Prospectus

nl en

Introduction to Methodology

Course
2012-2013

Toegangseisen

Een student kan zich alleen voor het tentamen inschrijven als hij/zij de toets wiskunde met een voldoende heeft afgelegd of hier een vrijstelling voor heeft.

Beschrijving

De cursus behandelt onder andere: empirisch redeneren, het opstellen van een toetsbaar onderzoeksidee, het kiezen van dataverzamelingsmethoden, het vaststellen van betrouwbaarheid en validiteit, het omgaan met beschrijvende statistiek en het beschrijven en verklaren van variantie.

De cursus omvat o.a. begrip van:

 • empirisch redeneren

 • opstellen van een toetsbaar onderzoeksidee

 • kiezen van dataverzamelingsmethoden

 • vaststellen van betrouwbaarheid en validiteit

 • omgaan met beschrijvende statistiek

 • het beschrijven en verklaren van variantie.

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van kennis van kernbegrippen en grondprincipes van de methoden en technieken van het psychologisch onderzoek en hun onderlinge samenhang.

 • Het verkrijgen van kennis van de beschrijvende statistiek en vaardigheid in het omgaan hiermee.

 • Het verkrijgen van vaardigheid in het hanteren van SPSS voor de beschrijvende statistiek.

NB. Van de cursus is een complete lijst met doelstellingen via Blackboard beschikbaar.

Rooster

Inleiding in de Methoden en Technieken (2012-2013):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige studenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Het onderwijs voor het vak Inleiding in de Methoden en Technieken is georganiseerd in zeven opeenvolgende weken. Er zijn colleges, werkgroepen en computerpractica. Het college vormt steeds de start van een onderwijsweek. Op een van de dagen volgend op het college is de werkgroepbijeenkomst, gevolgd door het computerpracticum.

In de colleges wordt de stof geïntroduceerd en toegelicht. De student dient het college voor te bereiden door het bestuderen van de stof die voor iedere bijeenkomst op het weekprogramma staat.

In de werkgroepbijeenkomsten behandelen docenten de opdrachten uit het werkboek. Bij het volgen van de werkgroepbijeenkomsten dient men het werkboek en het boek bij zich te hebben.

Tijdens het computerpracticum wordt de wekelijkse collegestof met vijf kennisvragen getoetst. Het totaalcijfer voor deze toetsen telt mee bij de bepaling van het eindcijfer. In het computerpracticum wordt geoefend met het programma SPSS, een software-pakket voor data-analyse. De practica worden begeleid door studentassistenten en zijn, omdat het vaardigheidsonderwijs is, verplicht.

Voor het computerpracticum dient men te beschikken over een opslagmedium (memory stick). Tevens dient men mee te nemen het werkboek, met daarin de opdrachten voor het practicum, de SPSS-handleiding en een schrift om de resultaten in bij te houden en de vragen te beantwoorden.

Toetsing

 • Tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven.

 • Kennistoetsen aan het begin van iedere practicumbijeenkomst.

 • In de week na de laatste practicumbijeenkomst wordt een vaardigheidstoets afgenomen, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS, als ook het lezen en interpreteren van de analyse uitvoer betreft.

Het eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer en het cijfer voor de kennistoetsen bij de computerpractica. De precieze berekeningswijze van het eindcijfer wordt in het Voorwoord van het werkboek toegelicht. een voorwaarde voor het toekennen van de studiepunten is een voldoende voor de SPSS-toets. De studiepunten voor de cursus worden alleen toegekend indien zowel het eindcijfer als het resultaat van de SPSS-vaardigheidstoets voldoende is.

Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen, kan een afspraak gemaakt worden met de eigen werkgroepdocent om het tentamen individueel na te bespreken.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Inleiding in de Methoden en Technieken maakt gebruik van de algemene digitale leeromgeving Blackboard.

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (collegesheets, vertaalde termen etc.)en oefenvragen en voor het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur

 • Vocht, A de. (2011). Basishandboek SPSS 19. Utrecht, Bijleveld Press.

 • Leary, M.R. (2011). Introduction to behavioral research methods (6th edition). Boston, MA: Pearson.

 • Moore, D.S., McCabe, G.P. & Craig, B.A. (2012). Introduction to the practice of statistics (7th edition). New York: W.H. Freeman.

 • Werkboek Inleiding in de Methoden en Technieken.

 • Je kunt het werkboek bestellen via de Readeronline

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Meer informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Tentamens

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 6 weken tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

(Coördinator)
Drs. H. Smit
Sectie Methoden en Technieken, kamer 3B16
E-mail: hsmit@fsw.leidenuniv.nl