Prospectus

nl en

Political Science

De studie Politicologie biedt een brede academische vorming gericht op het leren begrijpen van politieke processen in nationaal en internationaal verband. Politiek gaat, in essentie, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Politieke instituties structureren en beïnvloeden de uitkomst van het politieke proces. De eerstejaarsvakken geven – mede aan de hand van het Nederlandse politiek bestel, een inleiding in politicologische concepten en theorieën, een overzicht van politicologische benaderingen, onderzoeksvaardigheden en statistiek. Daarnaast worden academische vaardigheden getraind. In het tweede jaar volgen verdiepende vakken op de deelterreinen van Politicologie, zoals vergelijkende politiek, politieke filosofie en politieke psychologie. In het derde jaar worden naast de vrije keuzeruimte verdiepende vervolgcursussen aangeboden, die ingaan op specifieke thema’s binnen de politicologie.

Year 1

Introductiebijeenkomst

Bekijk hier het uitgebreide programma van de introductiebijeenkomst.

Werkgroepen

Het Instituutsbureau verzorgt de werkgroepinschrijving voor de vakken Nationale Politiek I, Internationale Politiek I en Politiek & Politieke Wetenschap. Dit doe je dus niet zelf! Uiterlijk op vrijdag 30 augustus kun je via uSis zien in welke werkgroep je bent ingedeeld. Bij recidivisten wordt uiteraard rekening gehouden met de tweedejaarsvakken. Het is helaas niet mogelijk om van werkgroep te wisselen. Vanaf blok 2 kunnen studenten zich zelf inschrijven via uSis vanaf 21 dagen tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst (vol=vol).

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Course EC Semester 1 Semester 2
Mentoraat 0

Blok 1

Internationale Politiek I 5
Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Politiek en Politieke Wetenschap 5

Blok 2

Internationale Politiek II 5
Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis 5
Recht 5

Blok 3

Economie 5
Inleiding Politieke Wetenschap I: Theorieën en Benaderingen 5
Statistiek I: Beschrijven en Presenteren 5

Blok 4

Europese Geschiedenis 5
Inleiding Politieke Wetenschap II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen 5
Statistiek II: Analyse en Onderzoek 5

Voortganseisen derde jaar

Optioneel
Studeren in het buitenland: Propedeuse en 30 ECTS eerste semester jaar 2
Selectie voor exchangeplekken bij buitenlandse universiteiten vindt plaats op basis van cijfergemiddelde en motivatie. Voor universiteiten buiten Europa geldt als extra eis een vakkengemiddelde van minimaal 6.8.
Klik hier voor meer informatie over studeren buiten Europa en binnen Europa.

Jaar 2

Werkgroepen

Inschrijving in uSis is mogelijk vanaf 21 dagen tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de eerste werkgroepbijeenkomst.

Let op: het Instituutbureau verzorgt de inschrijving voor de eerstejaarswerkgroepen van het 1e blok in de week van 26 t/m 30 augustus voor alle studenten, dit doe je dus niet zelf! Uiterlijk op vrijdag 30 augustus ontvang je vanuit uSis een bevestiging van de inschrijving per email (umail). Bij de inschrijving van recidivisten in de eerstejaarswerkgroepen wordt rekening gehouden met vakken die in het tweede jaar worden gevolgd.

Tentamens

Bekijk hier de tentamenregeling van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Comparative Analysis of Political Systems 10
Politiek en Beleid 5

Blok 2

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek 10
Politics and the Media 5

Blok 3

Politieke Filosofie 10
Politiek van de Europese Unie 5

Blok 4

Politieke Psychologie 10
Rationele Keuzetheorie 5

Voortgangseisen derde jaar

Vervolgcursussen: Propedeuse en eventuele aanvullende ingangseisen (zie vakbeschrijvingen in de e-studiegids).
Bachelorproject: Propedeuse en minimaal 40 ECTS uit jaar 2, waaronder Methoden en Technieken van Politicologische Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het bachelorproject (zie vakbeschrijving in de e-studiegids).

Optioneel
Studeren in het buitenland: Propedeuse en 30 ECTS eerste semester jaar 2
Selectie voor exchangeplekken bij buitenlandse universiteiten vindt plaats op basis van cijfergemiddelde en motivatie. Voor universiteiten buiten Europa geldt als extra eis een vakkengemiddelde van minimaal 6.8.
Klik hier voor meer informatie over studeren buiten Europa en binnen Europa.

Overgangsregelingen voor studenten die in 2013-2014 (of eerder) zijn gestart met de studie Politicologie

Voor studenten die Methoden van Politicologisch Onderzoek (5 EC) of Methoden van Dataverzameling (5 EC) niet hebben behaald wordt een voorziening aangeboden binnen het nieuwe vak Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek (10 EC).
Studenten die het vak Rationele Keuzetheorie (10 EC) niet hebben behaald volgen het nieuwe vak Rationele Keuzetheorie (5 EC) en schrijven in aanvulling een research paper van 5000 woorden.

Year 3

Vervolgcursussen

Inschrijven in uSis voor (maximaal) drie vervolgcursussen kan op dinsdag 19 augustus vanaf 12 uur voor het hele jaar. Vervolgcursussen hebben een maximum aantal deelnemers en vol=vol, dus schrijf je tijdig in! Bij minder dan 10 deelnemers is doorgang van een vervolgcursus niet gegarandeerd.
Wij raden studenten aan om één vervolgcursus per blok te kiezen.

Course EC Semester 1 Semester 2

Opbouw van het derde jaar

 1. Drie vervolgcursussen (3×10 ECTS) 30 ECTS
  1. Vrije keuzeruimte 15 ECTS
  2. Bachelorproject 15 ECTS
Vrije Keuzeruimte Politicologie 15

Blok 1: Vervolgcursussen

Politieke Participatie en Verkiezingen (Nederland) 10
Politiek Leiderschap 10
Postcommunistische transities 10

Blok 2: Vervolgcursussen

Democratietheorie 10
Nationalism 10
Politiek van Ontwikkelingslanden 10

Blok 3: Vervolgcursussen

Debating International Relations Theories 10
Analyse van politiek-filosofische teksten 10
Democratie in Stad en Dorp 10

Blok 4

Bachelor Project 15

Toegangseisen voor het derde jaar

 1. Het behalen van de propedeuse is verplicht alvorens derdejaarsonderwijs kan worden gevolgd (zie bijlage 3a van het Onderwijs- en Examenreglement, Bacheloropleiding Politicologie Leiden). Deze eis geldt niet voor vakken in de vrije keuzeruimte.
  1. Per cursus zijn in voorkomende gevallen toegangseisen onder de cursusbeschrijvingen gesteld.
  2. Om te kunnen starten met het Bachelorproject moet je ten minste 40 EC uit het tweede jaar hebben gehaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject. Zie ook de ingangseisen onder de cursusbeschrijving van het Bachelorproject.

BB & Turn it in

Blackboard (BB)

Cursusinformatie vind je niet alleen in deze e-Gids, maar vooral ook op BB (zie de link rechts). Twee stappen zijn noodzakelijk: 1. Inloggen in BB met de per post toegezonden inloggegevens. 2. Apart aanmelden – ‘enrollen’ – bij je cursussen.

Een cursus kun je in BB vinden via het tweede tabblad ‘Courses’ door ofwel de naam van de cursus ofwel de cursuscode uit deze e-Gids te knippen/plakken. Aan de rechterzijde van de gezochte cursus staat een dubbel pijltje. Klik hierop en je bent aangemeld (“enroll-ed’) voor de cursus.

Turn it in

Plagiaat vormt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit die ernstige gevolgen kan hebben voor degene die zich eraan schuldig maakt. Ter voorkoming van plagiaat wordt al je schriftelijk werk gecontroleerd via Turn it in.

Studiebegeleiding

Mentoraat

De werkcollegedocent van het vak Politiek en Politieke Wetenschap is jouw mentor. Bij je mentor kun je terecht met algemene vragen over de opleiding en inhoudelijke adviezen over studievaardigheden. In elk blok word je verwacht op een groepsbijeenkomst en heb je een individueel gesprek met je mentor. Klik hier voor meer informatie over het mentoraat.

Studieadviseurs

Voor vragen over de studie kun je contact opnemen met de studieadviseurs van de bacheloropleiding Politieke Wetenschap.

Studenten van wie de achternaam begint met een A t/m K nemen contact op met Mw. Daniëlle Lovink

Studenten van wie de achternaam begint met een L t/m Z nemen contact op met Mw. Daniëlle Ladan

More info

Het bachelorprogramma in grote lijnen

De eerste twee jaar van de opleiding omvatten verplichte hoofd- en steunvakken.

In het derde studiejaar van de bacheloropleiding Politicologie is veel ruimte voor keuze:

 • 3 Vervolgcursussen (3×10 ECTS=) 30 ECTS

 • Keuzevakken in de vrije keuzeruimte 15 ECTS

 • Een Bachelorproject van 15 ECTS

Zie voor keuzevakken, inclusief onderdelen van een minor, stage en studeren in het buitenland Vrije Keuzeruimte.

Examinatoren

Voor de examinatoren voor het academische jaar 2014-2015, zie besluit 31-08-2014 van de Examencommissie.