Prospectus

nl en

Ancient Philosophy (with tutorials)

Course
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

In deze cursus wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de westerse wijsbegeerte vanaf haar oorsprong in de vijfde eeuw v.Chr. tot in de zesde eeuw n.Chr. De ontwikkeling van het filosofische denken wordt gepresenteerd als een reeks debatten in relatie tot de maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in deze lange periode hebben voltrokken. In de colleges ligt het zwaartepunt bij het invloedrijke gedachtengoed van Heraclitus, Parmenides, Socrates, Plato, Aristoteles, Stoa, Scepticisme en Neoplatonisme.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met tutorial.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Contacturen: 14 × 4 = 56 uur
Syllabus Griekse en Romeinse wijsbegeerte: 40 uur
Syllabus met teksten en opdrachten bij tutorial: 24 uur
Voorbereiden en maken tentamen: 20 uur

Toetsing

  • Participatie aan college en tutorial (voorwaarde voor deelname aan tentamen)

  • schriftelijk deeltentamen (50%);

  • schriftelijk eindtentamen (50%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van collegemateriaal.

Literatuur

  • Syllabus Griekse en Romeinse filosofie editie 2011.

  • Inleiding Antieke wijsbegeerte: kaarten, teksten, opdrachten, overzichten , editie 2010.

  • Collegemateriaal via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. F.A.J. de Haas

Opmerkingen

-