Prospectus

nl en

Archaeology of the Mediterranean 2: The Roman Empire

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een diepgaand overzicht van de archeologie van de Romeinse wereld. Centraal staat de discussie rondom het begrip romanisering. Uitgaande van dat theoretisch debat zullen verschillende Romeinse gebieden in het westelijk en vooral ook het oostelijk Mediterraneum besproken worden. Daarbij wordt iedere keer ingegaan op een ander aspect van de Romeinse samenleving (stedelijke cultuur, economie, platteland, religie, etc.) en zullen zeer diverse categorieën van materiële cultuur aan bod komen (van potscherven en wandschilderingen tot keizerlijke architectuur).

De te bestuderen literatuur zal worden besproken en bediscussieerd tijdens de colleges. Naast het zich eigen maken van basale kennis voor de Romeinse archeologie nodigt het college de student ook nadrukkelijk uit om te komen tot eigen meningsvorming in het romaniseringsdebat.

Leerdoelen

 • Primaire, oriënterende kennis over de archeologie van de diverse Romeinse provincies (Italië, de Donau provincies, Romeins Griekenland, het Romeinse Oosten, Romeins Egypte, Noord-Afrika en de westelijke Romeinse provincies), d.w.z. de belangrijkste sites die in de literatuur en in het college behandeld zijn;

 • Weten hoe de structuur van het Romeinse Imperium was en hoe het Imperium functioneerde, en de romanisering in deze provincies en sites kunnen plaatsen;

 • Het eigen maken van de romaniseringsdiscussie;

 • Een wetenschappelijk artikel m.b.t. romanisering kunnen analyseren, samenvatten en kritisch becommentariëren;

 • Een kritisch, goed beargumenteerd eigen standpunt kunnen formuleren op het gebied van romanisering;

 • Archeologisch materiaal kritisch kunnen beschouwen tegen de achtergrond van het romaniseringsdebat.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • Hoorcollege (1 ects);

 • Opdracht (1 ects);

 • Literatuur (3 ects).

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen;

 • Opdrachten.

De opdrachten dienen vóór het begin van het volgende blok ingeleverd te zijn.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Aanmelden

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.J. Stöger.

Opmerkingen

Deze cursus wordt in zowel het Nederlands als Engels gegeven.