Prospectus

nl en

Bachelor Project

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Het leren toepassen van concepten, theorieën en methoden alsmede het opstellen van een theoretisch kader met behulp van door de docent aangedragen kernliteratuur.
Doel: 2. Het uitvoeren van en rapporteren over een literatuur- of beperkt empirisch onderzoek

Inhoud: In het bachelorproject leren studenten onderzoeksvragen formuleren, onderzoek ter beantwoording van die vragen te ontwerpen, een eigen onderzoek uit te voeren, en over dat onderzoek verantwoord en helder te rapporteren. Er worden verschillende projecten aangeboden die gestructureerd zijn rond een bepaald (redelijk breed) thema, waarbinnen de studenten een individueel onderzoek uitvoeren. Met de eindrapportage – de Bachelorscriptie – vindt de afronding van de Bacheloropleiding Politicologie plaats. De scriptie is een individueel eindwerkstuk gebaseerd op althans deels eigen, oorspronkelijk empirisch onderzoek. Het bachelorproject is een intensieve studieactiviteit project waarvoor de student tijdens blok 4 fulltime beschikbaar dient te zijn.

Inleidende bijeenkomst

Op 2 december tussen 11.00-12.00 uur (géén Leids kwartiertje) in SA41 vindt een korte inleidende bijeenkomst plaats voor het bachelorproject. Wij leggen uit wat je kunt verwachten, de docenten introduceren hun deelprojecten en je kunt vragen stellen.

Inschrijving

Inschrijven via uSis is mogelijk vanaf 9 december 2014. Er is per project een beperkte capaciteit (maximaal 15 studenten). De eerste 12 plaatsen worden op basis van ‘first come first serve’ inschrijving via uSis verdeeld. Daarna worden studenten op een wachtlijst geplaatst (maximaal 8 studenten per project). Het cijfergemiddelde zal een rol spelen voor degenen die op een wachtlijst voor een project belanden.

Het is aan te raden om een bachelorproject te kiezen dat aansluit bij door u al eerder gevolgde, aanverwante vervolgcursussen (zoals de vervolgcursussen Democratietheorie of Analyse van Politiek-Filosofische Teksten voor het Bachelorproject politieke filosofie).

Nationale Politiek
Voorbij, voorbij die tijd…! Dat zou de verzuchting kunnen zijn van een oudere kiezersonderzoeker in Nederland. Want vroeger was nu eenmaal alles beter, herstel: gemakkelijker. In de ooit sterk verzuilde Nederlandse maatschappij en politiek was ook het kiesgedrag van de aan een opkomstplicht gehouden kiesgerechtigde relatief eenvoudig te begrijpen. De groepen burgers die onderscheiden zuilen vormden, lieten zich in het stemlokaal als zodanig kennen. We kennen de clichés: katholieken stemden trouw KVP, seculiere arbeiders steevast PvdA, en zo verder. Nu was de electorale werkelijkheid van de eerste naoorlogse decennia al beduidend gecompliceerder dan dit gestileerde beeld doet vermoeden, maar het is onmiskenbaar het geval dat de Nederlandse kiesgerechtigde van de 21e eeuw de kiezersonderzoeker voor nog veel grotere vragen en problemen plaatst. Wat drijft de Nederlandse kiezer anno 2015? De structurele factoren die het kiesgedrag van het verleden sterk kleurden, hebben evident aan kracht verloren; meer incidentele, korte-termijnfactoren winnen aan belang. In dit deelproject zal nader worden ingegaan op de aard en het effect van dergelijke korte-termijnfactoren binnen de electorale calculus van de hedendaagse Nederlandse kiezer, met in het bijzonder aandacht voor persoonseffecten, voor strategisch stemgedrag, en voor zogenoemd economisch stemmen.

Internationale Politiek: Ontwikkeling, Ongelijkheid en Diversiteit
Het overkoepelende thema in het bachelorproject van Frank de Zwart is de rol van politiek bij ontwikkeling. Er is in de literatuur, en tot op zekere hoogte onder beleidsmakers, een toenemende scepsis ten aanzien van technocratische en zuiver economische oplossingen voor ontwikkelings- problematiek. In plaats daarvan is er steeds meer aandacht voor het primaat van politiek bij het bevorderen van ontwikkeling. Volgens een invloedrijke hedendaagse stroming in de literatuur, zijn “inclusieve politieke instituties” een primaire en noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling (Acemoglu and Robinson, 2013). Maar wat zijn dat precies? De meeste ontwikkelingslanden kenmerken zich door hoge mate van sociaal-culturele diversiteit (etnische, kaste, raciale, en religieuze scheidslijnen), en die diversiteit overlapt veelal met politieke en economische ongelijkheid. Deze situatie wordt vaak gezien als de oorzaak van etnische conflicten en politieke instabiliteit, en veel staten (en internationale organisaties) proberen daar iets aan te doen door het ontwikkelen van meer inclusieve politieke instituties. Maar hoe doen staten dat eigenlijk? De literatuur op dit terrein bespreekt een reeks van middelen zoals: de inrichting van politieke stelsels, quota voor minderheden in vertegenwoordigende instituties, positieve discriminatie, en allerlei vormen van “multiculturalisme.” In dit project bestuderen we wat voor middelen er worden gebruikt en welke resultaten deze hebben voor ontwikkeling en politieke stabiliteit. Ter voorbereiding lezen studenten: Acemoglu, Daron and James A. Robinson. 2013. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. London: Profile Books

Dit Bachelor project bouwt voort op de vervolgcursus Politiek in Ontwikkelingslanden, maar kan ook als zelfstandig project worden gevolgd. De syllabus met literatuur en een reeks mogelijke deelprojecten binnen dit bachelor project is beschikbaar in de tweede week van januari 2015.

Vergelijkende Politiek
Jan Erk’s bachelor project group in Comparative Politics is devoted the theme of nations and nationalism this year. The project starts by examining the emergence of nationalism as the dominant ideology on state legitimacy in the 19th century – both in domestic terms as the nation-state came to be seen as the legitimate basis of political authority as well as international terms as nations-states came to replace multination empires and other pre-modern political entities as the universally accepted legitimate unit of world politics. The project examines nationalism’s subsequent political impact that continues to this day. The bachelor project will examine in detail a number of contemporary case-studies from Africa, and explore the enduring influeence of nationalism on world politics. Those who have followed the third year courses ‘nationalism’ and ‘politiek van ontwikkelingslanden’ will find some of the themes further explored in this bachelor project group. Students will be free to pursue their own theoretical and methodological choices. Course readings will be distributed to bachelor project participants; those who are contemplating this bachelor project are advised to browse through the journals Nations and Nationalism and Nationalism and Ethnic Politics to get an idea about the various scholarly debates within the field. Students are expected to write their bachelor projects in Dutch.

Politieke Filosofie
In het deelproject van Marius de Geus gaat de student een actueel politiek debat, probleem of thema grondig analyseren met behulp van inzichten uit de hedendaagse politieke filosofie. Aan de hand van moderne polititiek-filosofische inzichtenbrengt de student in kaart wat de normatieve essentie is van het door hem/haar gekozen debat: welke waarden botsen op elkaar, welke morele problemen zijn aan de orde, wat staat er in normatieve zin op het spel?
Je kan hierbij denken aan een diversiteit van onderwerpen; onderwijsvrijheid, aantasting van privacy, disciplinering, culturele integratie, euthanasie, belastingen, het erfrecht, de participatiesamenleving, de consumptiemaatschappij, een ecologisch duurzame samenleving, het klimaatprobleem, rechtvaardigheid tussen generaties, moderne noties van ‘het goede leven’, enzovoorts – zo lang het onderwerp zich maar leent voor een theoretische en verdiepende analyse aan de hand van de hedendaagse politieke filosofie. Deze filosofie zal worden ingeleid aan de hand van het boek Political Philosophy: A beginner’s guide for students and politicians van Adam Swift (2014, Polity Press).

Politieke Psychologie
Michael Meffert’s bachelor project group in Political Psychology is devoted to the theme of political communication and media effects. The project’s substantive focus will be on the use and effects of new and social media on political attitudes and behavior. Students will develop and pursue their own specific research questions but will usually contribute to and benefit from a joint data collection effort (exceptions possible). Students are strongly encouraged to read the recommended literature before the start of the project. The maximum number of participants for this project is 10 students.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepsbijeenkomsten, bibliotheekinstructie.
Projectbijeenkomsten en zelfstudie.

Studiematerialen

Jarol B. Manheim, Richard C. Rich, Lars Willnat, Craig Leonard Brians, and James Babb. 2012. Empirical Political Analysis: An Introduction to Research Methods. Longman.

In januari lees je de kernliteratuur die past bij het deelproject. De kernliteratuur kun je vinden op de blackboardpagina van het bachelorproject.

De syllabus staat voor 25 december op blackboard.

Toetsing

Het schrijven van een Bachelorscriptie van voldoende wetenschappelijk niveau.

Leids Studentenrepositorium

Na afronding van uw Bachelorproject stuurt u uw bachelorscriptie in pdf formaat aan uw docent voor plaatsing in het Leids bachelor scriptierepositorium. Uitsluitend goedgekeurde bachelorscripties komen in aanmerking voor opname in het repositorium.

Rooster

Nationale Politiek (Holsteijn)
Studiegidsnr: 6443BPNP5W
Activiteit code: 6825
Maandag 30 maart t/m 18 mei, 15.00-17.00 uur in 1A45 (6 en 27 april geen les)
Woensdag 1 april t/m 20 mei, 15.00-17.00 uur in 1B17

Internationale Politiek (Zwart)
Studiegidsnr: 6443BPIP5W
Activiteit code: 6824
Maandag 30 maart, 13 april, 4 t/m 18 mei, 13.00-17.00 uur in 2A36
Dinsdag 7 en 28 april, 13.00-17.00 uur in 2A36
Woensdag 1 april, 13.00-17.00 uur in 2A36

Vergelijkende Politiek (Erk)
Studiegidsnr: 6443BPVP5W
Activiteit code: 15024
Dinsdag 31 maart t/m 21 april, 11.00-13.00 uur in 1B17
Donderdag 2 april t/m 23 april, 11.00-13.00 uur in SA35

Politieke Filosofie (Geus)
Studiegidsnr: 6443BPPF6W
Activiteit code: 6870
Dinsdag 31 maart t/m 19 mei, 9.00-11.00 uur in 1B17 (5 mei geen les)

Politieke Psychologie (Meffert)
Studiegidsnr: 6443BPPP5W
Activiteit code: 6826
Dinsdag 31 maart t/m 21 april, 13.00-15.00 uur in 1B17
Donderdag 2 april t/m 23 april, 13.00-15.00 uur in 1B17
Woensdag 6 mei, 13.00-15.00 uur in 1B17

Ingangseisen

Deelname aan het Bachelorproject in het derde jaar is alleen toegestaan wanneer de propedeuse is behaald en tenminste 40 ECTS van het tweede jaar zijn behaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject.