Prospectus

nl en

Vergelijkend Publiek Management

Course
2012-2013

Vergelijkend Publiek Management

Omschrijving

In het openingshoofdstuk van het boek dat voor dit vak is voorgeschreven, definieert Christopher Hood public management als “the study and practice of design and operation of arrangements for teh provision of public services and executive government.” Deze definitie wordt als uitgangspunt genomen voor dit college, omdat zij (a) zo goed is als elk ander en, belangrijker nog, (b) de ruimte laat het thema van publiek management niet te beperken tot de uitvoeringskant van overheidshandelen. In eerder vakken in dit master programma is veel literatuur op het gebied van publiek management bestudeert, waaronder ook vergelijkende. Dit vak is bestemd het sluitstuk te zijn in deze reeks van colleges, en beoogt dan ook de literatuur over (vergelijkend) publiek management bij elkaar te brengen in een breder raamwerk dat het uitvoerende werk van overheden (het operationele niveau van analyse) plaatst in de ruimere context van de arena’s waarin beslissingen worden en zijn genomen (het collectieve niveau van analyse), en vervolgens in de nog ruimere omgeving van de dieper liggende waarden op basis waarvan beslissing en uitvoering als legitiem kunnen worden ervaren (het constitutionele niveau van analyse). Deze ruimere omgeving betreft dat de nationale omgeving, met inbegrip van de specifieke politiek-bestuurlijke, sociale, en economisch cultuur waarin beleid en management tot uitdrukking komen. Het is van groot belang dat publiek management niet alleen begrepen wordt in termen van een gereedschapskist waaruit de publiek manager (beter eigenlijk: ambtenaar) haar/zijn instrumenten kiest. De bestuurskunde leek haar technocratische en instrumentele identiteit even kwijt te zijn in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, maar met het new public management is dat element weer volop terug. Natuurlijk is er een technocratisch en instrumenteel element in de bestuurskunde, maar zonder inbedding in dieper liggende waarden verliest het vakgebied zijn legitimatie.

Leerdoelen

  • de student vertrouwd te maken met de mate waarin publiek management naar inhoud en uitwerking varieert naar nationale omgeving

  • de student gevoelig te maken voor hoezeer publiek management is ingebed in en uitdrukking is van besluitvormingsarena’s

  • de student tevens gevoelig te maken voor hoezeer publiek management ten diepste is gegrond in gedeelde waarden in een samenleving

  • de student een vergelijkend conceptueel kader te bieden waar zij/hij nationale beoordelingskaders kan overstijgen

Rooster

Tuesday 4-6-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Tuesday 11-6-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Tuesday 18-6-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06
Tuesday 25-6-2013 18:30 20:00 CDH-SCHOUW A0.06

Onderwijsvormen

Hoorcollege, discussie.

Toetsing

Drie reflectiepapers van elk 1.500 – 2.000 woorden. De collegestof behoort ook tot de paper voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Studiemateriaal

Ewan Ferlie, Laurence E. Lynn, Christopher Pollitt (red.). The Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-10-922644-3 (paperback).

Blackboard

Docent maakt geen gebruik van Blackboard

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Zie website

Opmerkingen/Voorbereidingen voor eerste bijeenkomst

-