Prospectus

nl en

Museology of Ancient Egypt

Course
2012-2013

Toegangseisen

Egypte onder de farao’s (Cultuurgeschiedenis 1) en Grieks-Romeins Egypte (Cultuurgeschiedenis 2)

Beschrijving

Inleiding in de rol die hedendaagse musea spelen in het beheer en onderzoek van de materiële resten van de Oudegyptische beschaving en in de beeldvorming daarvan binnen onze eigen cultuur. Daarbij wordt stilgestaan bij de oorsprong van de hedendaagse collecties van Egyptische oudheden, en van het Rijksmuseum van Oudheden in het bijzonder. Vervolgens worden de diverse praktische en theoretische kanten behandeld van het omgaan met museale objecten, en van de vaardigheden die daarvoor benodigd zijn. Tenslotte is er plaats voor een introductie op enkele geselecteerde categorieën van Egyptische objecten zoals die in ieder museum aanwezig zijn.
De cursus bestaat uit 13 wekelijkse colleges van 2 uur, gegeven in het Rijksmuseum van Oudheden. Deze hebben deels het karakter van hoorcolleges, deels van werkcolleges waarbij de eigen inbreng van de studenten wordt verwacht.

Leerdoelen

 • Een beeld krijgen van de historische omstandigheden waaronder de hedendaagse Egyptologische collecties ontstonden, en van hun onderlinge samenhang.

 • Begrip verwerven van de praktische en ethische regels waaraan werk in een museum moet voldoen.

 • Aanleren van basale vaardigheden als het inventariseren, classificeren, beschrijven en documenteren van voorwerpen.

 • Analyseren van presentaties van museale objecten, en zelf een dergelijke presentatie ontwerpen.

 • Zelfstandig bestuderen van literatuur over het onderwerk.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-, responsie- en werkcollege.

Toetsing

Iedere student wordt geacht actief te participeren tijdens de colleges en incidenteel schriftelijke opdrachten te verzorgen. Toetsing van de literatuurlijst door middel van een schriftelijk tentamen (50%). Toetsing van beheersing van de collegestof door middel van een schriftelijk werkstuk (50%).

Literatuur

 • F.D. Friedman (red.), Gifts of the Nile, Ancient Egyptian faience (Rhode Island 1998), 15-31.

 • R.H. Halbertsma, Scholars, travellers and trade: the pioneer years of the National Museum of Antiquities in Leiden, 1818-1840 (Londen, 2003).

 • T.G.H. James, The British Museum and Ancient Egypt (Londen, 1981).

 • A. Kieskamp (red.), Sense and sensibility, the Dutch and delicate heritage issues (Rotterdam 2010), 6-37, 54-63.

 • P.T. Nicholson en I. Shaw, Ancient Egyptian materials and technology (Cambridge 2000), 148-160.

 • M.J. Raven, Numbering systems in the Egyptian department of the Rijksmuseum van Oudheden at Leiden, OMRO 72 (1992), 7-14.

 • M.J. Raven en W.K. Taconis, Egyptian mummies, radiological atlas of the collections in the National Museum of Antiquities at Leiden (Turnhout 2005), 19-51.

 • C. Renfrew, Loot, legitimacy and ownership (Londen, 2000).

 • H.D. Schneider (red.), Rijksmuseum van Oudheden/National Museum of Antiquities (Haarlem, 1981), 7-54.

Aanmelden

Via USIS.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. M.J. Raven

Opmerkingen

Gezien de omgang met museale voorwerpen is het maximum aantal deelnemers beperkt tot 15 personen, waarbij studenten met hoofdvak OCMW voorrang hebben.
Mochten er plaatsen over zijn, dan kunnen keuzevakstudenten hiervoor in aanmerking komen. Kennis van de Oudegyptische taal en het schrift strekt tot aanbeveling.