Prospectus

nl en

Public Sector Economics (LAW)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

De Leer der Openbare Financiën, ook aangeduid als “Economie van de Publieke Sector”, houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). Het gaat hierbij om de voorziening van goederen en diensten (o.a. infrastructuur, onderwijs, een schoner milieu), de macro-economische ontwikkeling (werkloosheid, inflatie) en de inkomensverdeling (o.a. sociale zekerheid, belastingen). Eerst wordt ingegaan op de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de collectieve sector en de voorziening van publieke goederen. Vervolgens komen economische aspecten van belastingheffing aan de orde; ook in twee verdiepingscolleges wordt hier dieper op ingegaan. Afzonderlijk aandacht wordt besteed aan het stelsel van sociale zekerheid en ontwikkelingen die daarop van invloed zijn, zoals de vergrijzing. Voorts wordt het begrotingsbeleid van de overheid besproken, met aandacht voor relevante theorieën en de recente beleidspraktijk. Van groot belang in dit verband is vanzelfsprekend de Economische en Monetaire Unie. De EMU beperkt niet alleen in formele zin de beleidsvrijheid (tekort en schuld), maar ook in materiële zin, vanwege toenemende beleidsconcurrentie, onder meer op het terrein van de fiscaliteit.

In deze cursus vindt zowel theoretische verdieping als praktische beschrijving van bovengenoemde thema’s plaats.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In dit vak verkrijgt u kennis over en inzicht in vragen en aspecten die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector. De student wordt getraind om deze vraagstukken zelfstandig te analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 1. U heeft een eerste inzicht in vragen op het terrein van de economie van de publieke sector.
 2. U beheerst de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: zeven of acht bijeenkomsten van 2 uur

 • Namen docenten: Prof. dr. C.L.J. Caminada en Prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het voorbereiden van de opgegeven literatuur; in het werkboek is per week aangegeven welk deel van de verplichte leesstof moet worden voorbereid.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: twee werkgroepbijeenkomsten en een responsiecollege

 • Aantal à 2 uur: 3 bijeenkomsten

 • Namen docenten: Prof. dr. C.L.J. Caminada

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het voorbereiden van de opgegeven literatuur en opgaven; zie voor verder informatie het werkboek.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen met open vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens college, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
C.A. de Kam, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink Overheidsfinanciën, meest recente druk, Stenfert Kroese, Groningen.

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, een leeswijzer en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Blackboardsite van dit vak.

Reader:

 • Leesbundel Openbare Financiën 2013-2014, Bestellen via readeronline.

 • Miljoenennota 2014, selectie (t.z.t. te downloaden via de Blackboardsite van dit vak).

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. dr. C.L.J. Caminada

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.53

 • Telefoon: 071 – 527 7858

 • E-mail: c.l.j.caminada@law.leidenuniv.nl

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

 • Intensieve en interactieve colleges. Op iedere bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld. Op het eerste college wordt hiertoe een leeswijzer uitgedeeld; ook opgenomen in het werkboek.

 • Responsiecollege. De inhoud van het responsiecollege wordt bepaald aan de hand van door de studenten te stellen vragen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op de tentamenstof of op oude tentamenvragen.

 • Zie de Blackboardsite van dit vak voor up-to-date informatie.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.