Prospectus

nl en

International Law

Course
2013-2014

Toegangseisen

Succesvolle afronding van het bachelor 1 vak: Inleiding Internationaal en Europees recht.

Beschrijving

Het vak ‘Internationaal Recht’ bouwt voort op het bachelor 1 vak ‘Inleiding Internationaal en Europees Recht’ waarin u inzicht werd verschaft in het geheel eigen karakter van de internationale rechtsorde en de fundamentele beginselen die hieraan ten grondslag liggen alsmede de wisselwerking tussen het Nederlandse en het internationale publiekrecht. De bij dit vak behandelde stof wordt als bekend verondersteld.

In het vak ‘Internationaal recht’ worden enkele belangrijke leerstukken van het internationaal publiekrecht behandeld aan de hand van jurisprudentie en statenpraktijk, waar mogelijk op basis van actuele thema’s. Elke week wordt een bepaald thema binnen het internationaal publiekrecht uitgediept: jurisdictie en immuniteiten; het geweldsverbod en uitzonderingen daarop; internationaal humanitair en strafrecht; internationaal economisch recht en duurzame ontwikkeling; en staatsaansprakelijkheid en internationale geschillenbeslechting.

In de hoorcolleges zullen de algemene beginselen worden behandeld; zij zullen tevens gericht zijn op het in kaart brengen van het positieve recht. Voor de werkgroepen moeten studenten diverse opdrachten voorbereiden die in de werkgroep interactief besproken worden ter verwerving van de noodzakelijke vaardigheden voor de beroepspraktijk. Dit zijn vaardigheden zoals het raadplegen en analyseren van rechtsbronnen, het oplossen van casusposities en de presentatie van een juridische analyse of betoog.

Tevens wordt dit jaar het project ter verwerving van bijkomende schrijf- en spreekvaardigheid voortgezet. Studenten die aan de werkgroepen wensen deel te nemen, moeten hiervoor wekelijks alle werkgroepopgaven voorbereiden, deze voorbereiding indienen, alsook de voorbereiding van een mede-student “peer reviewen”. Tijdens de werkgroepen worden de voorbereidde werkgroepopgaven en de peer review mondeling toegelicht door de studenten.

Wie geen voorbereiding indient, zal door de werkgroepdocent gevraagd worden de werkgroep te verlaten. Deze studenten kunnen de daaropvolgende week opnieuw aansluiten indien zij dan wel de voorbereiding hebben ingediend. Studenten die niet kunnen of wensen deel te nemen aan dit systeem, blijven uiteraard van harte welkom bij de hoor-, responsie- en verdiepingscolleges.

Tijdens de responsiecolleges worden de werkgroepopgaven van alle vijf werkgroepen ex cathedra behandeld en is er mogelijkheid tot vragenstellen. Tijdens de verdiepingscolleges wordt door individuele onderzoekers en/of praktijkjuristen dieper ingegaan op één bepaald controversieel thema.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Internationaal recht heeft allereerst tot doel u vertrouwd te maken met het internationaal publiekrecht en om rechtsvragen op dit terrein te kunnen onderkennen en te plaatsen binnen de systematiek van het recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven: kennis van de beginselen en actuele vraagstukken van het internationaal publiekrecht en het toepassen van deze kennis door het oplossen van casusposities in dit gebied. Wanneer u er voor opteert om deel te nemen aan het schrijven en toelichten van essays, heeft u bovendien nog bijkomend uw spreek- en schrijfvaardigheid geoefend.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. N.J. Schrijver

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen literatuur en jurisprudentie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: diverse docenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden en indienen van alle opgaven en “peer reviewen” van het werk van een mede-student.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: responsiecolleges en verdiepingscolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: diverse docenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen werkgroepstof

Toetsing

Wanneer u minimaal drie keer uw voorbereiding heeft ingediend, het werk van een medestudent ge-peer-reviewed heb en dit alles mondeling toegelicht hebt, mag u één open vraag naar keuze bij het tentamen openlaten. Het cijfer van de schrijf- en spreekvaardigheidopdrachten wordt bekendgemaakt vóór het tentamen en komt in de plaats van de opengelaten vraag. U mag er ook voor opteren alle tentamenvragen op te lossen, waarbij het cijfer van de schrijf- en spreekvaardigheidopdrachten automatisch komt te vervallen. De mogelijkheid dit cijfer uit de werkgroepen te laten meetellen geldt voor de duur van één studiejaar: 2013-2014 (eerste tentamen en hertentamen).

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen
Optioneel: indienen voorbereiding werkgroepopgaven, peer review en mondelinge toelichting.

Inleverprocedures
De inleverprocedure zal bekendgemaakt worden via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de materialen in de reader en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en responsiecolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • A. Nollkaemper, Kern van het Internationaal Publiekrecht (Boom Juridische Uitgevers 2011)

 • Elementair internationaal recht (Asser Press 2013)

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader Internationaal Recht 2012 -2013
Bestellen via readeronline.
https://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/?action=order

Aanbevolen studiemateriaal
Evt. aanbevolen literatuur zal worden bekend gemaakt op blackboard en in de reader.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. U dient zich tijdig (uiterlijk 6 werkdagen voor het onderwijs start) in te schrijven voor de werkgroepen i.v.m. vereiste inlevering opdracht. Zie Blackboard voor meer informatie.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. D.A. Dam – De Jong

 • Werkadres: Steenschuur 25, Leiden

 • Bereikbaarheid: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 • Telefoon: 071-5277944

 • E-mail: d.a.dam@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Instituut voor Publiekrecht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7578

 • E-mail: e.h.uiterweerd@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.