Prospectus

nl en

Europese Geschiedenis

Course
2013-2014

Omschrijving

Doelen: 1. Het verwerven van kennis over en inzicht in de historische verscheidenheid van Europa binnen het kader van een gemeenschappelijk Europees moderniseringsproces tijdens de negentiende en twintigste eeuw.
2. Het kunnen geven van een presentatie en het kunnen voeren van een discussie op academisch niveau aan de hand van historisch onderbouwde kennis en argumenten over aspecten uit de Europese politieke, sociale en culturele geschiedenis van de afgelopen twee eeuwen.

Inhoud: De politieke kaart van Europa is sinds 1989 stormachtig veranderd. In Oost-Europa viel een socialistisch imperium uiteen en werden politieke regimes in korte tijd opgebroken door middel van nationalistische identificaties. Aan de andere kant is West-Europa bezig met een gecompliceerd proces van schaalvergroting, waardoor steeds meer bevoegdheden verschuiven van het niveau van de staat naar dat van bovenstatelijke organisaties, zoals de EU. Om deze tegenstrijdige tendensen te begrijpen is kennis van ontwikkelingen op langere termijn onontbeerlijk. Inzicht in de historische pluraliteit van Europa binnen het kader van een gemeenschappelijk moderniseringsproces is de doelstelling van dit college. Daarbij is het van belang te letten op de wisselwerking tussen de veranderingen op politiek-institutioneel, sociaal-economisch, en cultureel-mentaal gebied in de twee eeuwen Europese geschiedenis vanaf de Franse Revolutie tot en met de Val van de Muur.

Onderwijsvormen

De opzet van de cursus is als volgt: 1) een hoorcollege van 2 uur wekelijks, waarin de chronologische hoofdlijnen en algemene theoretische problemen worden behandeld door de docent; 2) een (verplicht) werkcollege van 2 uur per week, waarin discussie over de stof plaatsvindt aan de hand van vragen en referaten door de studenten; 3) de bestudering van een handboek teneinde een overzicht te verwerven van de Europese geschiedenis tussen 1789 en 1989.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s: 370.

Onder voorbehoud: J.P. McKay e.a., A History of Western Society, Vol. C, From the Revolutionary era to the present (10th edition, Boston 2011) ISBN 978-0-312-64063-7.

Toetsing

Een schriftelijk tentamen (3/4 van het eindcijfer).

Een beoordeling van de bijdrage in de werkcolleges (1/4 van het eindcijfer).

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 21 mei 2014, 9.00-12.00 uur in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 20 juni 2014, 13.00-16.00 uur in het USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcollege
Dinsdag 1 april (géén grap) t/m 13 mei, 13.00-15.00 uur in SC01

Werkgroepen
Werkgroep 1: Woensdag 2 april t/m 14 mei, 9.00-11.00 uur, SA21 (English)
Werkgroep 2: Woensdag 2 april t/m 14 mei, 9.00-11.00 uur, 5B14
Werkgroep 3: Woensdag 2 april t/m 14 mei, 11.00-13.00 uur, SA21 (English)
Werkgroep 4: Woensdag 2 april t/m 14 mei, 11.00-13.00 uur, 5B16
Werkgroep 5: Woensdag 2 april t/m 14 mei, 15.00-17.00 uur, 5A37
Werkgroep 6*: Woensdag, 17.00-19.00 uur, 2 april t/m 16 april en 7 mei in 5B14, 30 april en mei 14 mei in 1A15
Werkgroep 7: Woensdag 2 april t/m 14 mei, 15.00-17.00 uur, SA21 (English)
Werkgroep 8: Woensdag 2 april t/m 14 mei, 15.00-17.00 uur, 1A12
Werkgroep 9: Woensdag 2 april t/m 14 mei, 17.00-19.00 uur, SA21 (English)
Werkgroep 10: Woensdag 2 april t/m 14 mei, 17.00-19.00 uur, 5B16
Werkgroep 11: Woensdag 2 april t/m 14 mei, 9.00-11.00 uur, SA29
Werkgroep 12: Woensdag 2 april t/m 14 mei, 11.00-13.00 uur, SA29

*Werkgroepen 6 wordt pas opengesteld als de andere werkgroepen vol zijn.