Prospectus

nl en

Focus 1+2: Japanese Literature in the 20th Century

Course
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit college biedt een selectie uit de verschillende literaire en culturele tradities die de Japanse letteren hebben vorm gegeven. Daarnaast wordt ingegaan op algemenere probleemstellingen in de literatuurwetenschap. In de praktijk betekent dit dat er een aantal primaire teksten (d.w.z. de literaire teksten zelf) gelezen wordt in combinatie met secundaire literatuur (d.w.z. teksten over teksten), waarbij ingegaan wordt op de verschillende manieren waarop wij teksten uit Japan (kunnen) lezen.
De selectie van primaire teksten is tot op zekere hoogte willekeurig, waarmee bedoeld wordt dat zij zeker niet de enige denkbare canon (lijst belangrijke boeken) vormen. Dit college is dan ook geen literatuurgeschiedenis, maar een inleiding in aspecten van Japanse literatuur en de manieren waarop die bestudeerd wordt.

Leerdoelen

Kennis en inzichten bouwen voort op in het propedeusejaar opgebouwde kennis van en inzichten in Japanse cultuur. Deze worden verder uitgebreid met bewustwording van specifieke disciplinaire benadering (de studie van literatuur). Vaardigheden die worden geoefend zijn: mondelinge en schriftelijke presentatie alsmede elementaire onderzoeksvaardigheden (paper). In het derde jaar kan een college op 300-niveau worden gevolgd dat dieper op vergelijkbare stof ingaat, maar dan met een nadrukkelijk thematische inslag.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • participatie-element (aanwezigheid, participatie tijdens college, mondelinge presentatie) (30%)

  • analytisch element (schriftelijk besprekingsessay over behandelde stof) (20%)

  • onderzoekselement (een paper over in overleg met docent te kiezen onderwerp) (30%)

  • samenvattend element (schriftelijk tentamen over behandelde stof) (20%). Zie tentamenrooster.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

—-

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Hr. A.J. van der Meer MA, a.j.van.der.meer.4@hum.leidenuniv.nl