op de samenleving: hoe religieuze gemeenschappen hun kinderen socialiseren en hoe religieuze leiders gezag uitoefenen. Ook mensen die zich non-conform gedragen door hun geloof te verlaten of zich te bekeren tot een andere religie zijn onderwerp van sociologisch (en psychologisch) onderzoek.

Leerdoelen

Naast het opdoen van feitenkennis is het belangrijk om vertrouwd te raken met sociaal-wetenschappelijke methoden en het aanleren van een sociaalwetenschappelijke, intellectuele houding om religie te bestuderen. In het college komt de student in aanraking met verschillende theoretische benaderingen en begrippen. Het gaat er hierbij om welke benadering voortvloeit uit welke vraagstelling. De student leert niet zomaar iets te (veronder)stellen, maar om (veronder)stellingen te baseren op empirisch onderzoek en te redeneren vanuit een vraagstelling die een specifieke theoretische orientatie voorschrijft.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Eén schriftelijk tentamen met open vragen. Om in aanmerking te komen voor de herkansing moet tenminste het cijfer 4 worden behaald. Een student is geslaagd met een eindcijfer van 6 of hoger.

Blackboard

Ja.

Literatuur

•. Enkele artikelen (wordt later bekend gemaakt)

  • Bruce, Steve (1999), Sociology: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press

  • Zuckerman, Phil (2003), Invitation to the Sociology of Religion, New York & London: Routledge.

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. W. Hofstee
Drs. M. Davidsen