Prospectus

nl en

Politiek en Politieke Wetenschap

Course
2013-2014

Omschrijving

Doel: 1. Kennismaking met wetenschappelijke normen en academische vaardigheden aanleren. 2. Zoeken naar en verwerken en gebruiken van wetenschappelijke literatuur (schriftelijke communicatie).

Inhoud: De politieke wetenschap of politicologie is een maatschappijwetenschap. Dat houdt in dat maatschappelijke verschijnselen onderwerp van studie zijn, uiteraard in het bijzonder als het verschijnselen betreft die ‘politiek’ van karakter zijn. Verschijnselen dus die raken aan de vraag naar ‘de gezaghebbende toedeling van waarden’, of naar ‘wie wat op welke wijze krijgt’. Dat betekent onder meer dat voor politicologen (in opleiding) hun onderwerp van studie permanent om hen heen aanwezig is. Politicologen staan midden in de maatschappij en geven daar zelf(s) mede vorm aan, terwijl zij tevens op wetenschappelijke wijze proberen nationale en internationale politieke verschijnselen en processen te begrijpen.

De eerstejaarscursus Politiek en Politieke Wetenschap dient een dubbel doel, in beide opzichten gekoppeld aan academische vaardigheden. Ten eerste worden de deelnemers kort wegwijs gemaakt in de omgeving waarin zij zich als student bevinden. Hoe zit dat in elkaar, dat Instituut voor Politieke Wetenschap, dat een onderdeel is van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), die onderdeel is van de Universiteit Leiden? De universitaire studie politicologie mag dan wel begonnen zijn, maar in welke institutionele en organisatorische omgeving is men eigenlijk student? Wat is de plek, wat zijn de institutionele checks en balances, en wat zijn de rechten en plichten van individuele studenten binnen deze omgeving?

Na de verkenning van het institutionele terrein krijgen studenten, ten tweede en vooral, training in academische vaardigheden. Met het oog op enkele centrale academische vaardigheden zal aan de hand van een serie kleine schriftelijke opdrachten – rode draad: kwesties van legitimiteit – oefening plaatsvinden in het zoeken, verwerken en presenteren van informatie. Waar en hoe kan effectief bestaand materiaal, bovenal via tijdschriften en boeken beschikbare wetenschappelijke literatuur, gevonden worden ter beantwoording van een onderzoeksvraag? Hoe dienen schriftelijke bronnen zoals tijdschriftartikelen, boekbijdragen of boeken beoordeeld en gebruikt te worden? Wanneer en hoe geeft een wetenschapper aan schatplichtig te zijn aan anderen, omdat meer of minder direct van hun inzichten en werk gebruik is gemaakt? Hoe wordt materiaal bewerkt en verwerkt in een eigen, logisch opgebouwd en inhoudelijk overtuigend schriftelijk wetenschappelijk betoog ter beantwoording van een achterliggende onderzoeksvraag? Het zijn deze aspecten die aan bod komen in de hoop en verwachting dat een eerste training ervan een noodzakelijke beginstap is op het boeiende maar niet altijd eenvoudig te bewandelen pad van de wetenschap der politiek.

Studenten die Politiek en Politieke Wetenschap met een voldoende resultaat hebben afgerond weten kortom in verscheidene opzichten waaraan zij met hun wetenschappelijke studie Politicologie begonnen zijn en wat hen in termen van vaardigheden te doen staat! Zij weten zich politicologisch correct te gedragen.

Onderwijsvormen

hoorcolleges en werkgroepen.

Literatuur (circa 300 pagina’s)

Verplicht:
Poelmans, P. & Severijnen, O. (2013). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: Uitgeverij Coutinho

Sterk aangeraden:
F. de Raat, Hoe bereidt je een paard? Amsterdam: Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2012;

J. Renkema, Schrijfwijzer Compact. Den Haag: Sdu, 2005 [of latere editie; uiteraard is de ‘grote’ Renkema ook bruikbaar];

Eventuele extra literatuur, afhankelijk van het betreffende onderwerp, zal tijdig bekend worden gemaakt en zo nodig beschikbaar worden gesteld.

Toetsing

Gedurende de cursus PPW worden vijf opdrachten gegeven (zie onderstaand). In alle gevallen gaat het om schriftelijk werk van bescheiden omvang (inleveren via Ephorus én op papier; lettertype 12-punts Times New Roman, regelafstand 1½; bij elke opdracht aangeven hoeveel woorden de tekst bevat [na te gaan via optie word count]; vergeet niet de naam van de werkgroepdocent(e) te vermelden!). Ten minste vier van de vijf opdrachten dienen serieus gemaakt en tijdig en correct ingeleverd te worden. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan en als aan de werkgroepbijeenkomst waarin de opdracht behandeld wordt niet actief wordt deelgenomen, wordt de betreffende opdracht beschouwd niet gemaakt te zijn. Een opdracht telt kortom pas als opdracht mee, (1) als deze daadwerkelijk is gemaakt; (2) (in alle opzichten) correct en tijdig is ingeleverd; en (3) als de auteur ervan aanwezig is bij de werkgroepbijeenkomst waarin de opdracht wordt behandeld. Feitelijk betekent dit, dat voor afronding van PPW de aanwezigheid bij ten minste vier van de vijf werkgroepbijeenkomsten noodzakelijk is. Het gemiddelde cijfer van de drie hoogst gewaardeerde van de in totaal vier (of vijf) gemaakte opdrachten vormt het eindcijfer van PPW. Er is geen herkansing van afzonderlijke opdrachten of van het vak als geheel mogelijk.

Merk op:
In het kader van PPW wordt een bibliotheekinstructie georganiseerd. Aanmelden voor de bibliotheekinstructie kan door je naam op de inschrijflijsten te noteren die op de vijfde verdieping naast de glazen liften op de grijze tafels liggen. Deelname aan de bibliotheekinstructie is verplicht; zonder deelname aan deze instructie kan PPW niet worden afgerond.

Rooster

Hoorcolleges
Maandag 9 september t/m 14 oktober, 15.00-17.00 in SC01 (géén college op 30 september)

De hoorcolleges vinden plaats in de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden

Computertraining / introductie: literatuur zoeken (Aanwezigheid verplicht)
Groep 1: Dinsdag 10 september, 9.00-11.00 uur in 1A46
Groep 2: Dinsdag 10 september, 9.00-11.00 uur in 1A28
Groep 3: Dinsdag 10 september, 11.00-13.00 uur in 1A46
Groep 4: Dinsdag 10 september, 11.00-13.00 uur in 1A28
Groep 5: Woensdag 11 september, 11.00-13.00 uur in 1A46
Groep 6: Woensdag 11 september, 11.00-13.00 uur in 1A30
Groep 7: Woensdag 11 september, 13.00-15.00 uur in 1A30
Groep 8: Woensdag 11 september, 13.00-15.00 uur in 1A32
Groep 9: Woensdag 11 september, 15.00-17.00 uur in 1A46
Groep 10: Woensdag 11 september, 15.00-17.00 uur in 1A26
Groep 11: Dinsdag 17 september, 9.00-11.00 uur in 1A46
Groep 12: Dinsdag 17 september, 9.00-11.00 uur in 1A26
Groep 13: Dinsdag 17 september, 11.00-13.00 uur in 2B04
Groep 14: Dinsdag 17 september, 11.00-13.00 uur in 1A30
Groep 15: Woensdag 18 september, 13.00-15.00 uur in 1A46
Groep 16: Woensdag 18 september, 15.00-17.00 uur in 1A32
Groep 17: Woensdag 18 september, 11.00-13.00 uur in 1A32
Groep 18: Woensdag 11 september, 9.00-11.00 uur in 1A30
Groep 19: Woensdag 18 september, 15.00-17.00 uur in 1A30

Werkgroepbijeenkomsten (Aanwezigheid verplicht)
Werkgroep 1: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 9.00-11.00 uur in SA29 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 2: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 9.00-11.00 uur in SA31 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 3: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 9.00-11.00 uur in 5B14 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 4: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 9.00-11.00 uur in Gorlaeus 1017 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 5: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 9.00-11.00 uur in Gorlaeus 07 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 6: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur in 1A24 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 7: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur in 1A12 (behalve 11 en18 oktober in 5A42, géén college op 4 oktober)
Werkgroep 8: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur in Gorlaeus 07 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 9: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur in 5A29 (behalve 13 september 5B14 en 27 september 5A37, géén college op 4 oktober)
Werkgroep 10: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur in Gorlaeus 1017 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 11: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 15.00-17.00 uur in SA37 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 12: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 15.00-17.00 uur in SA23 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 13: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 15.00-17.00 uur in SA31 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 14: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 15.00-17.00 uur in 5B14 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 15: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 15.00-17.00 uur in 1A24 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 16: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 15.00-17.00 uur in 5A41 (behalve 13 sept in 5B16, géén college op 4 oktober)
Werkgroep 17: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 15.00-17.00 uur in 5A29 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 18: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur in 5A23 (géén college op 4 oktober)
Werkgroep 19: Vrijdag 13 september t/m 18 oktober, 13.00-15.00 uur 5A41 (behalve 13 sept in SA37, 27 sept in 5A29, géén college op 4 oktober)

De werkcolleges vinden plaats in diverse (computer)zalen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden en in diverse zalen van het Gorlaeus gebouw, Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden.