Prospectus

nl en

Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties

De afstudeerrichting IBO is gericht op internationale politieke vraagstukken en is daarom zeer geschikt voor studenten met een sterke internationale belangstelling, of het nu gaat over conflict en veiligheid, de werking van internationale organisaties, de kloof tussen arm en rijk, of internationale politiek-economische vraagstukken. Tijdens de studie komen belangrijke vragen aan de orde, zoals: In hoeverre is de rol van staten veranderd door de globalisering? Hoe effectief zijn internationale organisaties? Wat zijn de oorzaken van oorlog en waarom is het zo lastig om oorlogen te voorkomen en op te lossen? Welke invloed hebben de opkomende economische mogendheden op de wereldpolitiek? Deze en andere vraagstukken worden bestudeerd aan de hand van theorieën en benaderingen uit de politicologie en de leer van de internationale betrekkingen. Historische voorbeelden en ontwikkelingen in de actuele internationale politiek worden gebruikt om de theorieën en benaderingen te leren begrijpen.

Eerste Jaar

Introductiebijeenkomst: zie binnenkort de aankondiging.

Wijziging curriculum: Het vak Internationale Economische Betrekkingen is vervangen door het vak Economie.

Werkgroepen eerste blok: De inschrijving voor de werkgroepen van Nationale en Internationale Politiek I en Politiek & Politieke Wetenschap wordt geregeld via uSis door het onderwijssecretariaat in de week voorafgaand aan de start van het collegejaar. Je hoeft jezelf hiervoor dus niet in te schrijven. Via uSis (zie link in de rechterkolom) kun je zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Ook de recidivisten worden door het onderwijssecretariaat ingedeeld. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met vakken die in het tweede jaar worden gevolgd.

Inschrijven Blok 2, 3 en 4: vanaf 7 oktober 2013 tot 21 oktober 2013; vanaf 13 januari 2014 tot 27 januari 2014; vanaf 10 maart 2014 tot 24 maart 2014

Aan- en afmelden voor tentamens via uSis vanaf 28 tot max 10 dagen voor het tentamen: 1. Niet tijdige afmelding leidt automatisch tot een 1 als resultaat in het systeem. 2. Neem een uitdraai van je tentamenaanmelding mee naar het tentamen. 3. Tweede kans tentamens staan ook open voor studenten die niet hebben deelgenomen aan de eerste kans.

Course EC Semester 1 Semester 2
Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Internationale Politiek I: Theorieën & Benaderingen 5
Politiek en Politieke Wetenschap 5
Internationale Politiek II: Theorieën en Praktijk 5
Inleiding Internationale Organisaties 5
Internationaal Recht 5
Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5
Economie 5
Inl Pol Wet II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5
Europese Geschiedenis 5

Voortgangseisen tweede studiejaar

Om te kunnen starten met Methoden van Politicologisch Onderzoek (tweede jaar) moet je Statistiek I en II succesvol hebben afgerond.

Voortgangseisen voor buitenlandverblijf in derde ba jaar: afgeronde prop. en 30 EC van eerste semester tweede ba jaar.

Indien je aan een universiteit buiten Europa wilt studeren, dan geldt de extra eis dat je vakkengemiddelde minimaal 6.8 moet zijn op het moment van aanmelding.

Tweede Jaar

Inschrijven werkgroepen: Blok 1: vanaf 19 augustus, 10.00 uur tot 2 september;
Blok 2: vanaf 7 oktober 2013 tot 21 oktober 2013; Blok 3: vanaf 13 januari 2014 tot 27 januari 2014;
Blok 4: vanaf 10 maart 2014 tot 24 maart 2014

Aan- en afmelden voor tentamens via uSis vanaf 28 tot max 10 dagen voor het tentamen: 1. Niet tijdige afmelding leidt automatisch tot een 1 als resultaat in het systeem. 2. Neem een uitdraai van je tentamenaanmelding mee naar het tentamen. 3. Tweede kans tentamens staan ook open voor studenten die niet hebben deelgenomen aan de eerste kans.

Course EC Semester 1 Semester 2
Comparative Analysis of Political Systems 10
Methoden van Politicologisch Onderzoek 5
International Security 10
Politics of the EU 5
Introduction international political economy 10
Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek 5
Rationele-keuze theorie 10
Ethische Kwesties in de Wereld Politiek 5

Voortgangseisen derde jaar

Om te kunnen starten met het Bachelorproject moet je ten minste 40 EC uit het tweede jaar hebben behaald waaronder Methoden van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject. Zie ook de ingangseisen onder de cursusbeschrijving van het Bachelorproject.

