Prospectus

nl en

A taste of antiquity: ancient food and foodways

Course
2015-2016

Toegangseisen

Voor Geschiedenisstudenten: beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-Seminar.

Voor GLTC-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Methodenblok behaald.

Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

De Romeinse relmuis was een ware lekkernij. Door dit eekhoornachtige beestje op te dienen bij een banket liet een Romein zijn status zien. Grieken aten slakken, knollen en bollen omdat ze de potentie zouden bevorderen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de functies van voedsel in de antieke wereld. Wat voor voedsel je at, wanneer, maar ook hoe en met wie, waren centrale aspecten in de beleving en praktijk van antieke religie, seksualiteit, geneeskunde en politiek. Hieruit blijkt dat antieke maatschappelijke structuren en voedsel onlosmakelijk met elkaar verbonden waren: om de antieke wereld te begrijpen moeten we ook haar voedselcultuur bestuderen.

In dit werkcollege onderzoeken we de manieren waarop de antieke mens met voedsel, eten en voedselbereiding omging, onder andere met behulp van begrippen zoals acculturatie en identiteit – maar ook (en expliciet) door gedegen studie en analyse van primaire bronnen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C.-400 n.C; sociaaleconomische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact.
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Leert specifiek om te gaan met primaire bronnen gerelateerd aan het onderwerp voedsel.
  1. Verwerft inzicht in debatten over voedselgeschiedenis van de oudheid.
  1. Leert op abstract niveau na te denken over dit belangrijke aspect van het dagelijks leven in de oudheid.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 EC x 28 uur = 280 EC

 • Volgen college: 2u per week x 13 weken: 26 uur.

 • Gezamenlijk te lezen literatuur: 450 pagina’s: 64 uur

 • Referaat: 20 uur

 • Opdracht 1 (bronstudie): 16 uur

 • Opdracht 2 (peer review): 4 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief verzamelen bibliografie/inlezen/onderzoek): 150 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1, 2-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 3-5, 10-11

 • Opdracht 1 (bronstudies college en opdracht)
  Getoetste leerdoelen: 3-6, 9

 • Opdracht 2 (peer review)
  Getoetste leerdoelen: 2d-e, 6

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat (Pitch2Peer): 10%
Opdracht 1 (Bronstudie Pitch2Peer en bronpresentaties): 20%
Opdracht 2 (Peer review Pitch2Peer NB: inclusief op tijd inleveren, aantal woorden, coherentie van je eerste versie aan peer reviewers en docent): 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor: communicatie tussen student en docent.

Literatuur

De literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

mw. Dr. K. Beerden

Opmerkingen

Studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur kunnen in overleg met de docent dit werkcollege volgen voor 5 EC.