Prospectus

nl en

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Introductie in de theorie en praktijk van sociaalwetenschappelijk onderzoek en kennismaking met enkele belangrijke assumpties, concepten en principes van politicologisch onderzoek.
Doel: 2. Verwerven van inzicht in de criteria die gesteld kunnen worden aan kwalitatief hoogwaardige data en verschaffen van een overzicht van enkele veel voorkomende dataverzamelingsmethoden.

Inhoud: De cursus ‘Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek’ behelst een introductie in theorie en praktijk van sociaalwetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder de politieke wetenschap. Studenten maken kennis met in dit verband belangrijke assumpties, uitgangspunten en concepten, en principes en benaderingen. Aan de hand van een basisboek en overige literatuur wordt tijdens hoorcolleges en werkgroepen onder veel meer ingegaan op de vraag wat wetenschappelijke kennis is, wat een theorie is, wat concepten zijn, wat dient te worden verstaan onder operationalisatie en meting, en welke onderzoeksstrategieën en methoden van dataverzameling er zoal zijn met welke sterke en zwakke punten in termen van validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid. In de werkgroepen worden opdrachten behandeld aan de hand van voornamelijk wetenschappelijke literatuur.

Onderwijsvormen

De cursus kent hoorcolleges en werkgroepbijeenkomsten; studenten worden geacht zowel hoorcolleges als werkgroepen actief bij te wonen. Studenten dienen zich tijdig en correct in te schrijven voor de cursus en (vanwege de beschikbare capaciteit) voor de werkgroepen in het bijzonder.

Studiemateriaal

Alan Bryman, Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2012, 4th ed.

Extra literatuur (artikelen e.d.) worden beschikbaar gesteld bijvoorbeeld via Blackboard.

Mogelijk wordt tevens gebruik gemaakt van het studieboek Statistiek: George Argyrous, Statistics for Research: With a Guide to SPSS. London: Sage.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een eindtentamen (met mogelijkheid tot herkansing) waarin alle stof van de voorgeschreven literatuur, hoorcolleges en werkgroepbijeenkomsten bevraagd kan worden. Het eindcijfer is primair (te weten voor 80%) gebaseerd op het tentamen en mede (te weten voor 20%) op de waardering vanwege de werkgroepbijeenkomsten en bijbehorende opdrachten. Nadere regels aangaande de berekening van het eindcijfer alsook de aanwezigheid worden tijdig bekend gemaakt.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 16 december 2014, 13.00-16.00 uur in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 19 januari 2015, 09.00-12.00 uur in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcolleges
Dinsdag 28 oktober t/m 9 december, 13.00-15.00 uur in SC01
Donderdag 30 oktober t/m 11 december, 13.00-15.00 uur in SC01 (géén hoorcollege op 27 november)

Werkgroepen
Werkgroep 1: Maandag 3 november t/m 8 december, 9:00-11:00 uur in 6C03
Werkgroep 2: Maandag 3 november t/m 8 december, 9:00-11:00 uur in 1A33
Werkgroep 3: Maandag 3 november t/m 8 december, 9:00-11:00 uur in 1A37
Werkgroep 4: Maandag 3 november t/m 8 december, 9:00-11:00 uur in 1A01 (behalve 8 dec in 0A33)
Werkgroep 5: Maandag 3 november t/m 8 december, 9:00-11:00 uur in 5A47 (behalve 24 nov in 0A28, 1 dec in 1A15, 8 dec in 0A28)
Werkgroep 6: Maandag 3 november t/m 8 december, 13:00-15:00 uur in 1A37
Werkgroep 7: Maandag 3 november t/m 8 december, 13:00-15:00 uur in 1A15
Werkgroep 8: Maandag 3 november t/m 8 december, 13:00-15:00 uur in 1A11
Werkgroep 9: Maandag 3 november t/m 8 december, 13:00-15:00 uur in 5A23
Werkgroep 10: Maandag 3 november t/m 8 december, 15.00-17.00 uur in 0A33
Werkgroep 11: Maandag 3 november t/m 8 december, 15.00-17.00 uur in 5A37 (behalve 10 november in 1A01)

Ingangseisen

n.v.t.