Prospectus

nl en

Introduction to Law

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.

Beschrijving

Naast een algemene inleiding in de rechtswetenschap en rechtsvinding, biedt het vak Inleiding recht u een introductie in de fundamentele begrippen en onderscheidingen van het recht. In dat kader behandelen we in de hoorcolleges op hoofdlijnen het positieve recht van een aantal belangrijke rechtsgebieden: staatsrecht, strafrecht, burgerlijk recht, internationaal publiekrecht, Europees recht (dat een nog steeds toenemende invloed heeft op het nationale recht) en mensenrechten. Zo biedt het vak zowel een brede als een inhoudelijke eerste verkenning van wat u als beginnende rechtenstudent in uw studie kunt verwachten. Bovendien introduceert het vak de eerste beginselen van het oplossen van een juridische casus. In de werkgroepen bestuderen we aan de hand van een casus een positiefrechtelijk leerstuk en oefenen we met het lezen en gebruiken van jurisprudentie. De werkcolleges vormen dus een soort “practicum” waarin u wordt geleerd hoe u als jurist omgaat met wetboeken, jurisprudentie en verdragen. Er wordt geen kennis verondersteld en het vak bereidt u voor op een verdere verdieping van de positiefrechtelijke kennis in de vakken die er op volgen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Inleiding recht is bedoeld om u basale kennis van de overeenkomsten en verschillen van de belangrijkste rechtsgebieden bij te brengen en u de belangrijkste juridische onderscheidingen, begrippen en uitgangspunten te leren gebruiken die nodig zijn om toegang te krijgen tot de rechtsbronnen. Bovendien wil het vak u als inleiding op je rechtenstudie inhoudelijk een beeld geven van de belangrijkste rechtsgebieden van onze rechtsorde. Het vak richt zich verder niet alleen op het kennen maar ook op het kunnen: Inleiding recht wil een stevig begin maken met het oefenen van de juridische vaardigheden die nodig zijn om juridische problemen (casus) op te lossen.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heb je de volgende kwalificaties verworven:

 • U kent de belangrijkste algemene begrippen en onderscheidingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de rechtsbronnen.

 • U hebt basiskennis van de hoofdlijnen van het positieve recht van verschillende belangrijke rechtsgebieden.

 • U hebt basisvaardigheden ontwikkeld in het vinden, analyseren en toepassen van de wet, de verdragen en de jurisprudentie.

 • U kunt rechtsregels die in de rechtsbronnen zijn gegeven toepassen op een concrete casus en een juridisch antwoord op een concrete rechtsvraag formuleren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: prof.dr. Afshin Ellian

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen hoofdstuk(ken) uit Inleiding recht

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Mr.dr. Arie-Jan Kwak e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen hoofdstuk(ken) uit Inleiding recht en het voorbereiden van de opdrachten en de casus in het werkboek.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen bestaande uit 30 meerkeuzevragen en het oplossen van een juridische casus. Bij de berekening van het cijfer tellen de meerkeuzevragen mee voor 80% en de oplossing van de casus voor 20%.

Examenstof

 • Cliteur, P. & A. Ellian, Inleiding recht, Deventer: Kluwer 2013

 • Werkboek Inleiding recht

 • hoorcolleges

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Cliteur, P. & A. Ellian, Inleiding recht, Deventer: Kluwer 2013

 • Wettenbundel van Kluwer of van Sdu

Werkboek:

 • Werkboek Inleiding recht

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2014, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr.dr. A.J. Kwak

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer A3.29

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071-527 8950

 • E-mail: a.j.kwak@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl