Prospectus

nl en

Statistics

Course
2012-2013

Toegangseisen

Een student kan zich alleen voor het tentamen inschrijven als hij de toets wiskunde met een voldoende heeft afgelegd of hier een vrijstelling voor heeft. Het vak sluit aan op Inleiding Methoden en Technieken en veronderstelt deze voorkennis en vaardigheden.

Beschrijving

In dit onderdeel wordt kennis van de waarschijnlijkheidsrekening opgehaald en toegepast bij statistische toetsen die in de psychologie het meest gebruikt worden.

Het doel is om inzicht te verkrijgen in de begrippen:

 • steekproevenverdeling

 • statistische betrouwbaarheid

 • hypothese toetsing

 • en tevens in de uitgangspunten en werkwijze van diverse significantietoetsen. Men moet in een gegeven situatie de adequate toets kunnen uitkiezen en uitvoeren

Leerdoelen

 • Het verkrijgen van inzicht in de begrippen steekproevenverdeling, statistische betrouwbaarheid, en hypothesetoetsing, en tevens in de uitgangspunten en werkwijze van diverse significantietoetsen.

 • Men moet in een gegeven situatie de adequate toets kunnen uitkiezen en uitvoeren.

Van de cursus is een complete lijst met doelstellingen beschikbaar via Blackboard.

Rooster

Toetsende Statistiek (2012-2013):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige studenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Het onderwijs voor het vak Toetsende Statistiek is georganiseerd in zeven opeenvolgende weken. Er zijn colleges, werkgroepen en computerpractica. Het college vormt steeds de start van een onderwijsweek. Op een van de dagen volgend op het college vindt de werkgroepbijeenkomst plaats, gevolgd door het computerpracticum.

In de colleges wordt de stof geïntroduceerd en toegelicht. De student dient het college voor te bereiden door het bestuderen van de stof die voor iedere bijeenkomst op het weekprogramma staat.

In de werkgroepbijeenkomsten behandelen docenten de opdrachten uit het werkboek. Bij het volgen van de werkgroepbijeenkomsten dient men het werkboek en het boek bij zich te hebben.

In het computerpracticum wordt geoefend met het programma SPSS, een data-analyseprogramma. De practica worden begeleid door studentassistenten en zijn, omdat het vaardigheidsonderwijs is, verplicht. Let op: Tijdens het computerpracticum wordt de wekelijkse collegestof met vijf kennisvragen getoetst. Het totaalcijfer voor deze toetsen telt mee bij de bepaling van het eindcijfer.

Voor het computerpracticum dient men te beschikken over een opslagmedium (memory stick). Tevens dient men mee te nemen het werkboek, met daarin de opdrachten voor het practicum, de SPSS handleiding en een schrift om de resultaten in bij te houden en de vragen te beantwoorden.

Toetsing

 • Tentamen bestaande uit 40 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven.

 • Kennistoetsen aan het begin van iedere practicumbijeenkomst.

 • In de week na de laatste practicumbijeenkomst wordt een vaardigheidstoets afgenomen, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS als ook het lezen van de analyse uitvoer betreft. De studiepunten voor de cursus worden alleen toegekend indien het resultaat van deze toets voldoende is.

Het eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer en het cijfer voor de kennistoetsen bij de computerpractica. De precieze berekeningswijze van het eindcijfer wordt in het Voorwoord van het werkboek toegelicht. De studiepunten voor de cursus worden alleen toegekend indien het resultaat van de SPSS toets voldoende is.

Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen, kan een afspraak gemaakt worden met de eigen werkgroepdocent om het tentamen individueel na te bespreken.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Toetsende Statistiek maakt gebruik van de leeromgeving Blackboard. Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (collegesheets, vertaalde termen etc.) en oefenvragen en voor het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur

 • Vocht, A. de. (2011). Basishandboek SPSS 19. Utrecht, Bijleveld Press.

 • Moore, D. & McCabe, G. (2012). Introduction to the practice of statistics (7th edition). New York: W.H. Freeman. Hoofdstukken: §3.3, 4, 5, 6, 7, 9 en §15.1, §15.2 (op CD)

 • Werkboek Toetsende Statistiek.

 • Je kunt het werkboek bestellen via de Readeronline

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Coördinator Toetsende Statistiek
Drs. C.J. Verduin
Sectie Methoden en Technieken, kamer 3B22
Telefoon: 071 – 527 3404
E-mail: verduin@fsw.leidenuniv.nl

Coördinator SPSS
Drs. C.J. Verduin
Sectie Methoden en Technieken, kamer 3B22
Telefoon: 071 – 527 3404
E-mail: verduin@fsw.leidenuniv.nl