Prospectus

nl en

Economie van de Publieke Sector

Course
2012-2013

Omschrijving

Het vak Economie van de Publieke Sector, ook aangeduid als de Leer der Openbare Financiën, houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). Het gaat hierbij om de voorziening van goederen en diensten (o.a. infrastructuur, onderwijs, een schoner milieu), de macro-economische ontwikkeling (werkloosheid, inflatie) en de inkomensverdeling (o.a. sociale zekerheid, belastingen).
In het vak Economie in Hoofdlijnen werd nadruk gelegd op de markt als ordenende institutie waarin een belangrijke rol is weggelegd voor het prijsmechanisme. Maar de markt faalt soms, waardoor er reden kan zijn voor overheidsbemoeienis. In veel OECD-landen beslaat de collectieve sector de helft van het nationale inkomen. Er is dus aanleiding afzonderlijk aandacht te schenken aan het vakgebied van de overheidsfinanciën.
Het vak Economie van de Publieke Sector spitst zich toe op een economische analyse van overheidsingrijpen en de wisselwerking tussen overheid en markten. De stof bouwt overwegend voort op micro-economische theorie. Naast efficiency- worden tevens equity-overwegingen gehanteerd bij de toepassing van economische kennis. Doel is hierbij om de student een welvaartstheoretisch perspectief te bieden.
Na een korte behandeling van de belangrijkste theoretische aspecten van marktwerking en welvaartsanalyse, gaan we in op marktfalen (o.a. publieke goederen, externe effecten en informatieproblemen) en de bijbehorende publieke oplossingen en overheidsinstrumenten. Na aandacht voor public choice en ‘overheidsfalen’ wordt dieper ingegaan op de financiering van de collectieve sector (theorie en praktijk). In deze cursus kijken we ook vanuit een macro-economische invalshoek naar de theorie en de praktijk van het Nederlandse begrotingsbeleid.

Onderwijsvorm

 • Zeven weken onderwijs.

 • Hoorcolleges (14 x twee uur). Op iedere bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld. Over een aantal thema’s vindt discussie plaats met actieve inbreng van de studenten.

 • Q&A-colleges (6 x een uur). Per week is aangegeven welke opdrachten studenten moeten voorbereiden; zowel meerkeuzevragen als discussievragen. De uitwerkingen van de meerkeuzevragen zijn opgenomen in de studie-informatie. De discussievragen worden behandeld tijdens de Q&A-colleges. De inhoud van het Q&A-college wordt verder bepaald aan de hand van door de studenten te stellen vragen.

 • Tentamentraining (1 x een uur). In de laatste week van de cursus wordt ter oefening een proeftentamen gemaakt dat wordt besproken tijdens het laatste Q&A-college. Het proeftentamen zal op Blackboard worden geplaatst.

Studiemateriaal

De volgende literatuur dient te worden bestudeerd:

 • Harvey Rosen & Ted Gayer, Public Finance, 9th edition (international edition), McGraw-Hill NY/Asia 2010, ISBN9780071267885, met uitzondering van de hoofdstukken 8, 10, 13 en 19.

Aanvullende verplichte literatuur, te raadplegen via Blackboard, te weten:

 • G.E. Hebbink en B.C.J. van Velthoven, Macro-economische stabilisatiepolitiek, vijfde druk, Stenfert-Kroese, Groningen, 2008, hoofdstuk 3 ‘Effectieve vraag en inkomensevenwicht’, pp. 39-57.

 • Tweede Kamer 2012-2013, Miljoenennota 2013, selectie.

 • Centraal Planbureau, Macro Economische Verkenningen 2013, selectie.

 • Collegesheets, te raadplegen via Blackboard.

Toetsing

Het schriftelijk tentamen bevat zowel meerkeuzevragen (kennistoets) als essayvragen (toepassing van de stof). Om een indruk te geven zullen op Blackboard vragen worden opgenomen van een voorbeeldtentamen. De laatste week van de cursus wordt dit proeftentamen ter oefening behandeld. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Leerdoelen/Eindtermen

In dit vak verkrijgt de student kennis over en inzicht in vragen en aspecten die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector. De student wordt getraind om deze vraagstukken zelfstandig te analyseren. Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De student beheerst de kernbegrippen op het terrein van de economie van de publieke sector.

 • De student heeft inzicht in vragen die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector.

 • De student kan deze vraagstukken zelfstandig analyseren.

Rooster

 • Hoorcollege:
  Hoorcollege 1; Woensdag 5/9 t/m 17/10 van 9-12 uur in gebouw KOG zaal A144, muv 3/10 geen college dit is op DINSDAG 2 OKTOBER van 17-20.00 uur in SC-01 FSW gebouw
  Hoorcollege 2; Maandag 3//9 t/m 15/10 van 17-19 uur in gebouw KOG zaal A144 muv 17/9 in zaal C131

 • Tentamen: Woe 24/10 van 9-12 uur in USC

 • Hertentamen: Woe 16/1/2013 van 9-12 uur in USC

  **Inzage hertentamen: Dinsdag 5 februari 12.00 uur klokke, Steenschuur 25, zaal A002.* ### Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Via de Blackboardsite van dit vak kunt u o.a. doorklikken naar de collegesheets die tijdens de colleges door de docenten worden gebruikt. De sheets worden steeds enkele dagen vóórdat de colleges plaatsvinden gepubliceerd. De ervaring leert dat het aanbeveling verdient om een geprinte versie van deze sheets bij u te hebben tijdens de colleges.
De Blackboardomgeving van deze cursus is uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus toegankelijk voor cursisten.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Via de Afdeling Economie, Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, 2e etage, kamer B207. Tel. 071 – 527 7756. Email:economie@law.leidenuniv.nl. Website: www.economie.leidenuniv.nl.