Prospectus

nl en

Politiek en Politieke Wetenschap

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Kennismaking met wetenschappelijke normen en academische vaardigheden aanleren.
Doel: 2. Zoeken naar en verwerken en gebruiken van wetenschappelijke literatuur (schriftelijke communicatie).

Inhoud: De politieke wetenschap of politicologie is een maatschappijwetenschap. Dat houdt in dat maatschappelijke verschijnselen onderwerp van studie zijn, uiteraard in het bijzonder als het verschijnselen betreft die ‘politiek’ van karakter zijn. Verschijnselen dus die raken aan de vraag naar ‘de gezaghebbende toedeling van waarden’, of naar ‘wie wat op welke wijze krijgt’. Dat betekent onder meer dat voor politicologen (in opleiding) hun onderwerp van studie permanent om hen heen aanwezig is. Politicologen staan midden in de maatschappij en geven daar zelf(s) mede vorm aan, terwijl zij tevens op wetenschappelijke wijze proberen nationale en internationale politieke verschijnselen en processen te begrijpen.

De eerstejaarscursus Politiek en Politieke Wetenschap dient een dubbel doel, in beide opzichten gekoppeld aan academische vaardigheden. Ten eerste worden de deelnemers kort wegwijs gemaakt in de omgeving waarin zij zich als student bevinden. Hoe zit dat in elkaar, dat Instituut voor Politieke Wetenschap, dat een onderdeel is van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), die onderdeel is van de Universiteit Leiden? De universitaire studie politicologie mag dan wel begonnen zijn, maar in welke institutionele en organisatorische omgeving is men eigenlijk student? Wat is de plek, wat zijn de institutionele checks en balances, en wat zijn de rechten en plichten van individuele studenten binnen deze omgeving?

Na de verkenning van het institutionele terrein krijgen studenten, ten tweede en vooral, training in academische vaardigheden. Met het oog op enkele centrale academische vaardigheden zal aan de hand van een serie kleine schriftelijke opdrachten oefening plaatsvinden in het zoeken, verwerken en presenteren van informatie. Waar en hoe kan effectief bestaand materiaal, bovenal via tijdschriften en boeken beschikbare wetenschappelijke literatuur, gevonden worden ter beantwoording van een onderzoeksvraag? Hoe dienen schriftelijke bronnen zoals tijdschriftartikelen, boekbijdragen of boeken beoordeeld en gebruikt te worden? Wanneer en hoe geeft een wetenschapper aan schatplichtig te zijn aan anderen, omdat meer of minder direct van hun inzichten en werk gebruik is gemaakt? Hoe wordt materiaal bewerkt en verwerkt in een eigen, logisch opgebouwd en inhoudelijk overtuigend schriftelijk wetenschappelijk betoog ter beantwoording van een achterliggende onderzoeksvraag? Het zijn deze aspecten die aan bod komen in de hoop en verwachting dat een eerste training ervan een noodzakelijke beginstap is op het boeiende maar niet altijd eenvoudig te bewandelen pad van de wetenschap der politiek.

Studenten die Politiek en Politieke Wetenschap met een voldoende resultaat hebben afgerond weten kortom in verscheidene opzichten waaraan zij met hun studie Politicologie begonnen zijn en wat hen in termen van vaardigheden te doen staat! Zij weten zich politicologisch correct te gedragen.

Onderwijsvormen

hoorcolleges en werkgroepen.

Literatuur (circa 300 pagina’s)

Verplicht:
Poelmans, P. & Severijnen, O. (2013). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: Uitgeverij Coutinho

Sterk aangeraden:
J. Renkema, Schrijfwijzer Compact. Den Haag: Sdu, 2005 [of latere editie; uiteraard is de ‘grote’ Renkema ook bruikbaar];

Eventuele extra literatuur, afhankelijk van het betreffende onderwerp, zal tijdig bekend worden gemaakt en zo nodig beschikbaar worden gesteld.

Toetsing

Gedurende de cursus PPW worden zes opdrachten gegeven. In alle gevallen gaat het om schriftelijk werk van bescheiden omvang (inleveren via Ephorus én op papier; lettertype 12-punts Times New Roman, regelafstand 1½; bij elke opdracht aangeven hoeveel woorden de tekst bevat [na te gaan via optie word count]; vergeet niet de naam van de werkgroepdocent(e) te vermelden!). Ten minste vijf van de zes opdrachten dienen serieus gemaakt en tijdig en correct ingeleverd te worden. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan en als aan de werkgroepbijeenkomst waarin de opdracht behandeld wordt niet actief wordt deelgenomen, wordt de betreffende opdracht beschouwd niet gemaakt te zijn. Een opdracht telt kortom pas als opdracht mee, (1) als deze daadwerkelijk is gemaakt; (2) (in alle opzichten) correct en tijdig is ingeleverd; en (3) als de auteur ervan aanwezig is gedurende de werkgroepbijeenkomst waarin de opdracht wordt behandeld. Feitelijk betekent dit, dat voor afronding van PPW de aanwezigheid bij ten minste vijf van de zes werkgroepbijeenkomsten noodzakelijk is. Het gemiddelde cijfer van de vier hoogst gewaardeerde van de in totaal zes gemaakte opdrachten vormt het eindcijfer van PPW. Er is geen herkansing van afzonderlijke opdrachten of van het vak als geheel mogelijk.

Merk op:
In het kader van PPW wordt via zelfstudie een bibliotheekinstructie georganiseerd. Zonder deze instructie op voldoende niveau gevolgd te hebben kan PPW niet worden afgerond. Nadere informatie over de bibiotheekinstructie volgt.

Rooster

Hoorcolleges
Maandag 1 september t/m 13 oktober, 15.00-17.00 in SC01 met een live stream in SA41

Locatie hoorcolleges: Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden.

Werkgroepen (Aanwezigheid verplicht)
Werkgroep 1: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 9:00-11:00 uur in 5B16
Werkgroep 2: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 9:00-11:00 uur in 1A12
Werkgroep 3: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 9:00-11:00 uur in 5B14
Werkgroep 4: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 9:00-11:00 uur in SA31
Werkgroep 5: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 9:00-11:00 uur in SA37
Werkgroep 6: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 9:00-11:00 uur in 1A24
Werkgroep 7: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 15:00-17:00 uur in 1A33 (muv 26 september in 5A29)
Werkgroep 8: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 13:00-15:00 uur in 5B16
Werkgroep 9: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 13:00-15:00 uur in 1A12
Werkgroep 10: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 13:00-15:00 uur in 5B14
Werkgroep 11: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 13:00-15:00 uur in SA29
Werkgroep 12: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 13:00-15:00 uur in SA31
Werkgroep 13: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 13:00-15:00 uur in SA37
Werkgroep 14: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 13:00-15:00 uur in 1A24
Werkgroep 15: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 15:00-17:00 uur in 5B16
Werkgroep 16: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 15:00-17:00 uur in 1A12
Werkgroep 17: Vrijdag 5 september t/m 17 oktober, 15:00-17:00 uur in 5B14

  • 3 oktober geen les vanwege Leidens Ontzet

Locatie werkgroepen: Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden.