Prospectus

nl en

Economische Kijk op Organisaties

Course
2012-2013

Coördinator:

J.L.J. (Jan) Pronk MSc (pronkjlj@fsw.leidenuniv.nl)

Gastdocenten

Prof. Dr. Bernard Steunenberg (gastcollege)
Drs. W. te Beest (gastcollege)

Omschrijving

In dit vak staat de institutionele economie centraal. Hierbij gaan we in op de structuur en het functioneren van organisaties vanuit een economische optiek. Daarom wordt dit ook wel de economische organisatietheorie genoemd. Dit leerstuk is een aanvulling op de (neo)klassieke micro-economie waarin men verklaart hoe markten werken en hoe vragers en aanbieders reageren op prijsveranderingen onder volledige informatie. Hierin wordt echter geen rekening gehouden met problemen als bureaupolitiek in organisaties, onvolledige informatie en transactiekosten. De nieuwe institutionele economie gaat in op deze onderwerpen en vormt zo een aanvulling op de (neo)klassieke economische theorie. In deze cursus wordt eerst ingegaan op de vraag waarom organisaties bestaan en welke doelen organisaties hebben. Hierbij staan begrippen centraal zoals transactiekosten, inefficiëntie en coördinatie via de markten of via de hiërarchie. Verder gaan we in op de vraagstukken rondom asymmetrische informatie in markten, zoals: negatieve selectie (adverse selection), het probleem van de verborgen beslissingen (moral hazard), beperkte rationaliteit en risicoselectie. Deze vraagstukken worden vervolgens gekoppeld aan het managen van organisaties. Hierin bespreken we onder meer onderwerpen als prestatiebeloning, prestatieprikkels, motivatie en de principaal-agenttheorie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Studiemateriaal

  • Hazeu, C.A. (2007) Institutionele economie: een optiek op organisatie– en sturingsvraagstukken. Bussum:Uitgeverij Coutinho [ISBN: 978 90 469 0064 2].
    Het boek van C.A. Hazeu staat centraal in deze collegereeks. Als aanvulling op sommige theoretische concepten die naar voren komen in dit boek zullen er artikelen worden voorgeschreven. Deze artikelen staan ingedeeld in het weekschema hieronder. Lees de hoofdstukken en de artikelen voor aanvang van het hoorcollege grondig door.

Toetsing

Gesloten boek tentamen

Leerdoelen

  • Studenten begrijpen de basisconcepten van micro-economie en kunnen deze toepassen op het gedrag van organisaties en de discussies rondom managementvraagstukken in organisaties;

  • Studenten begrijpen het belang van de (on)volledigheid van informatie en de rol van prikkels in de dagelijkse praktijk van markten en organisaties;

  • Studenten hebben kennis opgedaan van de belangrijkste concepten en theorieën van de economische organisatietheorie.

Rooster

Woensdag 5/9 t/m 17/10 van 13-15 uur in zaal 1A20. LET OP: 12/9 en 3/10 GEEN COLLEGE, 12/9 is gewijzigd naar: DINSDAG 11/9 van 17-19 uur in zaal 1A20, en 3/10 is gewijzigd naar 4/10 van 11-163 uur in 1A20

  • Tentamen; Do 25/10 van 13-16 uur in USC

  • Hertentamen: Do 17/1/2013 van 13-16 uur in USC

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Via de Blackboardsite van dit vak kunt u o.a. doorklikken naar de collegesheets die tijdens de colleges door de docenten worden gebruikt. De sheets worden steeds enkele dagen vóórdat de colleges plaatsvinden gepubliceerd. De ervaring leert dat het aanbeveling verdient om een geprinte versie van deze sheets bij u te hebben tijdens de colleges.
De Blackboardomgeving van deze cursus is uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus toegankelijk voor cursisten. Verder wordt blackboard gebruikt voor de communicatie tussen docenten en studenten. Daarnaast worden belangrijke mededelingen ook gemaild naar de studenten die zich hebben ingeschreven voor het vak. Er wordt gebruik gemaakt van de universitaire e-mailadressen van de studenten.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Email: pronkjlj@fsw.leidenuniv.nl.
Website: www.bestuurskunde.leidenuniv.nl.