Voortgangseisen voor buitenlandverblijf in derde ba jaar: afgeronde prop. en 30 EC van eerste semester tweede ba jaar.

Indien je aan een universiteit buiten Europa wilt studeren dan geldt de extra eis dat je vakkengemiddelde minimaal 6.8 moet zijn op het moment van aanmelding.

Derde jaar

Inschrijven voor beide vervolgcursussen van 19 augustus vanaf 10 uur tot 2 september: Meld je aan via het studieactiviteitnummer. Dit nummer vind je in de vakkenlijst hierboven achter de titel van een cursus. Let op: Er is een maximum en een minimum aantal inschrijvingen. Bij minder dan tien inschrijvingen kan een cursus worden geannuleerd.

Course EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte Politicologie IBO 25

Semester 1 - maximaal een vervolgcursus te kiezen uit:

Internationale Organisaties en Regimes 10
Nationalism 10
Sovereignty, Genocide and the International Community 10

Semester 2: maximaal een vervolgcursus in blok drie en bachelorproject in blok vier

Third-party intervention and conflict management 10
The Netherlands and the EU 10
Transnational Cooperation and (in)security in Latin America 10
Legitimiteit van Militaire Missies 10
Bachelor Project IBO 15

Toegangseisen voor (vakken van) het derde jaar

  1. Het behalen van de propedeuse is verplicht alvorens derdejaarsonderwijs kan worden gevolgd (zie bijlage 3a van het Onderwijs- en Examenreglement, Bacheloropleiding Politicologie Leiden).
    1. Per cursus zijn in voorkomende gevallen toegangseisen onder de cursusbeschrijvingen gesteld.
    2. Om te kunnen starten met het Bachelorproject moet je ten minste 40 EC uit het tweede jaar hebben gehaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject. Zie ook de ingangseisen onder de cursusbeschrijving van het Bachelorproject.

Opbouw derde jaar:

  1. Vervolgcursussen (2×10 EC=) 20 EC
    1. Vrije keuzeruimte 25 EC
    2. Bachelorproject 15 EC

BB & Ephorus

Blackboard (BB)

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze e-Gids, maar vooral ook op BB (zie de link rechts). Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in BB met de per post toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij je cursussen.

Een cursus kun je in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ door ofwel de naam van de cursus ofwel de cursuscode uit deze e-Gids te knippen/plakken. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enroll-ed’) voor de cursus.

Ephorus

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Ephorus. Ephorus is een speciale BB module, waarvoor je je dus moet aanmelden (zie toelichting hierboven).

Via het tweede tabblad van BB kunt je rechtstreeks zoeken naar de cursus ‘Ephorus’. Kik op het pijltje rechts naast dit woord en je bent aangemeld. Volg daarna de aanwijzingen op.

Studiebegeleiding en mentoraat

Studieadviseur

Voor vragen over de studie kun je contact opnemen met de studieadviseur van de bacheloropleiding Politieke Wetenschap mw Danielle J.M. Lovink

Mentoraat

De werkgroepdocent die je wordt toegewezen voor het vak Politiek en Politieke Wetenschap zal gedurende het eerste jaar van je studie tevens optreden als je persoonlijke mentor. Met je mentor zul je door het jaar heen ook na het eerste blok regelmatig contact hebben, groepsgewijs, maar ook individueel, over zaken die de voortgang van je studie betreffen.

Aan het begin van het eerste blok, tijdens het kennismakingsgesprek met je mentor, wordt aan de hand van een van te voren ingevulde vragenlijst, je individuele leerplan opgesteld. In blok twee, drie en vier zal er eenmaal per blok een 1-op-1 gesprek plaatsvinden met je mentor waarin je aan de hand van je individuele leerplan je vorderingen en oplossingen voor mogelijke knelpunten kunt bespreken.

Tijdens de groepsbijeenkomst met de mentor van blok twee, drie en vier wordt dieper ingegaan op specifieke studie- en academische vaardigheden, zoals timemanagement en tentamentraining. Ook wordt tijdens de bijeenkomsten aandacht besteed aan mogelijke carrièrepaden en hoe je tijdens de studie zo goed mogelijk daarop voor te bereiden.

