Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

First Year Seminar I: Freshman's Class 5
Iconography 5
Introduction to Western Art History and the Classics 5
Introduction to Medieval Art and Architecture 400-1300 5
Introduction to Painting, Sculpture, Printing and Drawing 1400-1800 5
Introduction to Architectural History 1400-2000 5

Tweede semester

First Year Seminar II: Image and Object Analysis 5
First Year Seminar III: Writing and Presenting a Paper 5
Representation: Cultural Representations and Signifying Practices 5
Introduction to Visual Art and Photography 1800-present 5
Introduction World Art Studies 5
An Introduction to the History of Design 1500-present 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10
Studies in Art History I: Aesthetics 5

Kies twee van de volgende themacolleges:

Lecture Course Visual Arts: The Glory of Sculpture 5
Lecture Course Decorative Arts and Design: Concepts, Creators, Objects; Design and Gender 5
Lecture Course Visual Art and Photography: Visual Culture in the 19th and 20th Century 5

Kies één van de volgende werkcolleges:

Het werkcollege in semester één moet qua specialisatie en tijd verschillen van het werkcollege in semester twee

Seminar BA2 Architecture and Decorative Arts: French Architecture and Decorative Arts during the Ancien Régime (1600-1789) 5
Seminar BA2 Decorative Arts and Design/World Art Studies: East and West in Design 5

Tweede semester

Philosophy of Science 5
Seminar Excursion Berlin (/Florence) 10

Kies één van de volgende werkcolleges:

Het werkcollege in semester twee moet qua specialisatie en tijd verschillen van het werkcollege in semester één.

Seminar BA2 Visual Arts: Late 16th and Early 17th Century Printing and Drawing in the Netherlands - Goltzius and His Circle 5
Seminar BA2 Visual Art and Photography 1800-present: Photo installations, between image and materiality 5

Kies twee van de volgende themacolleges:

Lecture Course Visual Arts 1400-1800: Art and Culture in the Dutch Golden Age (17th Century) 5
Lecture Course Architectural History: Five Centuries of Highlights in the Architecture of the Low Countries 1550-2010 5
Lecture Course World Art Studies: Visual Arts of Africa 5
Islamic Art and Material Culture 5

Derde jaar

In het derde jaar kiezen studenten 30 ec aan keuzevakken. Zij kunnen daarbij ook uit het keuzeaanbod van kunsthistorische vakken kiezen.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Studies in Art History II: Research Perspectives 5

Kies één uit de volgende werkcolleges (bij voorkeur binnen de specialisatie):

Seminar Visual Arts and Architecture 500-1800: Virtual exhibitions in the Lakenhal 10
Seminar Visual Arts and Design 1800-present: Art, Design and Society 10
Seminar: Women in Art 10

Tweede semester

Seminar Bachelor Thesis (Art History) 5
Final Paper Bachelor Art History 10

Keuzeruimte

Studenten kunnen in de keuzeruimte onderstaand aanbod van kunsthistorische vakken naast de hoofdvakken gebruiken.

Course EC Semester 1 Semester 2
Internship (Art History) 15 of 20
Sources of Knowledge: Leiden University Libraries Special Collections 5 or 10
Focus on Italy 5
Seminar Visual Arts: Sculpture in the Museum 5 or 10
Museums in Berlin 5 or 10

More info

Doel van de opleiding
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen
Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, techni­sche en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunst­begrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende as­pecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deelgebieden binnen de kunstgeschiedenis:

  • Geschiedenis van de beeldende kunst van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800, en van prent- & tekenkunst;

  • Geschie­denis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van fotografie en contemporaine kunst;

  • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

  • Geschiedenis en theorie van design & wooncultuur;

  • World Art Studies en niet-westerse kunst.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voor­werpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat een onderzoek zelfstandig op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de vijf specialisaties die de opleiding kent. Tijdens introductiecursussen van de verschillende specialisaties maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en design. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen, de zogeheten propedeusewerkcolleges, getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt bij het BSA (zie voor de meest recente informatie de pagina Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies) als aanvullende eis dat het Propedeusewerkcollege II: Beeld en objectanalyse en het Propedeusewerkcollege III: Schrijven en presenteren alle drie met voldoende resultaat (minimaal 6.0) zijn afgerond.

Tweede jaar voltijd, tweede periode deeltijd
In het tweede jaar wordt de kennis van het eerste jaar verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. Vooruitlopend op specialisering in het derde jaar, kiezen studenten al voor een licht accent in de Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd, World Art Studies of Fotografiegeschiedenis. Naast de keuze van het specialistische accent bieden Themacursussen verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd, derde periode deeltijd
In het derde jaar kiezen studenten definitief voor één specialisatie en/of periode. Ze ronden hun hoofdvak af door het schrijven van een bacheloreindwerkstuk, daartoe voorbereid in een scriptieseminar.
Ook voor het derde jaar geldt een aantal toelatingseisen. Studenten die hun propedeuse hebben afgerond krijgen toegang tot het onderwijs van het derde jaar. Daarnaast moeten studenten de onderdelen: Werkcolleges Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Architectuur en beeldende kunst; Moderne en contemporaine beeldende kunst; Design en wooncultuur; Fotografie of World Art Studies; Kunstwetenschap I: Esthetica en een Themacollege hebben afgerond om toegang te krijgen tot de cursus Kunstwetenschap II: Onderzoeksperspectieven, en tot de BA 3 Werkcolleges. Voor alle werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Naast het aanleren van academische vaardigheden wordt in het hoofdvak Kunstgeschiedenis speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt uitgebreid aan de orde.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ECTS (15 ECTS per semester). Een aparte pagina geeft meer informatie over de invulling van je keuzeruimte. De minor Museums, Heritage and Collections wordt georganiseerd door de opleiding Kunstgeschiedenis.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten volgens de invulling van het vastgestelde programma 180 ECTS hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een BA-eindwerkstuk van maximaal 8500 woorden, voorafgegaan door het Bachelor Eindwerkstuk seminar. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden in de meest recente Onderwijs en Examen Regeling, met aanvullende informatie op de pagina met Afstudeerprocedures.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC). Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeks­masteropleiding Arts and Culture (research).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.