Prospectus

nl en

Scriptie master rechtsgeleerdheid

Course
2014-2015

Eindkwalificaties Masterscriptie

Na afronding van de masterscriptie hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Toepassen kennis en inzicht

  • De student is in staat met behulp van de kennis opgedaan uit literatuur, jurisprudentie en andere bronnen een relevante onderzoeksvraag (probleemstelling) te formuleren en deze op te splitsen in deelvragen.

  • De student is in staat zelfstandig de informatie te verzamelen en te selecteren die hij nodig heeft voor de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en) (literatuur, regelgeving, jurisprudentie).

  • De student is in staat juridisch materiaal (wetenschappelijke literatuur, wetgeving, jurisprudentie) te begrijpen, diepgaand te analyseren en toe te passen op de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en).

Oordeelsvorming

  • De student is in staat juridisch-wetenschappelijke literatuur op waarde te schatten.

  • De student is in staat de verschillende feiten en meningen uit het door hem zelf gevonden materiaal tegen elkaar af te wegen en op deze manier te komen tot een beargumenteerde, verantwoorde afweging bij de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en).

  • De student is in staat kritische, onafhankelijke, conclusies te trekken op basis van de resultaten van zijn onderzoek en deze in een breder kader te plaatsen.

Communicatie

  • De student is in staat zijn vraagstelling, onderzoek en conclusies – inclusief bronvermelding – te presenteren in de vorm van een helder, leesbaar en gestructureerd betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over de masterinscriptie

In de facultaire scriptiehandleiding staat beschreven wat er van je wordt verwacht bij het schrijven van de scriptie en welke begeleiding jij kunt verwachten van je scriptiebegeleider. In september verschijnt er een nieuwe versie van deze handleiding. Daarnaast bestaat er voor de meeste afstudeerrichtingen Rechtsgeleerdheid nog een aparte scriptieleidraad en/of Blackboardomgeving, zie daarvoor de website of Blackboardomgeving van je afstudeerrichting.

Ten slotte zijn ook in de Regels&Richtlijnen.
bepalingen over de masterscriptie opgenomen.