Prospectus

nl en

Film: Realism/Modernism (Movements 1)

Course
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

Tijdens dit college, het eerste van de drie stromingen colleges van de filmtrack, behandelen we de belangrijkste tendensen en discussies over cinema, realisme en modernisme. Deze tendensen en discussies voltrekken zich langs twee cruciale assen. De eerste: het spanningsveld tussen het Hollywood Studio Systeem aan de ene kant, en zogeheten (modernistische) Europese filmcultuur die zich tegen Hollywood afzetten in termen van hun realisme. De tweede: de daaruit voorgevloeide theoretische discussie, waarin van meet af aan een interesse is geweest in, aan de ene kant de mimetische belofte van cinema, ofwel de aanname dat film een onlosmakelijke band heeft met de materiële realiteit, en, aan de andere kant, de ideologiekritische kritiek daarop die vertrekt vanuit de veronderstelling dat cinema de realiteit niet representeert maar produceert.

Tijdens deze cursus staan we stil bij zowel de stromingen en tendensen, als ook bij de discussies die ze hebben losgemaakt over de relatie tussen cinema, realiteit, en modernisme. Wij doen dit aan de hand van de volgende stromingen en tendensen, die op hun beurt weer onlosmakelijk verbonden zijn met het sociaaleconomische, artistieke, technologische en politieke klimaat waaruit zij voorkomen:
Blok 1: het Frans poëtisch realisme, het Italiaans neo-realisme, zogenaamde “seamless realism” van Hollywood, de documentaire stromingen cinéma verité en direct cinema, het Brits sociaal realisme, het perceptueel realisme
Blok 2: de Franse Nouvelle Vague, de Neue Deutsche Welle, New Hollywood, independent American cinema, de new American smart cinema, en Dogme95.

In tegenstelling tot bij de cursus Literatuur: Realisme/ Symbolisme, wordt realisme hier, in relatie tot cinema, niet zozeer besproken als één specifieke stroming, maar eerder als een problematiek die verschillende (modernistische) stromingen en tendensen heeft geïnformeerd.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de behandelde filmstromingen, -stijlen en -tendensen.

  • is de student in staat de behandelde stromingen en tendensen historisch te situeren

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën en debatten hierover

  • is de student in staat deze kennis in eigen woorden te reproduceren aan de hand van een aantal gestuurde vragen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

2 × 13 uur aan colleges
Te bestuderen teksten: 100 uur
Voorbereiden en maken van tentamens: 10 uur

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens: midtermtentamen (50%) en eindtentamen (50%). Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.

Herkansing: Schriftelijke tentamen (100%).

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

  • Artikelen op Blackboard

  • Nader te bepalen selectie films.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Dr. P. Hesselberth en dr. P.W.J. Verstraten

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 5272 2251, mail

Opmerking

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap