Prospectus

nl en

Financieel Management (MPS)

Course
2012-2013

Vakbeschrijving

Het financieel management van de overheid roept nogal eens vragen op. Een metrotunnel die veel duurder uitvalt dan was afgesproken, woningcorporaties, provincies of gemeenten die grote verliezen lijden op risicovolle beleggingen, kosten van de gezondheidszorg die maar niet in de hand zijn te houden, en een verantwoordingsdag in de Tweede Kamer waar nauwelijks kamerleden op af komen: het zijn maar enkele voorbeelden.
In dit vak wordt de theorie en de praktijk van het financieel management van de overheid behandeld. Steeds staan de vragen centraal hoe dit in theorie het beste vorm gegeven zou kunnen worden, wat daar in de praktijk van terechtkomt en hoe daarin verbetering zou kunnen worden gebracht.
In het vak komt niet alleen het financieel management van het Rijk aan de orde, maar ook dat van de decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) van de Europese Unie, van verzelfstandigde organisaties (zoals baten-lastendiensten en ZBO’s) en van organisaties in het ‘middenveld’ (zoals de zorg, het onderwijs en de woningcorporaties). Ook wordt er aandacht besteed aan de financiële relaties tussen de diverse overheden.
Onderwerpen die in dit kader aan de orde komen zijn onder andere de begrotingscyclus (inclusief toezicht en controle), de begrotingsinrichting, begrotingsstelsels, kosten en kostprijzen, de besluitvorming over grote projecten (kosten-batenanalyse), doelmatigheid en doeltreffendheid van de overheid, de financiering van tekorten en het middelenbeheer.

Onderwijsvorm

Interactieve colleges. Op iedere bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld. Over een aantal thema’s vindt discussie plaats met actieve inbreng van de studenten.

Studiemateriaal
N.n.b.

Toetsing
Schriftelijk tentamen

Aanvulling 5/4/13:

  • de opdracht (een referaat) wordt facultatief, maar wel sterk aanbevolen

  • doet men dit referaat, dan blijft de 30-70-regeling van kracht en doet men op het tentamen geen 10 maar 7 vragen (naar keuze)

  • doet men het referaat niet, dan doet men het volledige tentamen (10 vragen).

Leerdoelen / Eindtermen

  • Na afronding van het vak heeft de student inzicht in de problematiek van het financieel management van de overheid.

  • De student beheerst de kernbegrippen van deze deeldiscipline van de economie.

  • De student is in staat gefundeerde oplossingen te geven voor problemen in het financieel management van de overheid.

Rooster

3 april 18.30 tot 20.00 in A0.06.
10 april 18.30 tot 20.00 in A0.06.
17 april 18.30 tot 20.00 in A0.06.
24 april 18.30 tot 20.00 in A0.06.
1 mei 18.30 tot 20.00 in A0.06.
8 mei 18.30 tot 20.00 in A0.06.
15 mei 18.30 tot 20.00 in A0.06.

Tentamen
5 juni 2013 van 18.30 tot 21.30 uur A0.06

Hertentamen
26 juni 2013 van 18.30 tot 21.30 uur A0.06

Blackboard
De cursus maakt gebruik van Blackboard. Via de Blackboardsite van dit vak kunt u o.a. doorklikken naar de collegesheets die tijdens de colleges door de docenten worden gebruikt. De sheets worden na de colleges gepubliceerd. De Blackboardomgeving van deze cursus is uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus toegankelijk voor cursisten.

Contactinformatie
Via de Afdeling Economie, Rechtenfaculteit, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B207. Tel. 071 – 527 7756. Email:economie@law.leidenuniv.nl. Website: www.economie.leidenuniv.nl.