Prospectus

nl en

Lecture Course Visual Arts: The Glory of Sculpture

Course
2014-2015

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Beeldende kunstenaars hechten met de presentatie van hun werk aan een samenhangend geheel, een ensemble. Schilders hebben dat met frescocycli, beeldhouwers met gedecoreerde preekstoelen, kerkportalen, grafkapellen en vrijstaande monumenten. Dit college gaat – grotendeels – over beeldhouw-ensembles: de preekstoelen van Giovanni Pisano, de portalen van Autun en Chartres, Sluter in Champmol; Ghiberti, Donatello en Michelangelo in Florence, Bernini in Rome. Ook in de moderne tijd hebben beeldhouwers de ambitie gehad om hun werk als een geheel te presenteren, ook als er geen opdracht was. Rodin stichtte zijn eigen museum, de erven van Picasso stichtten er zelf een en Giacometti’s oeuvre kwam in een stichting terecht. Zo blijft de samenhang in een oeuvre bewaard.

Het leidende thema in dit college is hoe kunstenaars naar het werk van hun voorgangers en tijdgenoten kijken en welke keuzes zij daarbij maken; voor de kunst of voor het leven?

Leerdoelen

  • Ten opzichte van het niveau van de propedeuse Kunstgeschiedenis verdiepte kennis en verdiept inzicht in de verschillende aspecten van de Beeldende kunst en in het bijzonder de Beeldhouwkunst in de periode 1000-2000.

  • De visuele karakteristieken van typerende ontwerpen uit de bestudeerde periode kunnen herkennen en benoemen, met inachtneming van de manier waarop kunstenaars in hun werk gebruik maakten van het idioom van hun voorgangers.

  • Bekend zijn met verschillende benaderingen bij de studie van beeldhouwkundige ensembles.

  • Kunnen reflecteren op de maatschappelijke en culturele betekenis van de Europese beeldhouwkunst.

  • De voor het onderwerp relevante teksten aan een kritische analyse kunnen onderwerpen.

Rooster

Dinsdag 15-17 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus 5 ects: 140 uur.

24 uur: 12 × 2 uren college
04 uur: 2 × 2 uren tentamen
72 uur: 360 pp literatuur voor tentamen (360:5=72 uur)
40 uur: Bestuderen v collegestof / ppts
—-
140 uur

Toetsing

  • Deeltoets 1 (50%): schriftelijk tentamen met open vragen

  • Deeltoets 2 (50%): schriftelijk tentamen met open vragen

Compensatie: het gemiddelde over de beide deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Voor elke deeltoets moet minimaal het cijfer 5.0 behaald worden.
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Bij dit college wordt o.m. voor de verwijzing naar literatuur gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Bruikbaar voor het college is:

  • Georges Duby en Jean Luc Duval (eds.), Sculpture. From Antiquity to the Present Day, Keulen, 2002.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Dr. J.L.L. (Louk) Tilanus

Opmerkingen

Geen.