Prospectus

nl en

Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid

Course
2014-2015

Toegangseisen

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor de bachelorscriptie als de propedeuse volledig is afgerond en u minimaal 60 ec van de vakken van het 2e en 3e jaar zijn behaald. Tevens kan bij een (specifiek) scriptieonderwerp een bepaald vak zijn vermeld dat als bijzondere ingangseis geldt. (Cf. art. 4.2.1.a bachelor OER).

Natuurlijk dient u vergevorderd genoeg te zijn met uw bachelorvakken en studie om de thematiek en het niveau van (de scriptieonderwerpen van) dit derdejaarsvak aan te kunnen.

Beschrijving

U doet in een wetenschappelijk betoog verslag van een zelfstandig uitgevoerde bestudering van een juridisch onderwerp. Mede afhankelijk van de diverse scriptieonderwerpen moet u er blijk van geven in staat te zijn om op basis van onderzoek in wet, literatuur en jurisprudentie e.d. op een analytische en kritische wijze verslag te doen van dat onderzoek en van bestaande analyses en openstaande problemen binnen een rechtsgebied. Umoet er daarnaast blijk van geven in grote mate zelfstandig een scriptie te kunnen schrijven die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het vakgebied worden gesteld.

Het doel van de bachelorscriptie is het toepassen én nader aanleren van vaardigheden, zoals het formuleren van een probleemstelling, het doen van onderzoek, structureren, argumenteren en het leren schrijven van een artikel. Anders dan bij de masterscriptie is het bij de bachelorscriptie niet of van minder groot belang welk specifiek onderwerp c.q. rechtsgebied daarbij centraal staat.

Leerdoelen

Doel van het vak:

zie ‘Beschrijving’

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • het doen van juridisch onderzoek;

 • het schrijven van een goed juridisch betoog;

 • het vormen van een oordeel en/of innemen van een beargumenteerde positie en het verwoorden van een standpunt met kracht van argumenten.

Rooster

Het tijdschema voor de bachelorscriptie 2014/2015 staat vanaf januari gepubliceerd op de blackboardpagina BACHELOR III SCRIPTIE RECHTSGELEERDHEID 1415

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: mr.dr. A.J. Kwak

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk werk.

Inleverprocedures
Zie Blackboardpagina.

Examenstof
Geen.

Zie voor criteria beoordeling/becijfering scriptie: § 2.5.1 ‘Scriptiehandleiding voor Bachelor- en masterscriptie Faculteit der Rechtsgeleerdheid’

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
De ‘Leidraad voor juridische auteurs’

Aanbevolen studiemateriaal
‘Schijfwijzer’ van Jan Renkema
Gebruik zo nodig ook ‘Algemene Nederlandse spraakkunst’ (ook via de website te raadplegen).

Aanmelden

De inschrijving van de ba-3 scriptie bestaat uit twee stappen:

 • Een algemene inschrijving

 • Een inschrijving op onderwerp

In januari 2015 start de algemene inschrijving. Ongeveer een maand later vindt vervolgens de inschrijving op onderwerp plaats voor hen die zich hebben aangemeld bij de algemene inschrijving

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure wordt begin januari 2015 geplaatst op Blackboard.

Zoals aangegeven bij ‘Beschrijving’ is het scriptieonderwerp niet of van minder belang.
Deswege en vanwege personele, financiële en organisatorische redenen zijn de mogelijkheden voor studenten om te worden ingedeeld voor een bachelorscriptieonderwerp naar keuze dan ook beperkt. Er komt een lijst van tientallen onderwerpen die worden aangeleverd door de betrokken docenten en die ieder gekoppeld zijn aan een beperkt aantal studenten.
Op de onderwerpen kan (bij stap 2) worden ingeschreven volgens het beginsel ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. Mr.dr. P.M. Schuyt

 • E-mail:

Instituut/afdeling:

OIC

Opmerkingen

Bij hoge uitzondering en onder voorwaarden kan de bachelorscriptie in een ander semester worden geschreven, bv. bij langdurig studieverblijf in het buitenland – vgl. artikel 3.1 van het op dat moment geldende ‘Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Rechtsgeleerdheid’. Zie ook het buitenlandboekje voor meer informatie.

Contractonderwijs

n.v.t.