Prospectus

nl en

Logic II (with tutorials)

Course
2013-2014

Toegangseisen

Logica I is afgerond.

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte, die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Voortbouwend op de kennis en vaardigheden verworven in de cursus Logica I, maakt de student nu kennis met een semantische en een bewijstheoretische methode voor de kwantorenlogica. Deze logica betreft een taalvorm waarin uitdrukkingen als ‘er is minstens één … ‘zodanig dat …’ en ‘voor elke … geldt dat …’ voorkomen. Het uitdrukkingsvermogen van deze taal is aanzienlijk groter dan dat van de taal van de voegwoordenlogica. Een aanzienlijk deel van de wiskunde valt bijvoorbeeld in deze taal te formuleren. De student zal echter ontdekken dat ook deze formele taal te beperkt is voor een adequate analyse van sommige interessante filosofische problemen. Daarvoor zijn weer rijkere talen nodig. De cursus eindigt met een schets van intensionele logica’s behorend bij dergelijke rijkere formele talen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur) en tutorial (2 uur)

Studielast

Totale studielast: 140 uur

Volgen college + tutorials: 14 × 4 uur = 56 uur
Voorbereiding op het college en tutorial: 14 × 2,5 uur = 35 uur
Schriftelijke argumentatie-analyse blok 1: 8 uur
Schrijven papertje blok 2: 12 uur
Voorbereiding tussentoets: 8 uur
Voorbereiding tussentoets: 15 uur
Tussentoets + eindtoets: 2 × 3 uur = 6 uur

Toetsing

  • Opdrachten

  • Schriftelijke tussentoets (50%)

  • Schriftelijke eindtoets (50%)

In de tussentoets en eindtoets wordt de op dat moment aanwezige kennis en vaardigheden worden getest. Toelating tot tussentoets en eindtoets staat alleen open voor diegenen die tussentijdse opdrachten naar tevredenheid van de docent hebben uitgevoerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, proeftentamens en internetverwijzingen naar aanvullende literatuur, het maken van opdrachten, en het versturen van e-mails.

Literatuur

  • Syllabus Logica voor Filosofen II

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen

Opmerkingen