Prospectus

nl en

Politiek en Politieke Wetenschap

Course
2012-2013

Omschrijving

Doel: 1. Kennismaking met wetenschappelijke normen en academische vaardigheden aanleren. 2. Zoeken naar en verwerken en gebruiken van wetenschappelijke literatuur (schriftelijke communicatie).

Inhoud: De politieke wetenschap of politicologie is een maatschappijwetenschap. Dat houdt in dat maatschappelijke verschijnselen onderwerp van studie zijn, uiteraard in het bijzonder als het verschijnselen betreft die ‘politiek’ van karakter zijn. Verschijnselen dus die raken aan de vraag naar ‘de gezaghebbende toedeling van waarden’, of naar ‘wie wat op welke wijze krijgt’. Dat betekent onder meer dat voor politicologen (in opleiding) hun onderwerp van studie permanent om hen heen aanwezig is. Politicologen staan midden in de maatschappij en geven daar zelf(s) mede vorm aan, terwijl zij tevens op wetenschappelijke wijze proberen nationale en internationale politieke verschijnselen en processen te begrijpen.

De eerstejaarscursus Politiek en Politieke Wetenschap dient een dubbel doel, in beide opzichten gekoppeld aan academische vaardigheden. Ten eerste worden de deelnemers kort wegwijs gemaakt in de omgeving waarin zij zich als student bevinden. Hoe zit dat in elkaar, dat Instituut voor Politieke Wetenschap, dat een onderdeel is van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), die onderdeel is van de Universiteit Leiden? De universitaire studie politicologie mag dan wel begonnen zijn, maar in welke institutionele en organisatorische omgeving is men eigenlijk student? Wat is de plek, wat zijn de institutionele checks en balances, en wat zijn de rechten en plichten van individuele studenten binnen deze omgeving?

Na de verkenning van het institutionele terrein krijgen studenten, ten tweede en vooral, training in academische vaardigheden. Met het oog op enkele centrale academische vaardigheden, te weten interpreteren en analyseren, argumenteren en presenteren, zal aan de hand van een serie kleine schriftelijke opdrachten – rode draad: kwesties van legitimiteit – oefening plaatsvinden in het zoeken, verwerken en presenteren van informatie. Waar en hoe kan effectief bestaand materiaal, bovenal via tijdschriften en boeken beschikbare wetenschappelijke literatuur, gevonden worden ter beantwoording van een onderzoeksvraag? Hoe dienen schriftelijke bronnen zoals tijdschriftartikelen, boekbijdragen of boeken beoordeeld en gebruikt te worden? Wanneer en hoe geeft een wetenschapper aan schatplichtig te zijn aan anderen, omdat meer of minder direct van hun inzichten en werk gebruik is gemaakt? Hoe wordt materiaal bewerkt en verwerkt in een eigen, logisch opgebouwd en inhoudelijk overtuigend schriftelijk wetenschappelijk betoog ter beantwoording van een achterliggende onderzoeksvraag? Het zijn deze aspecten die aan bod komen in de hoop en verwachting dat een eerste training ervan een noodzakelijke beginstap is op het boeiende maar niet altijd eenvoudig te bewandelen pad van de wetenschap der politiek.

Studenten die Politiek en Politieke Wetenschap met aan voldoende resultaat hebben afgerond weten kortom in verscheidene opzichten waaraan zij met hun wetenschappelijke studie Politicologie begonnen zijn en wat hen in termen van vaardigheden te doen staat! Zij weten zich politicologisch correct te gedragen.

Onderwijsvormen

hoorcolleges en werkgroepen.

Literatuur (circa 300 pagina’s)

zeer sterk aangeraden: J. Renkema, Schrijfwijzer Compact. Den Haag: Sdu, 2005 [of latere editie; uiteraard is de ‘grote’ Renkema ook bruikbaar];

aangeraden: F. de Raat, Hoe bereidt je een paard? Amsterdam: Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2012;

aangeraden: P.J.M. Verschuren, De probleemstelling voor een onderzoek. Utrecht: Het Spectrum, 2007, 10e dr.;

eventuele extra literatuur, afhankelijk van het betreffende onderwerp, zal tijdig bekend worden gemaakt en zo nodig beschikbaar worden gesteld.

Toetsing

Gedurende de cursus worden zes opdrachten gegeven. In alle gevallen gaat het om schriftelijk werk van bescheiden omvang (inleveren via Ephorus én op papier; lettertype 12-punts Times New Roman, regelafstand 1½; bij elke opdracht aangeven hoeveel woorden de tekst bevat [via optie word count]; vergeet niet de naam van de werkgroepdocent te vermelden!). Ten minste vijf van de zes opdrachten dienen serieus gemaakt en tijdig en correct ingeleverd te worden; als niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de betreffende opdracht beschouwd niet gemaakt te zijn. Het gemiddelde cijfer van de vier hoogst gewaardeerde opdrachten vormt het eindcijfer van Politiek en Politieke Wetenschap.

Rooster

Hoorcolleges
maandag 10 september t/m 15 oktober, 13.00-15.00 uur, SC01

Computertraining / introductie: literatuur zoeken
Instructiegroep 1: dinsdag 11 september, 9.00-11.00 uur, 1A32
Instructiegroep 2: dinsdag 11 september, 11.00-13.00 uur, 1A46
Instructiegroep 3: dinsdag 11 september, 15.00-17.00 uur, 1A32
Instructiegroep 4: woensdag 12 september, 9.00-11.00 uur, 1A46
Instructiegroep 5: woensdag 12 september, 15.00-17.00 uur, 1A46
Instructiegroep 6: dinsdag 18 september, 9.00-11.00 uur, 1A32
Instructiegroep 7: dinsdag 18 september, 11.00-13.00 uur, 1A46
Instructiegroep 8: dinsdag 18 september, 15.00-17.00 uur, 1A32
Instructiegroep 9: woensdag 19 september, 9.00-11.00 uur, 1A46
Instructiegroep 10: woensdag 19 september, 13.00-15.00 uur, 2B04
Instructiegroep 11: woensdag 19 september, 15.00-17.00 uur, 1A46

Werkgroepbijeenkomsten
werkgroep 1: vrijdag 14 september t/m 19 oktober, 9.00-11.00 uur, 5B14
werkgroep 2: vrijdag 14 september t/m 19 oktober, 9.00-11.00 uur, SA37
werkgroep 3: vrijdag 14 september t/m 19 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A24
werkgroep 4: vrijdag 14 september t/m 19 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A33
werkgroep 5: vrijdag 14 september t/m 19 oktober, 13.00-15.00 uur, 5B16
werkgroep 6: vrijdag 14 september t/m 19 oktober, 13.00-15.00 uur, SA37
werkgroep 7: vrijdag 14 september t/m 19 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A33
werkgroep 8: vrijdag 14 september t/m 19 oktober, 13.00-15.00 uur, 6C03
werkgroep 9: vrijdag 14 september t/m 19 oktober, 15.00-17.00 uur, SA37
werkgroep 10: vrijdag 14 september t/m 19 oktober, 15.00-17.00 uur, 5B16
werkgroep 11: vrijdag 14 september t/m 19 oktober, 15.00-17.00 uur, SA31
werkgroep 12: vrijdag 14 september t/m 19 oktober, 15.00-17.00 uur, SA21