Prospectus

nl en

Rhetoricians and Rhetorician Art

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

Rederijkerskamers waren eeuwenlang het brandpunt van het literaire leven. Sinds Gerrit Komrij veel rederijkersgedichten selecteerde voor zijn bloemlezingen van de oudere Nederlandse letterkunde is ook de wetenschappelijke belangstelling voor de rederijkerij enorm gegroeid. Tijdens dit college vormen rederijkers en hun literaire activiteiten – ook die in competitieverband – het vertrekpunt. Bekende dichters, teksten, rederijkerskamers en -wedstrijden komen aan bod. Daarbij wordt aandacht besteed aan vormexperimenten en aan de inhoud van rederijkerswerk, maar we zullen ons vooral richten op de de maatschappelijke rol van rederijkers en naar de zich wijzigende positie die ze innemen in het literaire veld van de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw, een periode van grote veranderingen op het terrein van politiek, geloof, geleerdheid en cultuur. Bij het college hoort een excursie naar/werkbezoek aan het Leids Gemeentearchief.

Leerdoelen

 • Kennis: Studenten maken kennis met rederijkers, hun literatuur en de kamers waarin ze zich organiseren. Zij doen dat aan de hand van secundaire literatuur, maar waar mogelijk ook aan de hand van originele bronnen (handschriften, oude en latere drukken). Tijdens het college worden diverse case-studies uitgewerkt.

 • Inzicht: Studenten leren letterkundige verschijnselen in een interdisciplinair perspectief te plaatsen en te onderzoeken. Daarbij wordt gedacht aan relaties met de geschiedenis (nationaal en internationaal, maar ook stedelijk), kunstgeschiedenis (relaties tussen woord en beeld) en theologie.

 • Vaardigheden: Studenten leren literaire teksten en verschijnselen te analyseren en vergelijkend met elkaar in verband te brengen. Ze presenteren hun bevindingen zowel mondeling als schriftelijk. Ze oefenen met het organiseren van een (studenten)symposium.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

 • Werkstuk

Studielast

Totale studielast: 140 uur;

 • Uren die aan het volgen van de colleges worden besteed: 2 uur werkcollege per week x 13 = 26 uur;

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur, het maken van wekelijkse leesverslagen, het voorbereiden van de mondelinge presentatie: 60 uur;

 • Studentensymposium: 4 uur;

 • Tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek): 50 uur.

Toetsing

Studenten houden een mondelinge presentatie over een nader op te geven onderwerp. Samen met de algehele inzet, de mate waarin wordt meegediscussieerd en de kwaliteit in het algemeen van de leesverslagen e.d. levert dit een deelcijfer op dat voor 15% het eindcijfer bepaalt. Tijdens een studentensymposium presenteren de studenten de resultaten van hun individuele onderzoek. Ook dit onderdeel levert een deelcijfer op dat voor 15% het eindcijfer bepaalt. Het werkcollege mondt uit in een werkstuk, dat voor 70% meetelt. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de drie deelcijfers, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5 om te worden gecompenseerd met het andere deelcijfer; het cijfer voor het werkstuk dient voldoende te zijn. Wie voor het werkstuk een onvoldoende haalt, krijgt een eenmalige mogelijkheid tot herschrijven.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van een gedetailleerde collegebeschrijving, studiemateriaal, contact met studenten e.d. Zie Blackboard.

Literatuur

Studenten lezen voorafgaand aan de cursus: B.A.M. Ramakers, ‘Het eeuwige leven van de rederijkerij’, in: Madoc 10 (1996), 277-285. (http://www.dbnl.org/tekst/_mad001199601_01/_mad001199601_01_0060.php)

Tijdens college werken we verder o.a. met:

 • Anne-Laure Van Bruaene, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650). Amsterdam, 2008. (http://www.oapen.org/search?identifier=340057).

 • Arjan van Dixhoorn, Lustige geesten. Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650). Amsterdam, 2009.

 • Johan Koppenol, Leids heelal. Het loterijspel (1596) van Jan van Hout. Hilversum, 1998. (gedeeltelijk in Google Books).

 • J.J. Mak, De rederijkers. Amsterdam, 1944.

 • Een selectie van te lezen primaire teksten wordt opgegeven aan het begin van het college.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. Dr. Wim van Anrooij, Nederlands, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 101A) – w.van.anrooij@hum.leidenuniv.nl – 071-5272121.
Dr. Olga van Marion, Nederlands, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 202C) – O.van.Marion@hum.leidenuniv.nl – 071-5272128.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als onderdeel van de minor Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd.