Prospectus

nl en

Bedrijfseconomie (EBM 2012-2013)

Course
2011-2012

Vakbeschrijving Bedrijfseconomie

Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer:
Docenten: dr. J.P.J. Witjes en mw. drs. S.M.M. de Bruijn MA
Voertaal: Nederlands
ECTS: 5 ECTS
Niveau: 200
Periode: semester 1, blok 2

Bedrijfseconomie
Het vak Bedrijfseconomie geeft je inzicht in de aspecten die van belang van zijn bij het besturen van organisaties, zowel profit als non-profit organisaties. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere: ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden, soorten van berichtgeving zowel intern als extern.

Kennis van het bedrijfseconomische vakgebied is voor studenten van belang, omdat grote al of niet beursgenoteerde ondernemingen, maar ook ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, goede doelen organisaties en culturele instellingen behoefte hebben aan mensen die een grondige kennis van hun vakgebied koppelen aan financieel-economische deskundigheid en managementvaardigheden.

Het vak Bedrijfseconomie wordt verzorgd door de afdeling Bedrijfswetenschappen van de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Doelgroep:
Verplicht onderdeel bachelortrack Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management

Docenten:
dr. J.P.J. Witjes (j.p.j.witjes@law.leidenuniv.nl)
mw. drs. S.M.M. de Bruijn MA (s.m.m.debruijn@law.leidenuniv.nl)
Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het tel. 071-527 7851, of via een e-mail naar de docent.

Het vak:
Dit vak behandelt in hoofdlijnen de theorie van bedrijfseconomie. Daarbij komen de volgende deelgebieden aan de orde:

Externe berichtgeving:
Bij het onderdeel externe verslaggeving staat de wijze waarop de organisatie met haar omgeving communiceert over financieel-economische aangelegenheden centraal. Het middel bij uitstek hierbij is het financieel jaarrapport van de organisatie. Tijdens de colleges zullen actuele voorbeelden hiervan worden besproken. De participanten van de organisatie zoals aandeelhouders, bankiers, leveranciers, afnemers, vakbonden en de overheid zijn met behulp van het jaarrapport in staat het reilen en zeilen van de organisatie kritisch te volgen en hierop waar nodig te reageren.

Financiering:
Bij het onderdeel financiering vindt afstemming plaats tussen de bezittingen van de onderneming en de wijze waarop de bezittingen zijn gefinancierd. De bezittingen, die nodig zijn om de activiteiten van de organisatie te kunnen uitvoeren, kunnen allerlei vormen aannemen, zoals kasmiddelen, voorraden, vorderingen op afnemers, gebouwen.
Het is de taak van het management de middelen hiervoor op zodanige wijze aan te trekken, dat bezittingen op elk moment in de gewenste omvang beschikbaar zijn.
De bezittingen van de onderneming en de middelen waarmee de bezittingen zijn gefinancierd vinden we terug op de balans als onderdeel van het financiële jaarrapport.

Interne berichtgeving:
Bij het onderdeel interne berichtgeving neemt het management van een organisatie beslissingen over het te voeren beleid ten aanzien van de doelstellingen die de organisatie in de komende periode(n) wenst te realiseren en de wegen waarlangs de organisatie die doelstellingen denkt te kunnen bereiken. Om die beleidsbeslissingen ook op hun financieel-economische aspecten te kunnen beoordelen, heeft het management informatie nodig. Hiervoor moeten kosten- en opbrengstengegevens worden verzameld, bewerkt en aan het management worden verstrekt. Karakteristieken van dit type managementinformatie zijn o.a. ad hoc informatie, periodieke informatie, samengevatte informatie, detailinformatie, toekomstgerichte informatie, ex post informatie.

Eindtermen:
Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de verschillende vraagstukken waarmee de bedrijfseconomie zich bezighoudt. Meer specifiek heeft de student inzicht in: – de belangrijkste gepubliceerde financiële overzichten van een organisatie, te weten: balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en de toelichting daarop om een jaarrapport van een organisatie te kunnen analyseren – de wijze van financiering van een organisatie om te beoordelen of een organisatie optimaal gefinancierd is – de noodzakelijke managementinformatie voor de dagelijkse gang van zaken om een organisatie goed te kunnen besturen.

Na succesvolle afronding van het vak kan de student in zijn/haar derde jaar in de vrije keuzeruimte kiezen voor de minor Bedrijfswetenschappen. Het inleidende vak is dan ook een aantrekkelijke opstap voor deze minor. De minor Bedrijfswetenschappen richt zich op organisatorische, personele, financiële en marketingtechnische vraagstukken die zich binnen organisaties kunnen voordoen. Kies je voor de minor, dan kies je voor een vastgesteld pakket. De vakken zijn op elkaar afgestemd en bevat in totaal 30 ECTS. Je kunt echter ook keuzevakken volgen. De keuzevakken die je bij Bedrijfswetenschappen kunt volgen, zijn over het algemeen inleidend van aard waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende achtergronden van de studenten.

Studiebelasting:
5 ECTS

Onderwijsvorm:
7 hoorcolleges van 2 uur en 6 werkgroepen van 2 uur. Tijdens de werkgroep bijeenkomsten worden opgaven plenair besproken die studenten van tevoren hebben voorbereid. Voor deelname aan de werkgroepen is inschrijving via uSis noodzakelijk. Het laatste hoorcollege is een responsiecollege waarbij een proeftentamen wordt besproken.

Tentamenstof: – Boer, P. de, Brouwers, M.P. & Koetzier, W. (2011). Basisboek bedrijfseconomie. Noordhoff Uitgevers, negende druk, ISBN 978-90-01-79788-1. – Blokboek

Toetsvorm:
Schriftelijk tentamen

Rooster:
Rooster Semester 1, blok 2

Hoorcollege:
Vrijdag 2 november 2012 t/m 14 december

Werkgroepen:
1 Maandag 5 november 2012 t/m maandag 10 december 2012 11.00-13.00u
2 Woensdag 7 november 2012 t/m woensdag 11 december 2012 9.00-11.00u
3 Woensdag 7 november 2012 t/m woensdag 11 december 2012 11.00-13.00u

Inschrijving:
Via uSis.

Tentamen:
Tentamen:
Hertentamen:
Aanmelden voor het tentamen uitsluitend via uSis.

Downloadable collegemateriaal:
Te raadplegen via Blackboard. Het blokboek wordt voor aanvang van het vak op Blackboard geplaatst. De sheets van de hoorcolleges worden telkens na afloop op Blackboard gezet.