Studiebelasting en roosters

De individuele gesprekken duren telkens (één maal per blok) maximaal een half uur. De mentor neemt het voortouw bij het maken van de afspraken voor de individuele gesprekken. De groepsbijeenkomsten duren telkens (één maal in de blokken twee, drie en vier) twee uur. Het rooster voor de groepsbijeenkomsten is als volgt:

Groep 1
maandag 18 november, 9.00-11.00 uur in 1A22
Woensdag 26 februari, 15.00-17.00 uur in 5A29
Dinsdag 22 april, 9.00-11.00 uur in 5A29

Groep 2
Maandag 18 november, 9.00-11.00 uur in 5A37
Woensdag 26 februari, 9.00-11.00 uur in 5A37
Dinsdag 22 april, 9.00-11.00 uur in 1A12

Groep 3
Maandag 18 november, 9.00-11.00 uur in SA37
Maandag 24 februari, 13.00-15.00 uur in 1A12
Dinsdag 22 april, 9.00-11.00 uur in 5B16

Groep 4
Maandag 18 november, 11.00-13.00 uur in SA37
Dinsdag 25 februari, 11.00-13.00 uur in 1A24
Maandag 14 april, van 11.00-13.00 uur in 6C03

Groep 5
Maandag 18 november, 11.00-13.00 uur in SA31
Dinsdag 25 februari, 11.00-13.00 uur in 5A37
Dinsdag 22 april, 11.00-13.00 uur in 5A37

Groep 6
Maandag 18 november, 15.00-17.00 uur in SA31
Dinsdag 25 februari, 11.00-13.00 uur in 1A37
Dinsdag 22 april, 11.00-13.00 uur in 1A37

Groep 7
Donderdag 21 november, 9.00-11.00 uur in 1A15
Dinsdag 19 februari, 9.00-11.00 uur in 1A24
Dinsdag 22 april, 11.00-13.00 uur in 1A37

Groep 8
Maandag 18 november, 9.00-11.00 uur in 5A29
Woensdag 26 februari, 9.00-11.00 uur in 1A03
Maandag 14 april, 9.00-11.00 uur in 5B14

Groep 9
Donderdag 21 november, 11.00-13.00 uur in 0A33
Woensdag 26 februari, 9.00-11.00 uur in 5A37
Maandag 14 april, 9.00-11.00 uur in 1A12

Groep 10
Donderdag 21 november, 13.00-15.00 uur in 1A37
Woensdag 26 februari, 15.00-17.00 uur in 5A29
Maandag 14 april, 11.00-13.00 uur in 6C03

Groep 11
Donderdag 21 November, 13.00-15.00 uur in 1A11
Woensdag 19 februari, 15.00-17.00 uur in 5B16
Dinsdag 22 april, 11.00-13.00 uur in 1A37

Groep 12
Maandag 18 november, 9.00-11.00 uur in SA31
Woensdag 26 februari, 9.00-11.00 uur in 5A23
Maandag 7 april, 11.00-13.00 uur in 5A29

Groep 15
Maandag 25 november, 15.00-17.00 uur in 5B14
Dinsdag 25 februari, 11.00-13.00 uur in 1A37
Dinsdag 22 april, 11.00-13.00 uur in 1A37

Groep 17
Maandag 18 november, 11.00-13.00 uur in SA23
Woensdag 26 februari, 9.00-11.00 uur in SA23
Maandag 14 april, 9.00-11.00 uur in SA23

Groep 18
Maandag 18 november, 11.00-13.00 uur in SA29
Woensdag 26 februari, 15.00-17.00 uur in 1A11
Maandag 7 april, 13.00-15.00 uur in 1A12

Groep 19
Maandag 18 november, 11.00-13.00 uur 5A29
Maandag 3 maart, 13.00-15.00 uur in 1A33
Maandag 14 april, 11.00-13.00 uur in 5A37

More info

Het bachelorprogramma in grote lijnen

De vakken in het eerste jaar bieden een brede basis in de politicologie en de internationale betrekkingen, van begrippen, theorieën en benaderingen tot aan onderzoeksmethoden en statistiek. Ook is er aandacht voor zogenoemde ondersteunende vakken zoals internationaal recht en Europese geschiedenis. In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op deelterreinen van de internationale betrekkingen, zoals ‘international security’ en ‘international political economy’. Het derde jaar biedt verdiepende vervolgcursussen gericht op meer specifieke internationale thema’s. De studie wordt afgerond met een bachelorscriptie op het terrein van de internationale politiek.

Zie voor keuzevakken, inclusief onderdelen van een minor, stage en studeren in het buitenland Vrije Keuzeruimte.

Examinatoren:
De bij de vakken vermelde docenten zijn door de Examencommissie aangewezen als examinatoren.